مقایسه‌ی اثر درمانی کلوتریمازول و تولنفتات در درمان انواع گونه‌های قارچی مولد اتومایکوزیز در دو بیمارستان آموزشی اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه گوش و حلق وبینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه گوش و حلق وبینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار گروه پاتولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: اتومایکوزیز عفونت مایکوتیک سطحی کانال گوش خارجی است که به صورت حاد، تحت حاد و مزمن بروز می‌کند. عامل 5/6 تا 5/12درصد اوتیت‌های اکسترنال می‌باشد. داروهای موضعی توصیه شده برای درمان این مشکل شامل استروییدها، آنتی‌سپتیک‌ها، محلول‌های اسیدی، ضد قارچ‌ها و عوامل خشک‌کننده می‌باشند. هدف از این مطالعه شناسایی نوع قارچ و مقایسه‌ی بازدهی درمان توسط دو داروی کلوتریمازول و تولنفتات و میزان عود پس از درمان بود.روش‌ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بود که بر روی 54 بیمار با تشخیص اتومایکوزیز اثبات شده (بر اساس کشت و اسمیر با تعیین جنس و گونه‌ی قارچ) انجام گرفت. مقایسه‌ی اثر دو داروی" تولنفتات و کلوتریمازول"بر روی درمان و عود پس از آن بر روی انواع قارچ انجام شد.یافته‌ها: پس از اتمام دوره‌ی درمان، در گروه کلوتریمازول 22 نفر (5/81 درصد) و در گروه تولنفتات 21 نفر (8/77 درصد) بهبود یافتند (99/0 = P). همچنین از 43 بیماری که پس از درمان بهبودی پیدا کرده بودند، در 15 نفر (9/34 درصد)، بیماری عود نمود. موارد عود بیماری در گروه تحت درمان با کلوتریمازول و تولنفتات به ترتیب 8 و 7 نفر مورد (4/36 درصد در مقابل 3/33 درصد) بود و اختلاف بین دو گروه معنی‌دار نبود (99/0 = P).نتیجه‌گیری: طبق نتایج این مطالعه و مقایسه‌ی آن با دیگر مطالعات مشابه، هر دو داروی کلوتریمازول و تولنفتات دارای تأثیر مناسبی در درمان عفونت‌های قارچی گوش هستند و با توجه به موارد عدم بهبودی و عود بیماری باید در جهت کشف سایر روش‌های درمانی اتومایکوزیس تلاش نمود و در حال حاضر، می‌توان با توجه به سایر جنبه‌های درمانی مانند مسایل اقتصادی از هر کدام از این دو دارو استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Therapeutic Effect of Clotrimazole and Tolnaftate in Treating the Variety of Fungal Species Producing Otomycosis in two Educational Hospital, Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

 • Nezamodin Berjis 1
 • Seyed Ahmadreza Okhovat 2
 • Zeynab Soleimani Koujani 3
 • Shahrzad Baradaran 4
1 Professor, Department of Otolaringology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Otolaringology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, School of Medicine And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Pathology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Otomycosis is the superficial mycotic infection of the external ear canal which occurs as acute, subacute and chronic infection. It is the cause of 6.5% to 12.5% of external otitis. More than 62 species and 28 genera of fungi have been identified in patients with otomycosis among which the most common organisms are Aspergillus Niger and Candida Albicans. Recommended topical medications include steroids, anti-septic, acidic solutions, antifungal, and drying agents. The commonly recommended antifungal drugs are clotrimazole, amphotericin B, otosporin, and tolnaftate. This study aimed to identify two genera of fungus, and compare the efficacy of the treatment of clotrimazole and tolnaftate and the recurrence rate after the treatment.Methods: This was a clinical trial study conducted on 54 patients diagnosed with otomycosis (based on culture and smear with identification of the fungus genus and species). We compared the effect of clotrimazole and tolnaftate on the treatment and its recurrence on different types of fungus.Findings: After finishing the treatment course, 22 patients were improved in clotrimazole (81.5%); however, in the tolnaftate group, there were 21 improved patients (77.8%). Besides, Chi-square test showed no significant difference between the two groups (P = 0.99). Furthermore, out of 43 patients who have improved after the treatment, recurrence was seen in 15 of them (34.9%). Disease recurrence cases in the group treated with clotrimazole and tolnaftate were 8 and 7 patients respectively (36.4% vs. 33.3%). Although, the frequency distribution of disease recurrence was lower in the tolnaftate group, according to chi-square test, there was no significant difference between the two groups (P = 0.99).Conclusion: According to the results of this study and its comparison with other studies, both clotrimazole and tolnaftate had an appropriate impact on treating fungal infections of the ear. Given the non-improvement and recurrence cases, we should attempt to detect other therapeutic methods of otomycosis, and currently aspects such as financial and economic issues should be taken into account in choosing to use either of the drugs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Otomycosis
 • Clotrimazole
 • Tolnaftate
 1. Goguen LA. External otitis: pathogenesis, clinical features, and diagnosis. UpToDate 2011. [Online] 2011 Sep 13. Available from: URL: http://www.uptodate.com/contents/external-otitis-pathogenesis-clinical-features-and-diagnosis
 2. Ozcan KM, Ozcan M, Karaarslan A, Karaarslan F. Otomycosis in Turkey: predisposing factors, aetiology and therapy. J Laryngol Otol 2003; 117(1): 39-42.
 3. KazemiAH, Ghiaaei S. Survey of otomycosis in north-wetern area of Iran, 1997-2004. J Mazandaran Univ Med Sci 2005. 48(15): 112-9.
 4. Shokoohi T, Ahanjan M, Kasiri AM. Bacterological and mycological study of external otitis in patients referred to ENT clinic of Boo Ali Sina hospital in Sari in summar 1999. J Mazandaran Univ Med Sci 2001. 32(11): 1-11.
 5. Balouchi M, BerjisN, Okhovat A. Investigation of fungal infection in. J Isfahan Med Sch 2006. 82(24): 72-5.
 6. Afshari MA, Kachooei R, Ajalloveyan M. Assessment of prevalence of otomycosis in ENT clinic in Baqiyatallah (a.s.) hospital. J Mil Med 2005: 2(7): 121-4.
 7. Stern JC, Shah MK, Lucente FE. In vitro effectiveness of 13 agents in otomycosis and review of the literature. Laryngoscope 1988; 98(11): 1173-7.
 8. Maher A, Bassiouny A, Moawad MK, Hendawy DS. Otomycosis: an experimental evaluation of six antimycotic agents. J Laryngol Otol 1982; 96(3): 205-13.
 9. Munguia R, Daniel SJ. Ototopical antifungals and otomycosis: a review. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2008; 72(4): 453-9.
 10. Bassiouny A, Kamel T, Moawad MK, Hindawy DS. Broad spectrum antifungal agents in otomycosis. J Laryngol Otol 1986; 100(8): 867-73.
 11. Irvani P. Comparison of tolnaftate and clotrimazole in the treatment of fungal infections of the external ear. Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical sciences. 2010.
 12. Ho T, Vrabec JT, Yoo D, Coker NJ. Otomycosis: clinical features and treatment implications. tolaryngol Head Neck Surg 2006; 135(5): 787-91.
 13. Araiza J, Canseco P, Bonifaz A. Otomycosis: clinical and mycological study of 97 cases. Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord ) 2006; 127(4): 251-4.