بررسی اعتبار و پایایی نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی بیماری کلیوی-فرم کوتاه (KDQOL-SF) در بیماران ایرانی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، پژوهشگر، مرکز پژوهش‌های دانشجویان دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری‌ها‌ی کلیوی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، مرکز تحقیقات بیماری‌ها‌ی کلیوی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 پزشک، پژوهشگر، مرکز تحقیقات پورسینای حکیم، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به بیماری کلیوی مرحله‌ی نهایی (End stage renal disease یا ESRD) به میزان زیادی کاهش می‌یابد. با توجه به اهمیت سنجش کیفیت زندگی در بیماری‌ها‌ی مزمن و لزوم استفاده از ابزارهای مناسب و اختصاصی، هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی اعتبار و پایایی نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی بیماری کلیوی (Kidney disease quality of life-short form یا KDQOL-SF) بود.روش‌ها: پرسش‌نامه‌ی KDQOL-SF با روش استاندارد ترجمه‌ی Forward-backward ترجمه گردید. تعداد 50 بیمار مبتلا به ESRD که تحت دیالیز مداوم قرار داشتند، پرسش‌نامه‌ی KDQOL-SF را تکمیل نمودند. ثبات درونی پرسش‌نامه با سنجش آلفای کرونباخ محاسبه شد و اعتبار سازه‌ی پرسش‌نامه با تعیین رابطه‌ی نمره‌ی هر یک از ابعاد آن با نمره‌ی وضعیت کلی سلامت از طریق ضریب همبستگی Pearson بررسی گردید.یافته‌ها: آلفای کرونباخ کل پرسش‌نامه برابر با 85/0 بود. آلفای کرونباخ تمامی ابعاد به جز ابعاد عملکرد شغلی (60/0)، عملکرد شناختی (58/0)، کیفیت روابط اجتماعی (63/0) و خواب (48/0)، بالاتر از 70/0 بود. در بین ابعاد مربوط به بیماری کلیوی، بعد وضعیت کلی سلامت با ابعاد علایم/لیست مشکلات، اثر بیماری کلیوی، بار بیماری کلیوی، عملکرد شغلی، و حمایت کادر درمانی رابطه‌ی معنی‌داری داشت (01/0 P < ‌تا 05/0 > P). در بین ابعاد مربوط به SF-36، بعد وضعیت کلی سلامت با ابعاد عملکرد فیزیکی، درد جسمی، سلامت روانی، درک سلامت عمومی، و عملکرد اجتماعی رابطه‌ی معنی‌داری داشت (01/0 P < ‌تا 05/0 > P).نتیجه‌گیری: نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی KDQOL-SF ابزاری مناسب جهت سنجش کیفیت زندگی بیماران فارسی زبان مبتلا به ESRD در ایران می‌باشد. تکرار مطالعات اعتباریابی پس از ویرایش بیشتر پرسش‌نامه با حجم نمونه‌ی بیشتر توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Validity and Reliability of the Persian Version of Kidney Disease Quality of Life Questionnaire-Short Form (KDQOL-SF) in Iranian Patients

نویسندگان [English]

 • Omid Fardinmehr 1
 • Ziba Farajzadegan 2
 • Afsoon Emami Naini 3
 • Mojgan Mortazavi 4
 • Ali Gholamrezaei 5
1 Student of Medicine, Research Assistant, Medical Students Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Community Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Kidney Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Kidney Diseases Research center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, IRAN
5 Research Assistant, Poursina Hakim Research Institute, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Health-related quality of life (HQOL) is greatly impaired in patients with end stage renal disease (ESRD). According to the importance of assessing HQOL in chronic disorders and the need for appropriate and specific instruments in this regard, this study aimed to evaluate the validity and reliability of the Persian version of the kidney disease quality of life questionnaire-short form (KDQOL-SF).Methods: The KDQOL-SF questionnaire was translated into Persian with the standard forward-backward translation method. Fifty patients with ESRD under regular hemodialysis filled out the KDQOL-SF questionnaire. Internal consistency was assessed using Cronbach's alpha. Construct validity of the questionnaire was assessed by evaluating the correlation between each dimension's score and the overall score of health using Pearson's correlation coefficient.Results: Cronbach's alpha of the KDQOL-SF was 0.85. Cronbach's alphas of all dimensions of KDQOL-SF were higher than 0.7 except for 4 dimensions of work status (0.60), cognitive function (0.58), quality of social interaction (0.63), and sleep (0.48). Among the kidney disease-relateddimensions, there were significant correlations between the overall health score and symptoms/problems, effect of kidney disease, burden of kidney disease, work status, and dialysis staff encouragement (P < 0.01 to < 0.05). Among SF-36 dimensions, the overall health score was correlated with the physical functioning, bodily pain, mental health, general health perception, and socialfunctioning dimensions scores (P < 0.01 to < 0.05).Conclusion: The Persian version of the KDQOL-SF appears to be an appropriate instrument to assess HQOL in Iranian ESRD patients. Further validation studies to investigate the reliability and validity of the KDQOL-SF after more editions with greater sample size are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chronic kidney disease
 • Quality of Life
 • Validity
 • Reliability
 1. Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson L, et al. Harrison's Principles of Internal Medicine. New York: McGraw-Hill; 2008. p. 1653-63.
 2. Snyder JJ, Foley RN, Collins AJ. Prevalence of CKD in the United States: a sensitivity analysis using the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 1999-2004. Am J Kidney Dis 2009; 53(2): 218-28.
 3. Aghighi M, Heidary Rouchi A, Zamyadi M, Mahdavi-Mazdeh M, Rajolani H, Ahrabi S, et al. Dialysis in Iran. Iranian Journal of Kidney Diseases 2008; 2(1): 11-5.
 4. Kazemeyni SM, Aghighi M, Heidari AR. The status of renal replacement therapy in Iran. Hakim Research Journal 2003; 6(1): 7-10.
 5. Tavallaii SA, Einollahi B, Azizabadi Farahani M, Namdari M. Socioeconomic links to health-related quality of life, anxiety, and depression in kidney transplant recipients. Iranian Journal of Kidney Diseases 2009; 3(1): 40-4.
 6. What quality of life? The WHOQOL Group. World Health Organization Quality of Life Assessment. World Health Forum 1996; 17(4): 354-6.
 7. Fukuhara S, Yamazaki S, Hayashino Y, Green J. Measuring health-related quality of life in patients with end-stage renal disease: why and how. Nat Clin Pract Nephrol 2007; 3(7): 352-3.
 8. Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B. The Short Form Health Survey (SF-36): translation and validation study of the Iranian version. Qual Life Res 2005; 14(3): 875-82.
 9. Fayers P, Machin D. Quality of Life: The Assessment, Analysis and Interpretation of Patient-reported Outcomes. 2nd ed. New York: Wiley; 2007.
 10. Korevaar JC, Merkus MP, Jansen MA, Dekker FW, Boeschoten EW, Krediet RT. Validation of the KDQOL-SF: a dialysis-targeted health measure. Qual Life Res 2002; 11(5): 437-47.
 11. Erfani A, Jafarpoor M, Hakimi T, Haghani H. Quality of life and severity of stress of patients undergoing hemodialysis. Iran Journal of Nursing 2005; 18(41-42): 39-48.
 12. Harirchi AM, Rasouli A, Montazeri A, Eghlima M. Hemodialysis and renal-transplant recipients: Comparison of the quality of life. Payesh Journal 2004; 3(2): 117-21.
 13. Wild D, Grove A, Martin M, Eremenco S, McElroy S, Verjee-Lorenz A, et al. Principles of Good Practice for the Translation and Cultural Adaptation Process for Patient-Reported Outcomes (PRO) Measures: report of the ISPOR Task Force for Translation and Cultural Adaptation. Value Health 2005; 8(2): 94-104.
 14. Park HJ, Kim S, Yong JS, Han SS, Yang DH, Meguro M, et al. Reliability and validity of the Korean version of Kidney Disease Quality of Life instrument (KDQOL-SF). Tohoku J Exp Med 2007; 211(4): 321-9.
 15. Green J, Fukuhara S, Shinzato T, Miura Y, Wada S, Hays RD, et al. Translation, cultural adaptation, and initial reliability and multitrait testing of the Kidney Disease Quality of Life instrument for use in Japan. Qual Life Res 2001; 10(1): 93-100.
 16. Hays RD, Kallich JD, Mapes DL, Coons SJ, Carter WB. Development of the kidney disease quality of life (KDQOL) instrument. Qual Life Res 1994; 3(5): 329-38.
 17. Yildirim A, Ogutmen B, Bektas G, Isci E, Mete M, Tolgay HI. Translation, cultural adaptation, initial reliability, and validation of the Kidney Disease and Quality of Life-Short Form (KDQOL-SF 1.3) in Turkey. Transplant Proc 2007; 39(1): 51-4.
 18. Molsted S, Heaf J, Prescott L, Eidemak I. Reliability testing of the Danish version of the Kidney Disease Quality of Life Short Form. Scand J Urol Nephrol 2005; 39(6): 498-502.
دوره 29، شماره 165 - شماره پیاپی 165
بهمن و اسفند 1390
صفحه 2159-2168
 • تاریخ دریافت: 16 شهریور 1390
 • تاریخ بازنگری: 11 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401