تأثیر ماساژ بر روند رشد جسمی ‌نوزادان کم وزن در بخش‌های زایمانی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه بهداشت خانواده، مرکز بهداشت بیله سوار، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مامایی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 استاد، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

4 دانشیار، گروه آمار زیستی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: سالانه حدود 19 درصد از نوزادان در جهان با عارضه‌ی کم وزنی در هنگام تولد که از علل مرگ و میر دوره‌ی نوزادی و پس از آن می‌باشد، به دنیا می‌آیند. یکی از راه‌هایی که به رشد و تکامل نوزادان کم وزن کمک می‌کند ماساژ کودک پس از تولد می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر ماساژ توسط مادران بر روند رشد جسمی نوزادان کم وزن در بخش‌های زایمان بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود.روش‌ها: مطالعه بر روی 48 نوزاد (25 نفر گروه مداخله و 23 نفر گروه شاهد) انجام شد. در گروه مداخله، مادران از روز سوم پس از تولد تا 4 هفته روزانه یک بار به مدت 15 دقیقه نوزاد را با روغن کنجد در خانه ماساژ می‌دادند.یافته‌ها: میانگین افزایش وزن در نوزادان کم وزن در طول 4 هفته در گروه مداخله 217 گرم بیش از گروه شاهد بود (001/0 > P). میانگین افزایش قد نیز در نوزادان کم وزن در طول مدت 4 هفته در گروه مداخله 7/0 سانتی‌متر از گروه شاهد بیشتر بود که از لحاظ آماری معنی‌دار بودند (002/0 > P).نتیجه‌گیری: ماساژ بر روند رشد جسمی نوزادان کم وزن تأثیر دارد و باعث افزایش وزن و قد آنان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Massage on the Process of Physical Growth among Low-Weight Neonates

نویسندگان [English]

 • Khoshrouze Hosseinzadeh 1
 • Sara Azima 2
 • Tahereh Keshavarz 2
 • Zohreh Karamizadeh 3
 • Najaf Zare 4
1 Department of Family Health, Bilehsavar Health Center, Ardebil University of Medical Sciences, Ardebil, Iran
2 Department of Midwifery, Fatima College of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
3 Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
4 Associate Professor, Department of Vital Statistics, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Background: Every year, about 19 percent of neonates in the world are born with the complication of low weight which results in mortality during neonatal period and later. One way to help the low-weight neonates to grow is to massage them during the first months after birth. The aim of this study was to assess the impact of massaging by mothers on the process of growth among low-weight neonates in postpartum wards of the hospitals affiliated to Shiraz University of Medical Sciences, Iran.Methods: This study was performed on 48 neonates (25 in the intervention group and 23 in the control group). The mothers in the intervention group were trained to massage their neonates with sesame oil. The massaging started on the third day after birth and continued for four weeks. It was performed15 minutes each day at home.Findings: The results of this research showed that the mean of weight gain in low-weight neonates in the intervention group was 217 grams more than that in the control group. The difference was statistically significant (P < 0.001). In addition, the mean increase in the height in the intervention group was 0.7 centimeters more than that in the control group during 4 weeks. This difference was also statistically significant (P < 0.002).Conclusion: Massaging is effective on the growth process of neonates. It increases weight and height among the low-weight neonates.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Massage
 • Physical growth
 • Neonate
 1. Hadi N. Maternal and Child Health. Shiraz: Shi-raz University of Medical Sciences Publication; 2006.
 2. Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB. Nelson Textbook of Pediatrics. 17th ed. Philadelphia: Saunders; 2004.
 3. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Hauth J, Rouse D, Spong C. Williams Obstetrics. 23rd ed. New York: McGraw-Hill; 2009.
 4. Vickers A, Ohlsson A, Lacy JB, Horsley A. Mas-sage for promoting growth and development of preterm and/or low birth-weight infants. Cochrane Database Syst Rev 2004; (2): CD000390.
 5. Agarwal KN, Gupta A, Pushkarna R, Bhargava SK, Faridi MM, Prabhu MK. Effects of massage & use of oil on growth, blood flow & sleep pat-tern in infants. Indian J Med Res 2000; 112: 212-7.
 6. Ferber SG, Kuint J, Weller A, Feldman R, Doll-berg S, Arbel E, et al. Massage therapy by moth-ers and trained professionals enhances weight gain in preterm infants. Early Hum Dev 2002; 67(1-2): 37-45.
 7. Kulkarni A, Kaushik JS, Gupta P, Sharma H, Agrawal RK. Massage and touch therapy in ne-onates: the current evidence. Indian Pediatr 2010; 47(9): 771-6.
 8. Diego MA, Field T, Hernandez-Reif M. Temper-ature increases in preterm infants during mas-sage therapy. Infant Behav Dev 2008; 31(1): 149-52.
 9. Field TM, Schanberg SM, Scafidi F, Bauer CR, Vega-Lahr N, Garcia R, et al. Tactile/kinesthetic stimulation effects on preterm neonates. Pediat-rics 1986; 77(5): 654-8.
 10. Kelmanson IA, Adulas EI. Massage therapy and sleep behaviour in infants born with low birth weight. Complement Ther Clin Pract 2006; 12(3): 200-5.
 11. Sankaranarayanan K, Mondkar JA, Chauhan MM, Mascarenhas BM, Mainkar AR, Salvi RY. Oil massage in neonates: an open randomized controlled study of coconut versus mineral oil. Indian Pediatr 2005; 42(9): 877-84.
 12. Arora J, Kumar A, Ramji S. Effect of oil mas-sage on growth and neurobehavior in very low birth weight preterm neonates. Indian Pediatr 2005; 42(11): 1092-100.
 13. Mathai S, Fernandez A, Mondkar J, Kanbur W. Effects of tactile-kinesthetic stimulation in pre-terms: a controlled trial. Indian Pediatr 2001; 38(10): 1091-8.
 14. Dieter JN, Field T, Hernandez-Reif M, Emory EK, Redzepi M. Stable preterm infants gain more weight and sleep less after five days of massage therapy. J Pediatr Psychol 2003; 28(6): 403-11.
 15. Field T, Hernandez-Reif M, Diego M, Feijo L, Vera Y, Gil K. Massage therapy by parents im-proves early growth and development. Infant Behavior and Development 2004; 27(4): 435-42.