نگرش دانشجویان مقطع علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نسبت به روان‌پزشکی و تمایل آن‌ها برای ادامه تحصیل در این رشته

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: اهمیت و ضرورت پرداختن به مطالعه‌ی نگرش و رقبت دانشجویان پزشکی به روان‌پزشکی در ایران با بی‌مهری و کم توجهی پژوهشگران روبرو شده است. هدف مطالعه‌ی حاضر، ترسیم نیمرخ مقایسه‌ای نگرش دانشجویان پزشکی دختر و پسر و رابطه‌ی آن با تمایل آن‌ها برای ادامه‌ی تحصیل در این رشته بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی 130 دانشجوی پزشکی غیر میهمان مشغول به تحصیل در مقطع علوم پایه‌ی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال تحصیلی 90-1389به کمک مقیاس خودایفای نگرش به روان‌پزشکی یا 30ATP--Burra غربال شدند. داده‌ها به کمک بسته‌ی نرم‌افزاری علوم اجتماعی ویرایش 16 بررسی شدند و با توجه به توزیع نرمال جمعیت با آزمون‌های Student-t، ANOVA و آزمون تعقیبی Tukey و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شد.یافته‌ها: نرخ پاسخ افراد 07/83 درصد (108 نفر) بود. دانشجویان دختر در مقطع علوم پایه از نگرش مطلوب‌تری نسبت به پسران برخوردار بودند. همچنین تمایل آن‌ها نیز برای انتخاب این رشته‌ی تخصصی برای ادامه‌ی تحصیل بالاتر بود. اما نتایج آزمون تعقیبی Tukey مؤید این بود که تفاوت معنی‌دار آماری بین دانشجویان پسر و دختر مقطع علوم پایه در هیچ یک از مؤلفه‌های بررسی شده وجود نداشت. آزمون رگرسیون خطی نشان داد که از بین همه‌ی مؤلفه‌های مقیاس نگرش، مؤلفه‌ی پاداش‌های فردی و فرصت‌های شغلی روان‌پزشکی سهم بیشتری در شکل‌گیری نگرش دانشجویان نسبت به روان‌پزشکی داشت، اما با این وجود تمام پنج مؤلفه‌ توانستند تنها 09/0 درصد پدیده‌ی تمایل به انتخاب روان‌پزشکی را تبین نمایند.نتیجه‌گیری: هر چند شکل گیری نگرش دانشجویان دختر و پسر نسبت به روان‌پزشکی تا حدودی تابع جنسیت افراد بود، ولی ملاحظات اجتماعی، فرهنگی و گروهی نقش مهم‌تری داشت و در عمل، جنسیت نقش کارسازی نداشت. مشاهدات ما در این مطالعه این چنین القا می‌کند که در گزینش متقضیان رشته‌ی روان‌پزشکی ضمن توجه به ملاحظات جنسیتی، نگرش و انگیزه‌های افراد متقاضی را مد نظر قرار بگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attitudes of Medical Students in Shahrekord University of Medical Sciences towards Psychiatry

نویسندگان [English]

 • Golamreza Ghassemi Toudehskchuie 1
 • Meghdad Rahmani 2
 • Masoud Nikfarjam 3
1 Associate Professor, Medical Education Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 General Practitioner, Medical Education Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychiatry, School of Medicine, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Background: There is a dearth of literature in the Iranian context about medical students' attitude towards psychiatry and their desire to choose psychiatry as a career in future. Commonalities and differences in the attitudes of male and female medical students towards psychiatry and their interest in psychiatry were the themes of this study.Methods: In this cross-sectional survey, we screened the entire 1127 medical students registered at Shahrekord University of Medical Sciences, Iran, during the academic year of 2011-12. The 29-item attitude towards psychiatry scale (ATP-30) (Burra et al.) was used. The reliability of the scale (Cronbach's alpha) has been calculated as 0.712. About 83% of the students (n = 130) returned the completed questionnaires. We used SPSS16 to analyze the data by descriptive and analytical tests including student-t, one way analysis of variance (ANOVA), Turkey's post hoc test, and linear regression.Findings: Female students held more positive attitudes toward psychiatry compared to their male counterparts. However, post hoc Tukey test results confirmed no significant differences between male and female students at the basic science of any of the studied component. Linear regression test showed that among all components of the attitude scale, the component of "Individual rewards and occupational opportunities of psychiatry" had a greater share in shaping students' attitudes toward psychiatry. However, all the five subscales of ATP-30 could only explain 0.09% of the students' interest in psychiatry.Conclusion: Gender differences play a key role in forming the attitudes of medical students towards psychiatry. However, they are subjected to numerous social, familial, economic and situational considerations which make the effects of gender insignificant. It might be a good idea to assess the attitudes of candidates towards psychiatry at the time of admission. Female candidates might also be preferred in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attitude
 • Psychiatry
 • Preference
 • Medical students
 • Gender
 • Iran
 1. Nielsen AC, III, Eaton JS, Jr. Medical students' attitudes about psychiatry. Implications for psy-chiatric recruitment. Arch Gen Psychiatry 1981; 38(10): 1144-54.
 2. Lee EK, Kaltreider N, Crouch J. Pilot study of current factors influencing the choice of psychia-try as a specialty. Am J Psychiatry 1995; 152(7): 1066-9.
 3. Taintor Z, Nielson AC. The extent of the prob-lem: A review of the data concerning the declin-ing choice of psychiatric careers. J Psychiatr Edu 1981; 5: 63-87.
 4. Singer P, Dornbush RL, Brownstein EJ, Freed-man AM. Undergraduate psychiatric education and attitudes of medical students towards psy-chiatry. Comprehensive Psychiatry 1986; 27(1): 14-20.
 5. Brockington I, Mumford D. Recruitment into psychiatry. Br J Psychiatry 2002; 180: 307-12.
 6. Lambert TW, Goldacre MJ, Davidson JM, Par-khouse J. Graduate status and age at entry to medical school as predictors of doctors' choice of long-term career. Med Educ 2001; 35(5): 450-4.
 7. Rajagopal S, Singh Rehill K, Godfrey V. Psychia-try as a career choice compared with other spe-cialties: a survey of medical students. Psychiatric Bulletin 2004; 28: 444-6.
 8. Furnham AF. Medical students' beliefs about nine different specialties. Br Med J (Clin Res Ed) 1986; 293(6562): 1607-10.
 9. Yellowlees P, Vizard T, Eden J. Australian medi-cal students' attitudes towards specialties and specialists. Med J Aust 1990; 152(11): 587-2.
 10. Balon R, Franchini GR, Freeman PS, Hassenfeld IN, Keshavan MS, Yoder E. Medical students' attitudes and views of psychiatry: 15 years later. Acad Psychiatry 1999; 23: 30-6.
 11. Zimny GH, Sata LS. Influence of factors before and during medical school on choice of psychia-try as a specialty. Am J Psychiatry 1986; 143(1): 77-80.
 12. Wilkinson DG, Greer S, Toone BK. Medical stu-dents' attitudes to psychiatry. Psychol Med 1983; 13(1): 185-92.
 13. Calvert SH, Sharpe M, Power M, Lawrie SM. Does undergraduate education have an effect on Edinburgh medical students' attitudes to psy-chiatry and psychiatric patients? J Nerv Ment Dis 1999; 187(12): 757-61.
 14. Creed F, Goldberg D. Students' attitudes towards psychiatry. Medical Education 1987; 21(3): 227-34.
 15. Pailhez G, Bulbena A, Coll J, Ros S, Balon R. Attitudes and views on psychiatry: a comparison between Spanish and U.S. medical students. Acad Psychiatry 2005; 29(1): 82-91.
 16. Samuel-Lajeunesse B, Ichou P. French medical students' opinion of psychiatry. Am J Psychiatry 1985; 142(12): 1462-6.
 17. Soufi HE, Raoof AM. Attitude of medical stu-dents towards psychiatry. Med Educ 1992; 26(1): 38-41.
 18. Koh KB. Medical students' attitudes toward psy-chiatry in a Korean medical college. Yonsei Med J 1990; 31(1): 60-4.
 19. Pan PC, Lee PW, Lieh-Mak FF. Psychiatry as compared to other career choices: a survey of medical students in Hong Kong. Med Educ 1990; 24(3): 251-7.
 20. Niaz U, Hassan S, Hussain H, Saeed S. Attitudes towards psychiatry in pre-clinical and post-clinical clerkships in different medical colleges of Karachi. Pak J Med Sci 2003; 19(4): 253-63.
 21. Galeazzi GM, Secchi C, Curci P. Current Factors Affecting the Choice of Psychiatry as a Special-ty: An Italian Study. Academic Psychiatry 2003; 27: 74-81.
 22. Reddy JP, Tan SM, Azmi MT, Shaharom MH, Rosdinom R, Maniam T, et al. The effect of a clinical posting in psychiatry on the attitudes of medical students towards psychiatry and mental illness in a Malaysian medical school. Ann Acad Med Singapore 2005; 34(8): 505-10.
 23. Abramowitz MZ, Bentov-Gofrit D. The attitudes of Israeli medical students toward residency in psychiatry. Acad Psychiatry 2005; 29(1): 92-5.
 24. Al-Ansari A, Alsadadi A. Attitude of Arabian Gulf University medical students towards psy-chiatry. Educ Health (Abingdon) 2002; 15(2): 180-8.
 25. Obembe JU. The attitudes of Nigerian fourth year students towards psychiatry. Niger Med J 1991; 21: 156-8.
 26. Shelley RK, Webb MG. Does clinical clerkship alter students' attitudes to a career choice of psychiatry? Med Educ 1986; 20(4): 330-4.
 27. Galletly CA, Schrader GD, Chesterman HM, Tsourtos G. Medical student attitudes to psychi-atry: lack of effect of psychiatric hospital expe-rience. Med Educ 1995; 29(6): 449-51.
 28. Perry S, Cella DF, Klar H, Simring S, Oldham J, Tardiff K. Medical students selecting psychiatric careers: a distinct breed. J Psychiatr Education 1988; 12(3): 171-81.
 29. Sierles FS, Taylor MA. Decline of U.S. medical student career choice of psychiatry and what to do about it. Am J Psychiatry 1995; 152(10): 1416-26.
 30. Eagle PF, Marcos LR. Factors in medical stu-dents' choice of psychiatry. Am J Psychiatry 1980; 137(4): 423-7.
 31. Feifel D, Moutier CY, Swerdlow NR. Attitudes toward psychiatry as a prospective career among students entering medical school. Am J Psychiatry 1999; 156(9): 1397-402.
 32. Weissman SH, Haynes RA, Killian CD, Robi-nowitz C. A model to determine the influence of medical school on students' career choices: psy-chiatry, a case study. Acad Med 1994; 69(1): 58-9.
 33. Taintor Z, Robinowitz C. Report to the National Institute for Mental Health. J Psychiatric Educ 1981; 5: 157-78.
 34. Walton HJ. Personality Correlates of a Career Interest in Psychiatry. BJP 1969; 115: 211-9.
 35. Sierles FS, Dinwiddie SH, Patroi D, Atre-Vaidya N, Schrift MJ, Woodard JL. Factors affecting medical student career choice of psychiatry from 1999 to 2001. Acad Psychiatry 2003; 27(4): 260-8.
 36. Sierles FS, Vergare MJ, Hojat M, Gonnella JS. Academic performance of psychiatrists com-pared to other specialists before, during, and af-ter medical school. Am J Psychiatry 2004; 161(8): 1477-82.
 37. Sivakumar K, Wilkinson G, Toone BK, Greer S. Attitudes to psychiatry in doctors at the end of their first post-graduate year: two-year follow-up of a cohort of medical students. Psychol Med 1986; 16(2): 457-60.
 38. Garyfallos G, Adamopoulou A, Lavrentiadis G, Giouzepas J, Parashos A, Dimitriou E. Medical Students' Attitudes Toward Psychiatry in Greece: An Eight-Year Comparison. Academic Psychia-try 1998; 22: 92-7.
 39. Crowder MK, Hollender MH. The medical stu-dent's choice of psychiatry as a career: a survey of one graduating class. Am J Psychiatry 1981; 138(4): 505-8.
 40. Orleans CS, Houpt JL, Larson DB. Interpersonal factors in the psychiatry clerkship: new findings. Am J Psychiatry 1980; 137(9): 1101-3.
 41. Werkman SL, Landau S, Wakefield H. Medical students view clinical psychiatry. Am J Psychia-try 1973; 130(5): 562-5.
 42. Alexander DA, Eagles JM. Changes in attitudes towards psychiatry among medical students: correlation of attitude shift with academic per-formance. Med Educ 1990; 24(5): 452-60.
 43. Regier DA, Goldberg ID, Taube CA. The de facto US mental health services system: a public health perspective. Arch Gen Psychiatry 1978; 35(6): 685-93.
 44. Friedman CTH, cGuire FL. A survey of a fresh-man medical student class: will psychiatry re-cruit well into the 1980s? J Psychiatr Education 1982; 5: 115-22.
 45. Samimi M, Noroozi AR, Mottaghipour Y. The effect of psychiatric clerkship on fifth year med-ical students' attitudes toward psychiatry and their intention to pursue psychiatry as a career. Iran Journal of Psychiatry 2006; 1: 98-103.
 46. Issa BA, Adegunloye OA, Yussuf AD, Oyewole OA, Fatoye FO. Attitudes of medical students to psychiatry at a Nigerian medical school. Hong Kong J Psychiatry 2009; 19: 72-7.
 47. Burra P, Kalin R, Leichner P, Waldron JJ, Hand-forth JR, Jarrett FJ, et al. The ATP 30-a scale for measuring medical students' attitudes to psychi-atry. Med Educ 1982; 16(1): 31-8.
 48. Kuhnigk O, Strebel B, Schilauske J, Jueptner M. Attitudes of Medical Students Towards Psychia-try. Advances in Health Sciences Education 2007; 12(1): 87-101.
 49. Clardy JA, Thrush CR, Guttenberger VT, Goodrich ML, Burton RPD. The Junior-Year Psychiatric Clerkship and Medical Students' In-terest in Psychiatry. Academic Psychiatry 2000; 24: 35-40.
 50. Yager J, Lamotte K, Nielsen A, III, Eaton JS, Jr. Medical students' evaluation of psychiatry: a cross-country comparison. Am J Psychiatry 1982; 139(8): 1003-9.