بررسی شاخص‌های رشد دختران 14-6 ساله در شهر قزوین

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اطفال، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

2 پزشک عمومی، واحد حمایت از توسعه‌ی تحقیقات بالینی قدس، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه آمار حیاتی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: پایش منظم قد، وزن و دور سر بهترین شاخص ارزیابی وضعیت رشد فرد و سلامت جامعه است. رشد تحت تأثیر تفاوت‌ها‌ی نژادی، عوامل ژنتیکی و محیطی، وضعیت اقتصادی و شیوه‌ی زندگی می‌باشد. استفاده از نمودارهای مرجع سایر کشورها به دلیل تفاوت‌ها‌ی نژادی و سبک زندگی خالی از ایراد نیست و این تفاوت‌ها‌ نیاز به استفاده از منحنی‌ها‌ی رشد استاندارد ملی بر اساس تنوع نژادی منطقه‌ای را توجیه می‌کند. این مطالعه با هدف تعیین شاخص‌ها‌ی تن‌سنجی و ارزیابی کارایی مرجع  CDC 2000 برای دختران 6 تا 14 ساله‌ی شهر قزوین انجام شد. روش‌ها: این مطالعه به روش توصیفی و مقطعی بین 2219 نفر از دختران مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر قزوین در سال 1388 انجام شد. نمونه‌گیری از مدارس دولتی و غیرانتفاعی به روش تصادفی خوشه‌ای و با محاسبه‌ی 10 درصد کل دانش‌آموزان انجام شد. 18 نفر به دلیل بیماری زمینه‌ای یا مصرف داروی خاص از مطالعه حذف شدند. قد با دقت 2 میلی‌متر و وزن با دقت 100 گرم اندازه‌گیری شد. نمایه‌ی توده بدنی (Body mass index یا BMI) با تقسیم وزن بر حسب کیلوگرم بر مجذور قد بر حسب متر محاسبه گردید. BMI کمتر از صدک 5 لاغر، صدک 5 تا 85 طبیعی، صدک 85 تا 95 دارای اضافه وزن و صدک بیش از 95 چاق در نظر گرفته شد.یافته‌ها: 1260 نفر (24/57 درصد) قد زیر صدک 50 و 1153 نفر (38/52 درصد) وزن زیر صدک 50 داشتند. در مقایسه‌ی قد با مقادیر NCHS (National center for health statistics)، 157 نفر (13/7 درصد) قد زیر صدک 5، 78 نفر (55/3 درصد) قد بالاتر از صدک 95 و 1966 نفر (32/89 درصد) قد طبیعی داشتند. در مقایسه‌ی وزن با مقادیر NCHS، 217 نفر (85/9 درصد) وزن زیر صدک 5، 1848 نفر (97/83 درصد) وزن طبیعی و 136 نفر (18/6 درصد) وزن بالاتر از صدک 95 داشتند. در مقایسه‌ی BMI با مقادیر NCHS، 206 نفر (35/9 درصد) لاغر، 1553 نفر (55/70 درصد) طبیعی، 282 نفر (7/12 درصد) دارای اضافه وزن و 163 نفر (4/7 درصد) چاق بودند.نتیجه‌گیری: میانگین قدی دختران قزوینی پایین‌تر از مرجع، میانگین وزن آن‌ها مشابه یا کمی بالاتر از مرجع بود که در نهایت منجر به افزایش BMI نسبت به مرجع در این گروه شد. این بررسی نشان داد که الگوی رشد دختران قزوینی با الگوی رشد ارائه شده در مرجع CDC 2000 متفاوت است. با توجه به این تفاوت‌ها‌، نیاز به استفاده از منحنی‌ها‌ی رشد استاندارد ملی بر اساس تنوع نژادی و منطقه‌ای ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anthropometric Indices in 6-14 Year-Old Girls in Qazvin, Iran

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Saffari 1
 • Shabnam Jalilolgadr 1
 • Neda Esmailzadehha 2
 • keivan shariatinejad 3
1 Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
2 Qods Clinical Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
3 Department of Biostatistics, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background: Regular monitoring of height, weight and head circumference is the best indicator of the status of the individual and community health. Growth is influenced by race, genetic, environmental factors, economic status and lifestyle. The aim of this study was to determine the anthropometric indices and evaluate the performance of the CDC 2000 reference in 6 to 14 year-old girls in Qazvin, Iran.Methods: A descriptive, cross-sectional study was conducted on 2219 elementary and secondary school girls in Qazvin during 2009-10. Random cluster sampling was performed to select subjects form public and private schools considering 10 percent of the students. Eighteen students were excluded due to underlying diseases or medications intake. Height (with an accuracy of 2 mm) and weight (with an accuracy of 100 grams) were measured. Body mass index (BMI) was calculated by dividing the weightin kilograms by the square of the height in meters. BMIs below the 5th percentile, between the 5th and 85the percentile, between the 85the and 95th percentile, and above the 95th percentile were respectively considered as underweight, normal, overweight, and obeseFindings: Height in 1260 students (57.24%) and weight in 1153 cases (52.38%) were below the 50th percentile. Comparing the height values with NCHS showed that 157 subjects (13.7%) were under the 5th percentile, 78 individuals (3.55%) were over the 95th percentile and 1966 cases (89.32%) had normal weight. Comparing the weight values with NCHS revealed that 217 patients (9.85%) were under the 5th percentile, 1848 cases (83.97%) had normal weight and 136 individuals (18.6%) were over the 95th percentile. When the calculated BMIs and NCHS values were compared, 206 students (9.35%) were underweight, 1553 cases (70.55%) were normal, 282 cases (12.7%) were overweight and 163 (7.4%) were obese. The study showed the growth pattern of girls in Qazvin to be different from CDC 2000 reference.Conclusion: Since the average height of girls was below the reference and their average weight was similar or slightly higher than the reference, BMI was eventually increased compared to the reference group. The study showed that the growth pattern of girls in Qazvin was different from CDC 2000 reference. Given these differences, using national standard growth curves based on ethnic and regional diversity seems to be necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Height
 • Weight
 • Body mass index (BMI)
 • Girls
 • Growth
 1. Hamill PV, Drizd TA, Johnson CL, Reed RB, Roche AF, Moore WM. Physical growth: National Center for Health Statistics percentiles. Am J Clin Nutr 1979; 32(3): 607-29.
 2. de Onis M, Habicht JP. Anthropometric refer-ence data for international use: recommendations from a World Health Organization Expert Commit-tee. Am J Clin Nutr 1996; 64(4): 650-8.
 3. Dietz WH, Bellizzi MC. Introduction: the use of body mass index to assess obesity in children. Am J Clin Nutr 1999; 70(1): 123S-5S.
 4. Fontaine KR, Redden DT, Wang C, Westfall AO, Allison DB. Years of life lost due to obesity. JAMA 2003; 289(2): 187-93.
 5. Caballero B. A nutrition paradox--underweight and obesity in developing countries. N Engl J Med 2005; 352(15): 1514-6.
 6. Klauer J, Aronne LJ. Managing overweight and obesity in women. Clin Obstet Gynecol 2002; 45(4): 1080-8.
 7. Dietz WH. Childhood weight affects adult mor-bidity and mortality. J Nutr 1998; 128(2 Suppl): 411S-4S.
 8. Urek R, Crncevic-Urek M, Cubrilo-Turek M. Obesity--a global public health problem. Acta Med Croatica 2007; 61(2): 161-4.
 9. Keller W, Donoso G, Demayaer EM. Anthro-pometry in nutritional surveillance: A review based on results of the WHO collaborative study on nutri-tional anthropometry. Nutr Abstr Rev 1976; 46: 591-609.
 10. Chinn S, Hughes JM, Rona RJ. Trends in growth and obesity in ethnic groups in Britain. Arch Dis Child 1998; 78(6): 513-7.
 11. Ball K, Mishra GD, Crawford D. Social factors and obesity: an investigation of the role of health behaviours. Int J Obes Relat Metab Disord 2003; 27(3): 394-403.
 12. Endo A, Omoe K, Ishikawa H. Ecological factors affecting body size of Japanese adolescents. Am J Phys Anthropol 1993; 91(3): 299-303.
 13. Ulukanligil M, Seyrek A. Demographic and so-cio-economic factors affecting the physical devel-opment, haemoglobin and parasitic infection status of schoolchildren in Sanliurfa province, Turkey. Public Health 2004; 118(2): 151-8.
 14. Frongillo EA, Jr, Hanson KM. Determinants of variability among nations in child growth. Ann Hum Biol 1995; 22(5): 395-411.
 15. Hosseini M, Carpenter RG, Mohammad K, Jones ME. Standardized percentile curves of body mass index of Iranian children compared to the US population reference. Int J Obes Relat Metab Disord 1999; 23(8): 783-6.
 16. Deurenberg P, Yap M, van Staveren WA. Body mass index and percent body fat: a meta analysis among different ethnic groups. Int J Obes Relat Metab Disord 1998; 22(12): 1164-71.
 17. Sayyari AA. Nutrirition in Children of Islamic Repulic of Iran [Online] 1999.Available from: URL: http://www.civilica.com/Paper-INC05-INC05_003.html.
 18. World Health Organization. Care and Treatment of Severe Malnutrition. Trans: Kalantari N. Tehran: Agriculture Sciences Publications; 1999.
 19. World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation. World Health Organ Tech Rep Ser 2000; 894: i-253.
 20. Al-Kloub MI, Froelicher ES. Factors contributing to adolescent obesity. Saudi Med J 2009; 30(6): 737-49.
 21. Sabin MA, Shield JP. Childhood obesity. Front Horm Res 2008; 36: 85-96.
 22. Zwiauer KF. Prevention and treatment of over-weight and obesity in children and adolescents. Eur J Pediatr 2000; 159(Suppl 1): S56-S68.
 23. Bellizzi MC, Horgan GW, Guillaume M, Dietz WH. Prevalence of childhood and adolescent over-weight and obesity in Asian and European countries. In: Dietz WH, Chen C, editors. Obesity in Childhood and Adolescence.Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002. p. 23-32.
 24. Hajian K. Anthropometric indices in Babol pri-mary students in 1998. Journal of Babol University of Medical Sciences 2000; 2(3): 43-9. [In Persian].
 25. Aminolroaya A, Mirmiran P, Hamedi P, Azizi F. Evaluation of height and weight in children and adolescents, east of Tehran. Journal of Research in Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical sciences 1996; 20: 10-22. [In Persian].
 26. Dorosty AR, Siassi F, Reilly JJ. Obesity in Iranian children. Arch Dis Child 2002; 87(5): 388-91.
 27. Ayatollahi SMT, Carpenter RG. Growth of school children of southern Iran in relation to the NCHS standard. Ann Hum Biol 1991; 18(6): 515-22.
 28. Shidfar F, Montazer M, Amooian M, Azizi H. Height, height and body mass index of 6-15-year-old school girls in Babol, northern iran between 1995 to 2002: A comparison with the the US 2000 centers for disease control and prevention references. Irani-an Journal of Nutrition Sciences and Food Technol-ogy 2007; 2(3): 13-22. [In Persian].
 29. Nemati A, Naghizadeh A, Dehghan MH. An-thropometrics factors of girls of Ardabil aged 7-19 years and Comparison of them with NCHS Stand-ard. Journal of Ardabil University of Medical Sci-ences 2008; 8(2): 202-8. [In Persian].
 30. Kelishadi R, Gheiratmand R, Ardalan G, Adeli K, Mehdi GM, Mohammad RE, et al. Association of anthropometric indices with cardiovascular disease risk factors among children and adolescents: CAS-PIAN Study. Int J Cardiol 2007; 117(3): 340-8.
 31. Akha O, Teimoorzadeh M, Kowsarian M, Kashi Z. A study on 6-18 years-old girl students a bout weight and height in Sari. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2008; 18(67): 50-7. [In Persian].
 32. Azizi F, Allahverdian S, Mirmiran P, Rahmani M, Mohammadi F. Dietary factors and body mass index in a group of Iranian adolescents: Tehran lipid and glucose study--2. Int J Vitam Nutr Res 2001; 71(2): 123-7.
 33. Ayatollahi SM. Sizes and obesity pattern of South Iranian adolescent females. Ann Hum Biol 2003; 30(2): 191-202.
 34. Mosavi Jazayeri SMH. Overweight and Obesity among School-Aged Children of Metropolitan Teh-ran, Iran. Pakistan Journal of Nutrition 2005; 4(5): 342-4.
 35. Kelishadi R, Ardalan G, Gheiratmand R, Maj-dzadeh R, Hosseini M, Gouya MM, et al. Thinness, overweight and obesity in a national sample of Ira-nian children and adolescents: CASPIAN Study. Child Care Health Dev 2008; 34(1): 44-54.
 36. Karaji Bani M, Montazerifar F, Mohammadi M, Dashipur AR. The prevalence of obesity and wast-ing in primary school girls in the city of Zahedan. Journal of Zahedan University of Medical Sciences 2003; 6(4): 289-96. [In Persian].
 37. Bazhan M, Kalantari N, Hoshyarrad A. Diet composition and risk of overweight and obesity in Iranian adolescent girls. RMJ 2011; 36(1): 26-30.
 38. Maddah M. Overweight and obesity among Ira-nian female adolescents in Rasht: more overweight in the lower social group. Public Health Nutr 2007; 10(5): 450-3.