بررسی فراوانی نسبی افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به هپاتیت C مزمن تحت درمان مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه عفونی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 متخصص پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 دانشجوی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: هپاتیت c یکی از مهم‌ترین معضلات بهداشتی دنیای امروزی را تشکیل می‌دهد که با شیوع بالای اختلالات روان‌پزشکی به ویژه افسردگی همراه است. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی نسبی افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به هپاتیت c و شناسایی عوامل خطر مرتبط با آن‌ها طراحی و اجرا شد.روش‌ها: در یک مطالعه‌ی مقطعی، بیماران مبتلا به هپاتیت C مزمن مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری اصفهان در یک دوره‌ی زمانی 4 ماهه به طریقه‌ی تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. به روش مصاحبه، اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات مربوط به افسردگی و اضطراب جمع‌آوری شد و در پرسش‌نامه‌ استاندارد شده Zung self rating anxiety scale و Beck depression inventory وارد گردید.یافته‌ها: در این مطالعه 264 نفر بیمار مبتلا به هپاتیت C مزمن شامل 262 مرد و 2 زن با میانگین سنی 7/6 ± 4/34 سال شرکت کردند. از این تعداد 7/85 درصد بدون افسردگی، 9/8 درصد افسردگی خفیف و 4/5 درصد افسردگی متوسط داشتند. همچنین اضطراب به میزان 9/17 درصد گزارش شد که 17 درصد مربوط به اضطراب خفیف تا متوسط و 9/0 درصد مربوط به اضطراب شدید بود. از بین عوامل زمینه‌ای بررسی شده بین درجات افسردگی و وضعیت تأهل و اشتغال تفاوت معنی‌دار آماری مشاهده شد و وضعیت اشتغال، مدت زمان مصرف دارو، سابقه‌ی اعتیاد و محل سکونت نیز با درجات اضطراب ارتباط معنی‌دار از نظر آماری نشان داد.نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع بالای اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به هپاتیت C مزمن لازم است مشاوره‌ی روان‌پزشکی و پایش مداوم اختلالات روان‌پزشکی در برنامه‌ی درمانی این بیماران و به خصوص افرادی که دارای عوامل خطر مرتبط با اضطراب و افسردگی هستند قرار داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relative Frequency of Depression and Anxiety in Chronic Hepatitis C Pa-tients

نویسندگان [English]

 • Behrooz Ataei 1
 • Abbas Ali Javadi 1
 • Mehrdad Salehi 2
 • Reihaneh Mortazavi 3
 • Nazila Kassaian 4
 • Anahita Babak 5
 • Zari Nokhodian 4
 • Mehdi Ataei 6
1 Associate Professor, Department of Infectious Diseases, School of Medicine and Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Behavioral Sciences Research Center, Department of Psychiatry, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Researcher, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Community Medicine Specialist, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Student of Medicine, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Hepatitis C, as a major public health problem, is associated with increased prevalence of psychiatric disorders, particularly depression. This study was performed to determine the prevalence of depression and anxiety in patients with hepatitis C and to detect related risk factors among these patients.Methods: In this cross-sectional study, patients with chronic hepatitis C who referred to Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center of Isfahan, Iran were studied. Subjects were selected by simple random sampling during a 4-month period. They all completed a validated questionnaire including demographics and information related to depression and anxiety. Zung Self rating Anxiety Scale and Beck Depression Inventory were used. The data was finally analyzed.Findings: Among 264 patients with chronic hepatitis C (262 males and 2 females; mean age: 34.4 ± 6.7 years), 85.7% had no depression, 8.9% had mild depression and 5.4% had moderate depression. Anxiety was observed in 17.9% of the subjects from which 17% had mild to moderate and 0.9% had sever anxiety. There were significant relationships between depression and marital status and job. Anxiety also had significant relationships with history of addiction, job, time of drug usage and place of living.Conclusion: The results of this study indicated the high prevalence of depression and anxiety in patients with hepatitis C. Such patients, especially those with related risk factors such as unemployment, being single, etc.) require psychiatry consultation and constant monitoring of psychiatric disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chronic hepatitis C
 • Depression
 • Anxiety
 1. Sy T, Jamal MM. Epidemiology of hepatitis C virus (HCV) infection. Int J Med Sci 2006; 3(2): 41-6.
 2. Ataei B, Babak A, Yaran M, Kassaian N, Nokhodian Z, Meshkati M, et al. Hepatitis c in intravenous drug users: seroprevalence and risk factors. Journal of Isfahan Medical school 2011; 28(Special): 1537-45.
 3. Golden J, O'Dwyer AM, Conroy RM. Depression and anxiety in patients with hepatitis C: preva-lence, detection rates and risk factors. Gen Hosp Psychiatry 2005; 27(6): 431-8.
 4. Keefe B. Interferon-induced depression in hepa-titis C: an update. Curr Psychiatry Rep 2007; 9(3): 255-61.
 5. Alavian SM, Tavallaii SA, Aziz Abadi Farahani M, Khoddami - Vishted HR, Bagheri - Lankarani K. Evaluation of the severity of depression and anxiety in hepatitis B and hepatitis C patients: a Case control study. Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases 2007; 2(3): 113-9.
 6. Patterson AL, Morasco BJ, Fuller BE, Indest DW, Loftis JM, Hauser P. Screening for depres-sion in patients with hepatitis C using the Beck Depression Inventory-II: do somatic symptoms compromise validity? Gen Hosp Psychiatry 2011; 33(4): 354-62.
 7. Armstrong GL, Wasley A, Simard EP, McQuillan GM, Kuhnert WL, Alter MJ. The prevalence of hepatitis C virus infection in the United States, 1999 through 2002. Ann Intern Med 2006; 144(10): 705-14.
 8. Dinwiddie SH, Shicker L, Newman T. Prevalence of hepatitis C among psychiatric patients in the public sector. Am J Psychiatry 2003; 160(1): 172-4.
 9. Dienstag J. Chronic hepatitis. In: Fauci A, Braunwald E, Kasper D, Hauser S, longo D, Jameson J, et al., editors. Harrison's Principles of Internal Medicine. 17th ed. New York: McGraw-Hill; 2008. p. 1955-69.
 10. El SS, Coyle D, Giulivi A, Afzal M. Economic burden of hepatitis C in Canada and the poten-tial impact of prevention. Results from a disease model. Eur J Health Econ 2005; 6(2): 159-65.
 11. Meshkati M, Ataei B, Nokhodian Z, Yaran M, Babak A, Asgarian Zade MR, et al. Hepatitis C screening in Isfahan drop in centers: An experi-ence description. Journal of Isfahan Medical school 2011; 28(Special): 1553-9.
 12. Fireman M, Indest DW, Blackwell A, Whitehead AJ, Hauser P. Addressing tri-morbidity (hepatitis C, psychiatric disorders, and substance use): the importance of routine mental health screening as a component of a comanagement model of care. Clin Infect Dis 2005; 40(Suppl 5): S286-S291.
 13. Golden J, Conroy RM, O'Dwyer AM, Golden D, Hardouin JB. Illness-related stigma, mood and adjustment to illness in persons with hepatitis C. Soc Sci Med 2006; 63(12): 3188-98.
 14. Nelligan JA, Loftis JM, Matthews AM, Zucker BL, Linke AM, Hauser P. Depression comorbidi-ty and antidepressant use in veterans with chron-ic hepatitis C: results from a retrospective chart review. J Clin Psychiatry 2008; 69(5): 810-6.
 15. Hjerrild S, Renvillard SG, Leutscher PD, Vide-bech P. Increased prevalence of depression in hepatitis C infection patients. Ugeskr Laeger 2010; 172(25): 1889-93.
 16. Shi XH, Xun J, Wang SP, Zhang J. Study on de-pression in 212 patients with viral hepatitis. Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi 2009; 30(10): 1060-4.
 17. Leutscher PD, Lagging M, Buhl MR, Pedersen C, Norkrans G, Langeland N, et al. Evaluation of depression as a risk factor for treatment failure in chronic hepatitis C. Hepatology 2010; 52(2): 430-5.
 18. Hauser P, Morasco BJ, Linke A, Bjornson D, Ruimy S, Matthews A, et al. Antiviral comple-tion rates and sustained viral response in hepati-tis C patients with and without preexisting major depressive disorder. Psychosomatics 2009; 50(5): 500-5.
 19. Erim Y, Tagay S, Beckmann M, Bein S, Cicin-nati V, Beckebaum S, et al. Depression and pro-tective factors of mental health in people with hepatitis C: a questionnaire survey. Int J Nurs Stud 2010; 47(3): 342-9.
 20. Beck AT, Steer RA. Manual for the Beck De-pression Inventory, Psychological Corporation. San Antonio: Harcourt Assessment, Inc; 1987.
 21. Zung WW. A rating instrument for anxiety disor-ders. Psychosomatics 1971; 12(6): 371-9.
 22. Dbouk N, Arguedas MR, Sheikh A. Assessment of the PHQ-9 as a screening tool for depression in patients with chronic hepatitis C. Dig Dis Sci 2008; 53(4): 1100-6.
 23. Cruz NA, Dickens C, Xavier M. [Comorbidity between hepatitis C and depression. Epidemio-logical and etiopathogenic aspects]. Acta Med Port 2006; 19(1): 21-8.
 24. Batista-Neves SC, Quarantini LC, de Almeida AG, Bressan RA, Lacerda AL, de-Oliveira IR, et al. High frequency of unrecognized mental dis-orders in HCV-infected patients. Gen Hosp Psy-chiatry 2008; 30(1): 80-2.
 25. Modarres Sadeghi SM, Kassaian N, Nokhodian Z, Khademi SMR. Depression in patients with chronic hepatitis c compared with control group. Proceedings of the 1st congress of psychosomat-ic and 42nd Congress of Isfahan Recent Re-searches in Medical Sciences; 2007; Isfahan, Iran.
 26. Modarres Sadeghi SM, Kassaian N, Nokodian Z, Khademi SMR.Prevalence of Anxiety in patients with chronic hepatitis B and c compared with control group. Proceedings of 1st Congress of Psychosomatic and 42nd Congress of Isfahan Recent Researches in Medical Sciences; 2007; Isfahan, Iran.
 27. Amodio P, De Toni EN, Cavalletto L, Mapelli D, Bernardinello E, Del PF, et al. Mood, cognition and EEG changes during interferon alpha (al-pha-IFN) treatment for chronic hepatitis C. J Af-fect Disord 2005; 84(1): 93-8.
 28. Scheft H, Fontenette DC. Psychiatric barriers to readiness for treatment for hepatitis C Virus (HCV) infection among injection drug users: clinical experience of an addiction psychiatrist in the HIV-HCV coinfection clinic of a public health hospital. Clin Infect Dis 2005; 40(Suppl 5): S292-S296.
 29. Rifai MA, Indest D, Loftis J, Hauser P. Psychiat-ric management of the hepatitis C patient. Curr Treat Options Gastroenterol 2006; 9(6): 508-19.
 30. Alavian SM, Tavallaii SA, Hoseini SM, Hedayati MR, Sepehrinia A. Prevalence of depression in chronic hepatitis B and C patients treated with Interferon. Medical Journal of Kowsar 2007; 12(2): 161-7.