مقایسه‌ی توان هوازی و بی‌هوازی بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه آموزش تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه امیر کبیر، تهران، ایران

2 استادیار،گروه ارگونومی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

3 استاد، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده‌ی تربیت بدنی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

4 استاد، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده‌ی تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از این پژوهش، مقایسه‌ی منتخبی از متغیرهای فیزیولوژیک (توان هوازی در آستانه‌ی بی‌هوازی و توان بی‌هوازی) بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی بود.روش‌ها: بیست و هشت بازیکن تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی به عنوان نمونه به روش تصادفی انتخاب شدند. پس از اندازه‌گیری قد و وزن آزمودنی‌ها و توضیح مراحل و نحوه‌ی انجام آزمون‌ها توسط محقق برای آزمودنی‌ها، برای سنجش توان هوازی در آستانه‌ی بی‌هوازی آزمون Conconi و برای سنجش توان بی‌هوازی آزمون Bosco به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون Student-t استفاده شد.یافته‌ها: میانگین سن بازیکنان فوتبال چمنی و ساحلی به ترتیب 60/2 ± 26 و 73/4 ± 4/27 سال بود. میانگین قد و میانگین وزن بازیکنان فوتبال چمنی به ترتیب 2/7 ± 180 سانتی‌متر و 72/8 ± 77 کیلوگرم و در بازیکنان فوتبال ساحلی 69/5 ± 35/177سانتی‌متر و 47/5 ± 21/76 کیلوگرم بود. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین توان هوازی در آستانه‌ی بی‌هوازی بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد (07/0 P =)؛ ولی بین توان بی‌هوازی بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی تفاوت معنی‌داری مشاهده گردید (005/0 > P).نتیجه‌گیری: بر پایه‌ی یافته‌های به دست آمده می‌توان اظهار داشت که به طور کلی تفاوت در توان بی‌هوازی بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی می‌تواند بیشتر به دلیل نوع فعالیت، ساختار مهارت و شرایط متفاوت زمین بازی و نوع شرایط تمرینی باشد. با توجه به ارتباط بین توان بی‌هوازی و هوازی، می‌توان انتظار داشت که در صورت ضعیف بودن یکی از این دو عامل، دیگری نیز تحت تأثیر قرار گیرد. همچنین با توجه به اهمیت هر دو عامل در اجرای بازیکنان فوتبال، باید توجه بیشتری به توسعه‌ی این قابلیت‌ها در بازیکنان فوتبال (چمنی و ساحلی) داشت. بهتر است که مربیان تمرینات را متناسب با نوع مهارت، سطح توانایی‌‌های هر یک از افراد و نیز با در نظر گرفتن نیازهای ضروری در مسابقه طراحی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Aerobic and Anaerobic Power of Iran's National Soccer and Beach Soccer Team Players

نویسندگان [English]

 • Hadi Miri 1
 • Rashid Heidari Moghadam 2
 • Hojatollah Nikbakht 3
 • Khosroo Ebrahim 4
1 Department of Physical Education, School of Physical Education, Amir Kabir University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Ergonomy, School of Health, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran
3 Professor, Department of Exercise Physiology, School of Physical Education, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Exercise Physiology, School of Physical Education, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: The purpose of this research was to compare some selected physiological variables among Iran's national soccer and beach soccer team players.Methods: Twenty eight members of Iran's national soccer and beach soccer team players with an average age of 26 ± 2.60 and 28.4 ± 4.73 years, respectively were selected. The mean height of soccer and beach soccer players were 180 ± 7.2 and 177.3 ± 5.47 cm, respectively. The corresponding values for weight were 77.35 ± 8.72 and 74.21 ± 5.47 kg, respectively. After height and weight measurements, the participants were informed about the process and method of accomplishing tests by the researchers. Some tests, such as Conconi and Bosco tests, were performed to measure aerobic and anaerobic power and thershold. Independet t-test was used to compare the variables.Findings: There were no significant differences in the aerobic power (aerobic power at anaerobic threshold) of the national soccer and beach soccer team players (P = 0.07). There was a significant difference in anaerobic power of soccer and beach soccer team players (P = 0.005). Conclusion: Based on the present study, there is a difference in the aerobic power of the national soccer and beach soccer players which can be due to the kind of activities, skills structure, conditions of the fields, and training conditions. Considering the relation between anaerobic power and aerobic power, weakening of one is expected to affect the other. Since both of these factors are important for the performance of soccer players, they should be promoted among national team players. Therefore, their exercises should be selected based on the level of capabilities of each participant and the specific needs in matches.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Soccer
 • Beach soccer
 • Aerobic power
 • Anaerobic threshold
 • Anaerobic power
 1. Tahara Y, Moji K, Tsunawake N, Fukuda R, Nakayama M, Nakagaichi M, et al. Physique, body composition and maximum oxygen consumption of selected soccer players of Kunimi High School, Nagasaki, Japan. J Physiol Anthropol 2006; 25(4): 291-7.
 2. Alizadeh MH. Providing Values for Special Physical, Mental and Skill Tests of Islamic Republic of Iran National Team. Tehran: Olympic National Committee; 2006.
 3. Agha Ali nejad H. Periodization Training for Sports. Tehran: Donyaye Harekat Publications; 2003.
 4. Bisanz G. Technic and Tactic Training. Trans: Jalal Farahani M. Tehran: Khoshbin Publication; 1999.
 5. Reely T. Science and Football. Trans: Gaeeni AA. Tehran: Olympic National Committee; 2001.
 6. Iceman PA, Jenson JB. Fundemental Points in Nutrition and Sports. Trans: Gaeeni AA. Tehran: Olympic National Committee; 1997.
 7. Reeves SL, Poh BK, Brown M, Tizzard NH, Ismail MN. Anthropometric measurements and body composition of English and Malaysian footballers. Malaysian Journal of Nutrition 1999; 5: 79-86.
 8. Bioren A. Football. Trans: Khabiri M. Tehran: National Olympic Committee; 1995.
 9. Bangsbo J, Michalsike L. Assesment of the Physiological Capacity of Elite soccer Players in Science and Football. London: Rutledge; 2002. p. 53-62.
 10. Hafman JR, Maresh CM. Physiology of Basketball in Exoruse and Sport Science. Philadelphia: Lippincot Williams and Wilkins; 2004. p. 422-7.
 11. McIntyre MC, Hall M. Physiological profile in relation to playing position of elite college Gaelic footballers. Br J Sports Med 2005; 39(5): 264-6.
 12. Kargar Fard M, Keshavarz S. Aerobic and anaerobic knowledge of soccer players in different posts. Harekat Magazine 2005; 27: 137-52. [In Persian].
 13. Raven PB, Gettman LR, Pollock ML, Cooper KH. A physiological evaluation of professional soccer players. Br J Sports Med 1976; 10(4): 209-16.
 14. Arnason A, Sigurdsson SB, Gudmundsson A, Holme I, Engebretsen L, Bahr R. Physical fitness, injuries, and team performance in soccer. Med Sci Sports Exerc 2004; 36(2): 278-85.
 15. Chukwuemeka AC, al-Hazzaa HM. Physiological assessment of Saudi athletes. J Sports Med Phys Fitness 1992; 32(2): 164-9.
 16. Faccini P, Dai MA. Physiologic demands of badminton match play. Am J Sports Med 1996; 24(6 Suppl): S64-S66.
 17. Roland T. Development sports Physiology: Trans: Gaeenii AA. Tehran: Physical Education Institution; 2001.
 18. Ostojic SM. Characteristics of elite and non-elite yugoslav soccer players: correlates of success. Journal of Sports Science and Medicine 2003; 1(2): 34-5.
 19. Reilly T, Bangsbo J, Franks A. Anthropometric and physiological predispositions for elite soccer. J Sports Sci 2000; 18(9): 669-83.
 20. Minasian W. The Study of Physical Characteristics of Soccer National Players and its Comparison in Different Posts of Play [Msc Thesis]. Tehran: The University of Tehran; 1997.