بررسی فراوانی نقایص شناختی در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس با ناتوانی خفیف

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه داخلی اعصاب، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، گروه روان‌پزشکی، انشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS یا Multiple sclerosis) از جمله بیماری‌های دمیلینیزان است که باعث ناتوانی قابل توجه در بالغین جوان می‌شود. علاوه بر مشکلات جسمی با عوارض روان‌شناختی مهمی مانند کاهش قوای شناختی و تغییرات رفتاری و خلقی همراه است. با توجه به شیوع قابل توجه نقایص و اختلالات شناختی و اثر مهم آن در ناتوانی شغلی و اجتماعی بیماران، لزوم بررسی این اختلالات و درمان زودرس آن قابل چشم‌پوشی نیست. در این مطالعه، فراوانی نقایص و اختلالات شناختی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس با ناتوانی خفیف مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، مبتلایان به MS خفیف به مدت 3 ماه بررسی شدند و پرسش‌نامه کوتاه وضعیت روانی (Short portable mental status)، اطلاعات دموگرافیک و پرسش‌نامه‌ی افسردگی Beck در مورد آ‌ن‌ها ثبت و نتایج آن آنالیز گردید. حجم نمونه 101 بیمار مبتلا به MS با EDSS (Expanded disability status scale)، چهار یا کمتر از آن بود.یافته‌ها: از 101 بیمار،‌ 7/26 درصد مرد و 3/73 درصد زن با میانگین سنی 8 ± 506/32 سال بودند که تفاوت آماری معنی‌داری بین زن و مرد از نظر سن وجود نداشت. 4/61 درصد مبتلایان متأهل و 6/38 درصد مجرد بودند. از نظر سطح تحصیلات 3 درصد بی‌سواد، 9/3 درصد سواد ابتدایی، 5/49 درصد سواد متوسطه و 7/33 درصد سواد دانشگاهی داشتند. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد، 1/89 درصد بیماران فاقد اختلالات شناختی و 11 درصد دارای اختلالات شناختی بودند. بر اساس مطالعه‌ی حاضر از کل بیماران 5/49 درصد به افسردگی خفیف تا متوسط مبتلا بودند.نتیجه‌گیری: شیوع MS و عوارض شناختی آن در خانم‌ها بیشتر است. بنابراین می‌توان به اهمیت بررسی وجود اختلالات شناختی در بیماران به خصوص زنان مبتلا به MS پی برد. شیوع اختلالات شناختی در بیماران با MS خفیف (11 درصد) بود (کمتر از مقادیر ذکر شده در مطالعات قبلی در مورد شیوع این اختلال بدون در نظر گرفتن EDSS بیمار). لذا به نظر می‌رسد با پیشرفت بیماری از لحاظ جسمی، شیوع اختلالات Cognitive به مراتب بیشتر می‌شود و از آن جایی که این اختلالات غیر قابل برگشت است، لازم است همزمان که به درمان اختلالات نورولوژیک و جسمی پرداخته می‌شود، درمان اختلالات Cognitive نیز مد نظر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Frequency of Cognitive Dysfunction among Multiple Sclerosis Patients with Mild Physical Disability

نویسندگان [English]

 • Vahid Shaygannejad 1
 • Hamid Afshar 2
1 Associate Professor, Department of Neurology, School of Medicine, Isfahan university of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Behavioral Sciences Research Center, Department of Psychiatry, School of Medicine, Isfahan university of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Multiple sclerosis (MS) is one of the most common neurologic diseases and an important cause of disability in young adults. In addition to many neurologic and somatic signs and symptoms, MS has many neuropsychological effects. Cognitive dysfunction is very common in patients with MS and is one of the major factors of disability in these patients. The present study aimed to determine the frequency of cognitive dysfunction in MS patients with mild physical disability.Methods: This study was performed on 101 patients with mild MS (EDSS score < 4) during 3 months. The collected data by short portable mental status questionnaire, Beck depression scale and a demographic questionnaire was analyzed by SPSS. Moreover, no relations were found between cognitive disorders and age and duration of the disease.Findings: The mean age was 32.5 ± 8 years. Overall, 26.7% of the participants were male and 73.3% were female. Based on Beck's scale, depression was found in 49.5% of patients. In addition, 11% of patients showed cognitive disorders.Conclusion: Based on our results, MS and cognitive disorders are more common in females. Although relative frequency of cognitive disorders was 11% in this study, it was reported as 54-65% in other researches. It is important to emphasize that during the progression of somatic and neurologic signs and symptoms, the frequency of cognitive disorders is also increased. Therefore, evaluating patients for cognitive disorders in the early stages of the disease seems necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Multiple Sclerosis
 • Cognitive disorders
 • EDSS
 1. Bradley WG, Daroff RB, Marsden CD, Fenichel GM. Neurology in Clinical Practice. 4th ed. Philadelphia: Butterworth-Heinemann; 2004. p. 1637-59.
 2. Peyser JM, Rao SM, LaRocca NG, Kaplan E. Guidelines for neuropsychological research in multiple sclerosis. Arch Neurol 1990; 47(1): 94-7.
 3. Rao SM, Leo GJ, Bernardin L, Unverzagt F. Cognitive dysfunction in multiple sclerosis. I. Frequency, patterns, and prediction. Neurology 1991; 41(5): 685-91.
 4. Benedict RH, Fischer JS, Archibald CJ, Arnett PA, Beatty WW, Bobholz J, et al. Minimal neuropsychological assessment of MS patients: a consensus approach. Clin Neuropsychol 2002; 16(3): 381-97.
 5. Lyon-Caen O, Jouvent R, Hauser S, Chaunu MP, Benoit N, Widlocher D, et al. Cognitive function in recent-onset demyelinating diseases. Arch Neurol 1986; 43(11): 1138-41.
 6. Bagert B, Camplair P, Bourdette D. Cognitive dysfunction in multiple sclerosis: natural history, pathophysiology and management. CNS Drugs 2002; 16(7): 445-55.
 7. Rao SM, Leo GJ, St Aubin-Faubert P. On the nature of memory disturbance in multiple sclerosis. J Clin Exp Neuropsychol 1989; 11(5): 699-712.
 8. Stenager E, Knudsen L, Jensen K. Multiple sclerosis: correlation of anxiety, physical impairment and cognitive dysfunction. Ital J Neurol Sci 1994; 15(2): 97-101.
 9. Grafman J, Rao S, Bernardin L, Leo GJ. Automatic memory processes in patients with multiple sclerosis. Arch Neurol 1991; 48(10): 1072-5.
 10. Grant I, McDonald WI, Trimble MR, Smith E, Reed R. Deficient learning and memory in early and middle phases of multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1984; 47(3): 250-5.
 11. Beatty WW, Goodkin DE, Hertsgaard D, Monson N. Clinical and demographic predictors of cognitive performance in multiple sclerosis. Do diagnostic type, disease duration, and disability matter? Arch Neurol 1990; 47(3): 305-8.
 12. Amato MP, Ponziani G, Siracusa G, Sorbi S. Cognitive dysfunction in early-onset multiple sclerosis: a reappraisal after 10 years. Arch Neurol 2001; 58(10): 1602-6.
 13. Rovaris M, Filippi M, Falautano M, Minicucci L, Rocca MA, Martinelli V, et al. Relation between MR abnormalities and patterns of cognitive impairment in multiple sclerosis. Neurology 1998; 50(6): 1601-8.
 14. Tinnefeld M, Treitz FH, Haase CG, Wilhelm H, Daum I, Faustmann PM. Attention and memory dysfunctions in mild multiple sclerosis. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2005; 255(5): 319-26.
 15. Joffe RT, Lippert GP, Gray TA, Sawa G, Horvath Z. Mood disorder and multiple sclerosis Arch Neurol 1987; 44(4): 376-8.
 16. Whitlock FA, Siskind MM. Depression as a major symptom of multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1980; 43(10): 861-5.
 17. Schiffer RB, Caine ED, Bamford KA, Levy S. Depressive episodes in patients with multiple sclerosis. Am J Psychiatry 1983; 140(11): 1498-500.
 18. Schiffer RB, Wineman NM, Weitkamp LR. Association between bipolar affective disorder and multiple sclerosis. Am J Psychiatry 1986; 143(1): 94-5.
 19. Devins GM, Seland TP. Emotional impact of multiple sclerosis: recent findings and suggestions for future research. Psychol Bull 1987; 101(3): 363-75.
 20. Bobholz JA, Rao SM. Cognitive dysfunction in multiple sclerosis: a review of recent developments. Curr Opin Neurol 2003; 16(3): 283-8.
 21. Piras MR, Magnano I, Canu ED, Paulus KS, Satta WM, Soddu A, et al. Longitudinal study of cognitive dysfunction in multiple sclerosis: neuropsychological, neuroradiological, and neurophysiological findings. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003; 74(7): 878-85.
 22. Ruggieri RM, Palermo R, Vitello G, Gennuso M, Settipani N, Piccoli F. Cognitive impairment in patients suffering from relapsing-remitting multiple sclerosis with EDSS < or = 3.5. Acta Neurol Scand 2003; 108(5): 323-6.
 23. Schulz D, Kopp B, Kunkel A, Faiss JH. Cognition in the early stage of multiple sclerosis. J Neurol 2006; 253(8): 1002-10.
 24. Amato MP, Ponziani G, Pracucci G, Bracco L, Siracusa G, Amaducci L. Cognitive impairment in early-onset multiple sclerosis. Pattern, predictors, and impact on everyday life in a 4-year follow-up. Arch Neurol 1995; 52(2): 168-72.