فراوانی نسبی کلستریدیوم دیفسیل در مدفوع بیماران مبتلا به اسهال به وسیله‌ی روش ELISA

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

2 دانشیار، گروه و مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

4 کارشناس ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: کلستریدیوم دیفسیل عامل اسهال همراه با آنتی‌بیوتیک و کولیت با غشای کاذب می‌باشد. در این تحقیق فراوانی نسبی توکسین کلستریدیوم دیفسیل در مدفوع بیماران مبتلا به اسهال بستری در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان به روش ELISA تعیین شد.روش‌ها: در یک مطالعه‌ی توصیفی تحلیلی که در سال 1388 بر روی 162 بیمار بستری مبتلا به اسهال در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان انجام گردید، نمونه‌ی مدفوع بیمارانی که در بیمارستان بستری بودند و به دنبال مصرف آنتی‌بیوتیک دچار اسهال شده بودند، جمع‌آوری شد و با انجام آزمایش ایمونواسی بر پایه‌ی واکنش آنزیمی (Enzyme-linked immunosorbent assay یا ELISA) وجود دو توکسین A و B مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات جمع‌آوری شده با نرم‌افزار SPSS و آزمون آماری 2χ مورد آنالیز قرار گرفت و 05/0 > P معنی‌دار در نظر گرفته شد.یافته‌ها: از تعداد 162 بیمار مورد بررسی، 36 مورد (2/22 درصد) توکسین کلستریدیم دیفسیل فعال شده در مدفوع داشتند. نسبت مردان مبتلا به زنان بیشتر بود (005/0 > P). همچنین اطفال زیر 4 سال، درصد قابل ملاحظه‌ای از بیماران آلوده به کلستریدیوم دیفسیل را تشکیل می‌دادند.نتیجه‌گیری: مصرف بی‌رویه‌ی آنتی‌بیوتیک‌های وسیع‌الطیف، تأثیر بسزایی در افزایش شیوع این ارگانیسم داشته است. بنابراین لزوم تشکیل کمیته‌ی مصرف آنتی‌بیوتیک در مراکز درمانی به منظور کاهش و بهینه سازی مصرف آنتی‌بیوتیک ‌دراین مراکز مشهود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relative Frequency of Clostridium Difficile in Fecal Samples of Hospitalized Patients with Diarrhea by ELISA Method

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Nasri 1
 • Farzin Khorvash 2
 • Mohammad Reza Zolfaghari 3
 • Sina Mobasherizadeh 4
1 1 MSc Student, Department of Microbiology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Associate Professor, Department of Infectious Diseases and Infectious Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Microbiology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
4 Department of Microbiology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The present study was conducted to evaluate the relative frequency of Clostridium difficile (C. difficile) in patients at a university hospital, Isfahan, Iran.Methods: This descriptive, analytic study was conducted on 162 patients hospitalized in various wards of Alzahra Hospital (an 800-bed teaching hospital) of Isfahan during October 2009 to March 2010. Fecal samples of patients who suffered from diarrhea after receiving antibiotics were collected. Microbial analysis was performed to determine the existence of C. difficile. C. difficile toxins (A and B) were detected by ELISA method. The obtained data was statistically analyzed using chi-square test in SPSS at a significance level of P < 0.05.Findings: C. difficile toxins were detected in 36 (22.2%) patients. The frequency of toxins occurrence was significantly higher in men (P ≤ 0.005). In addition, a large number of individuals infected by C. difficile toxins were children under 4 years of age. Ceftriaxone caused many cases of diarrhea in our studied population.Conclusion: In general, based on our results, wrong prescription and antibiotics abuse can cause infection with C. difficile in patients receiving antibiotics. Therefore, the physicians must pay more attention to the recovery of patients with antibiotics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Clostridium difficile
 • Antibiotic-associated diarrhea
 • Toxin A and B
 1. Baron EJ, Finegold AZ. Bailey and Scott's Diagnostic Microbiology. 8th ed. Washington: The C.V Mosby Company; 1990.
 2. Koneman EW, Allen SD, Janda WM, Schreckenberger PC, Winn WC. Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 1997.
 3. Sneath PHA, Mair NS, Sharpe ME, Holt JG. Bergey's manual of systematic bacteriology. Philadelphia: Williams & Wilkins; 1986.
 4. Joklik WK. Zinsser microbiology. 20th ed. Norwalk, Conn.: Appleton & Lange; 1995.
 5. Mani N, Lyras D, Barroso L, Howarth P, Wilkins T, Rood JI, et al. Environmental response and autoregulation of Clostridium difficile TxeR, a sigma factor for toxin gene expression. J Bacteriol 2002; 184(21): 5971-8.
 6. Deneve C, Delomenie C, Barc MC, Collignon A, Janoir C. Antibiotics involved in Clostridium difficile-associated disease increase colonization factor gene expression. J Med Microbiol 2008; 57(Pt 6): 732-8.
 7. Novak-Weekley SM, Hollingsworth MH. Comparison of the premier toxin A and B assay and the TOX A/B II assay for diagnosis of Clostridium difficile infection. Clin Vaccine Immunol 2008; 15(3): 575-8.
 8. Nguyen VK, Rihn B, Heckel C, Bisseret F, Girardot R, Monteil H. Enzyme immunoassay (ELISA) for detection of Clostridium difficile toxin B in specimens of faeces. J Med Microbiol 1990; 31(4): 251-7.
 9. Hookman P, Barkin JS. Clostridium difficile associated infection, diarrhea and colitis. World J Gastroenterol 2009; 15(13): 1554-80.
 10. Alcala L, Sanchez-Cambronero L, Catalan MP, Sanchez-Somolinos M, Pelaez MT, Marin M, et al. Comparison of three commercial methods for rapid detection of Clostridium difficile toxins A and B from fecal specimens. J Clin Microbiol 2008; 46(11): 3833-5.
 11. Manabe YC, Vinetz JM, Moore RD, Merz C, Charache P, Bartlett JG. Clostridium difficile colitis: an efficient clinical approach to diagnosis. Ann Intern Med 1995; 123(11): 835-40.
 12. Bacci S, St-Martin G, Olesen B, Bruun B, Olsen KE, Nielsen EM, et al. Outbreak of Clostridium difficile 027 in North Zealand, Denmark, 2008-2009. Euro Surveill 2009; 14(16).
 13. Trudel JL. Clostridium difficile Colitis. Clin Colon Rectal Surg 2007; 20(1): 13-7.
 14. Bartlett JG, Gerding DN. Clinical recognition and diagnosis of Clostridium difficile infection. Clin Infect Dis 2008; 46(Suppl 1): S12-S18.
 15. Freeman J, Bauer MP, Baines SD, Corver J, Fawley WN, Goorhuis B, et al. The Changing Epidemiology of Clostridium difficile Infections. Clin Microbiol Rev 2010; 23(3): 529-49.
 16. Taslim H. Clostridium difficile infection in the elderly. Acta Med Indones 2009; 41(3): 148-51.
 17. Ananthakrishnan AN, Issa M, Binion DG. Clostridium difficile and inflammatory bowel disease. Med Clin North Am 2010; 94(1): 135-53.