بررسی تمایلات باروری افراد مبتلا به عفونت HIV/AIDS در مراجعین به مراکز مشاوره‌ی بیماری‌های رفتاری دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه بهداشت باروری و مربی آموزشی، گروه بهداشت مادر و کودک، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده‌ی بهداشت و مرکز تحقیقات بهره‌برداری از دانش سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 استاد، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده‌ی بهداشت و مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران، ایران

4 استاد، گروه بیماری‌های عفونی، دانشکده‌ی پزشکی، مرکز تحقیقات ایدز ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 مشاور منطقه‌ای برنامه‌ی مشترک سازمان ملل متحد در زمینه‌ی ایدز، دفتر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا، جمهوری عربی مصر و رییس کمیته‌ی حقوق ایدز انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

6 استاد، گروه بیماری‌های عفونی، مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: با گسترش استفاده از داروهای آنتی‌رتروویرال میزان مرگ ناشی از سندرم نقص ایمنی اکتسابی (Acquired immunodeficiency sundrome یا AIDS) کاهش یافته، نیازهای بهداشت باروری در مبتلایان به عفونت HIV (Human immunodeficiency virus) تغییر کرده و اهمیت توجه به آن نیز افزایش یافته است. دسترسی به داروهای آنتی‌رتروویرال برای پیش‌گیری از انتقال عفونت از مادر به فرزند سبب شده است تا این افراد تصمیم به بارداری در آینده بگیرند. هدف از این بررسی، تعیین تمایلات باروری و عوامل مؤثر بر آن در افراد مبتلا به عفونت HIV مراجعه کننده به مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران بود..روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه‌ی توصیفی و مقطعی بود که طی آن 400 نفر از افراد HIV مثبت بررسی شدند. نمونه‌گیری در هر مرکز به روش پی در پی تا رسیدن به اندازه‌ی نمونه مورد نظر انجام شد و پرسش‌نامه  به روش مصاحبه تکمیل گردید.یافته‌ها: بیشترین درصد (60 درصد) نمونه‌های پژوهش، مرد و 40 درصد آن‌ها زن بودند و بیشترین درصد (2/44 درصد) مردان و (3/51 درصد) زنان HIV مثبت در گروه سنی 34-25 سال قرار داشتند، 34 درصد از زنان و 2/44 درصد از مردان تمایل به داشتن فرزند در آینده داشتند. همزمان 4/20 درصد از زنان و 23 درصد از مردانی که از کاندوم استفاده نمی‌کردند، عنوان کردند که برای بارداری اقدام کرده‌اند و علت عدم استفاده از کاندوم را تمایل به بارداری عنوان کردند. آزمون نسبت خطر نشان داد که احتمال تمایل به داشتن فرزند با مرد بودن، همسردار بودن، نداشتن فرزند زنده و داشتن فرزند HIV مثبت ارتباط داشت (05/0 > P) و مدل رگرسیون Logistics نشان داد که تمایل به داشتن فرزند با سن پایین، همسردار بودن، نداشتن فرزند زنده و داشتن فرزند HIV مثبت ارتباط معنی‌داری داشت (05/0 > P).نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه، اهمیت و لزوم ادغام خدمات بهداشت باروری را در مراکز مشاوره‌ی بیماری‌های رفتاری و آموزش کارکنان بهداشتی شاغل در این مراکز در خصوص این مباحث نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fertility Intentions of HIV Patients who Referred to Behavioral Clinics of Universities of Medical Sciences in Tehran

نویسندگان [English]

 • Shayesteh Hajizadeh 1
 • Saharnaz Nedjat 2
 • Reza Majdzadeh 3
 • Minoo Mohraz 4
 • Hamid Reza Setayesh 5
 • Mohammad Mehdi Gooya 6
1 PhD Student, Department of Reproductive Health and Lecturer,Department of Mother and Child Health, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Epidemiology, School of Public Health and Knowledge Utilization Research Center (KURC), Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Epidemiology, School of Public Health and Knowledge Utilization Research Center (KURC), Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Infectious Diseases, Iranian Research Center for HIV/AIDS, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Regional Program Advisor, Regional Support Team for the Middle East and North Africa (RST-MENA), Cairo, UNAIDS
6 Professor, Department of Infectious Diseases, Centre for Infectious Disease Control, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Reproductive needs and preferences of HIV positive individuals are changing due to the development of antiretroviral therapy (ART) for HIV infection. As a result of improvements of symptoms and changes in quality of life, people who live with HIV infection (PLWHIV) regain their normal activities and new challenges and new opportunities are arising. Many PLWHIV continue to be sexually active and some have strong desires for biological children which entails unprotected sexual intercourse. The objective of this study was to determine fertility intentions and factors influencing them among the population living with HIV infection who referred to the behavioral clinics of universities of medical science in Tehran, Iran.Methods: A cross-sectional interview-based survey on 400 people living with HIV with consequential sampling was carried out.Findings: The majority of participants (60%) were male. Most men (44.2%) and women (51.3%) were in the age group of 34-25 years. In addition, 34% of female and 44.2% of male HIV positive patients desired to have children. Bivariant analysis revealed factors related with desire to have children as being male, being married, not having a living child, and having an HIV positive child (P < 0.05). Based on logistic regression model, factors strongly associated with the desire to have children included young age, being married, having an HIV positive child, and having a living child (P < 0.05).  Conclusion: Our results highlighted the importance of developing reproductive health service policies and interventions for women and men living with HIV. Service providers need adequate counseling training to manage issues related with reproductive health services (RHS). A better integration of HIV care programs into RHS settings is needed to improve effective service provision. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • HIV positive individual
 • Fertility intention
 • Behavioral clin
 1. Centers for Disease Control and Prevention. The latest Statistics of HIV/AIDS in Islamic Republic of Iran. Tehran: Ministry of Helath and Medical Education of Iran; 2011.
 2. Cooper D, Moodley J, Zweigenthal V, Bekker LG, Shah I, Myer L. Fertility intentions and reproductive health care needs of people living with HIV in Cape Town, South Africa: implications for integrating reproductive health and HIV care services. AIDS Behav 2009; 13(Suppl 1): 38-46
 3. .Gruskin S, Ferguson L, O'Malley J. Ensuring sexual and reproductive health for people living with HIV: an overview of key human rights, policy and health systems issues. Reprod Health Matters 2007; 15(29 Suppl): 4-26.
 4. Debeko. Sexual and Reproductive Health Needs and Preferences of People Living with HIV/AIDS in Southern Nations Nationalities and Peoples Region. Addis Ababa: Addis Ababa University; 2007.
 5. Bell E, Mthembu P, O'Sullivan S, Moody K. Sexual and reproductive health services and HIV testing: perspectives and experiences of women and men living with HIV and AIDS. Reprod Health Matters 2007; 15(29 Suppl): 113-35.
 6. Delvaux T, Nostlinger C. Reproductive choice for women and men living with HIV: contraception, abortion and fertility. Reprod Health Matters 2007; 15(29 Suppl): 46-66.
 7. Dabash T, Perchal P. Sexual and Reproductive Health Needs of Women and Adolescent Girls Living with HIV, Research Report on Qualitative Findings from Brazil, Ethiopia and the Ukraine. New York: EngenderHealth/UNFPA; 2006.
 8. Gogna ML, Pecheny MM, Ibarlucia I, Manzelli H, Lopez SB. The reproductive needs and rights of people living with HIV in Argentina: health service users' and providers' perspectives. Soc Sci Med 2009; 69(6): 813-20.
 9. Kanniappan S, Jeyapaul MJ, Kalyanwala S. Desire for motherhood: exploring HIV-positive women's desires, intentions and decision-making in attaining motherhood. AIDS Care 2008; 20(6): 625-30.
 10. Myer L, Rebe K, Morroni C. Missed opportunities to address reproductive health care needs among HIV-infected women in antiretroviral therapy programmes. Trop Med Int Health 2007; 12(12): 1484-9.
 11. Boonstra H. Meeting the sexual and reproductive health needs of people living with HIV. Issues Brief (Alan Guttmacher Inst) 2006; (6): 1-4.
دوره 29، شماره 167 - شماره پیاپی 167
بهمن و اسفند 1390
صفحه 2427-2436
 • تاریخ دریافت: 22 شهریور 1390
 • تاریخ بازنگری: 08 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401