بررسی توصیفی روند رشد کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت کودکان، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 پزشک عمومی، پژوهشگر، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 استاد، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت کودکان، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 مرکز بهداشت استان اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

7 استاد، گروه داخلی، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به این که تاکنون در ایران، مطالعه‌ای جهت بررسی روند رشد کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید انجام نگرفته است، همچنین با توجه به شیوع بالای این بیماری در کودکان ایران به خصوص شهر اصفهان و اجرای چند ساله‌ی برنامه‌ی غربال‌گری نوزادی و درمان این بیماران پس از تشخیص، مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی توصیفی روند رشد کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید انجام گرفت.روش‌ها: در این مطالعه‌ی آینده نگر توصیفی 760 کودک (متولدین سال‌های 1381 تا 1388) مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان به روش نمونه‌گیری در دسترس و با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج، وارد مطالعه شدند. متغیرهای قد، وزن، دور سر و شاخص توده‌ی بدنی این کودکان مورد بررسی قرار گرفت؛ به این نحو که جهت توصیف اطلاعات موجود، صدک‌های 3، 15، 50، 85 و 97 به تفکیک سن و جنس و در مقاطع سنی مختلف محاسبه شد و با مقادیر مشابه کودکان سالم گزارش شده از سوی سازمان جهانی بهداشت مقایسه گردید.یافته‌ها: در این مطالعه مشاهده شد که اعداد صدک‌های هر یک از متغیرها، در کودکان مبتلا با کودکان طبیعی متفاوت است، اما این تفاوت در صدک‌های بالاتر کمتر بود. از طرفی با افزایش سن اختلاف کاهش می‌یافت.نتیجه‌گیری: می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که با درمان کودکان مبتلا به کم کاری تیرویید مادرزادی روند رشد این کودکان طبیعی می‌شود. هر چند در مورد وزن دیرتر و در مورد دور سر زودتر چنین اتفاقی می‌افتد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Descriptive Findings of Growth Status among Children with Congenital Hypothyroidism Referred to Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center

نویسندگان [English]

 • Awat Feizi 1
 • Mahin Hashemipour 2
 • Silva Hovsepian 3
 • Zeynab Amirkhani 4
 • Roya Kelishadi 5
 • Kamal Heydari 6
 • Ali Sajadi 6
 • Massoud Amini 7
1 Assistant Professor, Department of Biostatics and Epidemiology, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Professor, Endocrine and Metabolism Research Center, Child Health Promotion Research Center, Department of Pediatric, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 General Practitioner, Research Assistant, Child Health Promotion Research Center, Endocrine and Metabolism Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Student of Medicine, Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Professor, Child Health Promotion Research Center, Department of Pediatrics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Isfahan Health Centre, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
7 Professor,Department of Endocrinology, Endocrine and Metabolism Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Considering the high prevalence of congenital hypothyroidism (CH) in Iran and particularly Isfahan, Iran, and according to the findings of CH screening program which was implemented during recent years and lack of studies evaluating the treatment outcome of diagnosed patients, the aim of this study was to descriptively evaluate the growth status of children with CH.Methods: In this prospective cohort study, 760 CH neonates who were diagnosed and followed up during CH screening program (2002-9) in Isfahan were enrolled. They were selected by convenient sampling method. Height, weight, head circumferences and body mass index (BMI) of the studied patients were measured. In addition, the 3rd, 15th, 50th, 85th and 97th percentiles of the studied variables according to sex and age groups were determined and descriptively compared with corresponding values suggested by the World Health Organization (WHO).Findings: The percentiles of weight, height and head circumferences of the studied children with CH were significantly different from the WHO values. The observed differences were less significant in higher percentiles. The differences reduced during the follow-up and they were lower in older ages. Conclusion: The findings of this study indicated that proper treatment of neonates with CH would improve the growth delay of patients during follow-up. However, normal growth of head circumference would be achieved earlier than weight.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Congenital hypothyroidism
 • Head circumference
 • Height
 • Weight
 • Body Mass Index
 • Neonatal screening
 • Growth
 1. Rastogi MV, LaFranchi SH. Congenital hypothyroidism. Orphanet J Rare Dis 2010; 5: 17.
 2. Lafranchi S, Kirkland JL, Garcia-Prats JA, Hoppin AG. Clinical features and detection of congenital hypothyroidism. UpToDate 19.3 [Online] 2009 Jul 16. [cited 2010]; Available from: URL:
 3. http://www.uptodate.com/contents/clinical-features-and-detection-of-congenital-hypothyroidism
 4. Gruters A, Krude H. Update on the management of congenital hypothyroidism. Horm Res 2007; 68(Suppl 5): 107-11.
 5. Ordookhani A, Mirmiran P, Hedayati M, Hajipour R, Azizi F. Screening for congenital hypothyroidism in Tehran and Damavand: An interim report on descriirtive and etiologic findings, 1998-2001. IJEM 2002; 4(3): 153-60.
 6. Hashemipour M, Amini M, Iranpour R, Sadri GH, Javaheri N, Haghighi S, et al. Prevalence of congenital hypothyroidism in Isfahan, Iran: results of a survey on 20,000 neonates. Horm Res 2004; 62(2): 79-83.
 7. Hashemipour M, Hovsepian S, Kelishadi R, Iranpour R, Hadian R, Haghighi S, et al. Permanent and transient congenital hypothyroidism in Isfahan-Iran. J Med Screen 2009; 16(1): 11-6.
 8. Grant DB. Growth in early treated congenital hypothyroidism. Arch Dis Child 1994; 70(6): 464-8.
 9. Klein AH, Meltzer S, Kenny FM. Improved prognosis in congenital hypothyroidism treated before age three months. J Pediatr 1972; 81(5): 912-5.
 10. Bongers-Schokking JJ, Koot HM, Wiersma D, Verkerk PH, de Muinck Keizer-Schrama SM. Influence of timing and dose of thyroid hormone replacement on development in infants with congenital hypothyroidism. J Pediatr 2000; 136(3): 292-7.
 11. Harris KB, Pass KA. Increase in congenital hypothyroidism in New York State and in the United States. Mol Genet Metab 2007; 91(3): 268-77.
 12. LaFranchi S, Kirkland JL, Ross DS, Hoppin AG. Treatment and prognosis of congenital hypothyroidism. UpToDate 18.1 [Online] 2009 Oct 7. [cited 2010]; Available from: URL: http://www.uptodate.com/contents/treatment-and-prognosis-of-congenital-hypothyroidism?source=search_result&search=Treatment+and+prognosis+of+congenital+hypothyroidism&selectedTitle=1~46
 13. Fisher DA, Dussault JH, Foley TP, Jr., Klein AH, LaFranchi S, Larsen PR, et al. Screening for congenital hypothyroidism: results of screening one million North American infants. J Pediatr 1979; 94(5): 700-5.
 14. Heyerdahl S, Ilicki A, Karlberg J, Kase BF, Larsson A. Linear growth in early treated children with congenital hypothyroidism. Acta Paediatr 1997; 86(5): 479-83.
 15. Gibert AA, Vicens-Calvet E, Carrascosa LA, Bargada EM, Potau VN. [Growth and maturation in the patients with congenital hypothyroidism detected by the neonatal screening program in Catalonia, Spain (1986-1997)]. Med Clin (Barc ) 2010; 134(7): 287-95.
 16. Livadas S, Magiakou MA, Mengreli C, Girginoudis P, Galani C, Smyrnaki P, et al. Obesity and attenuated adiposity rebound in children with congenital hypothyroidism. Normalization of BMI values in adolescents. Horm Metab Res 2007; 39(7): 524-8.
 17. Sato H, Sasaki N, Aoki K, Kuroda Y, Kato T. Growth of patients with congenital hypothyroidism detected by neonatal screening in Japan. Pediatr Int 2007; 49(4): 443-6.
 18. Aronson R, Ehrlich RM, Bailey JD, Rovet JF. Growth in children with congenital hypothyroidism detected by neonatal screening. J Pediatr 1990; 116(1): 33-7.
 19. Neonatal hypothyroidism screening: status of patients at 6 years of age. New England Congenital Hypothyroidism Collaborative. J Pediatr 1985; 107(6): 915-9.
 20. Chiesa A, Gruneiro de PL, Keselman A, Heinrich JJ, Bergada C. Growth follow-up in 100 children with congenital hypothyroidism before and during treatment. J Pediatr Endocrinol 1994; 7(3): 211-7.
 21. Moschini L, Costa P, Marinelli E, Maggioni G, Sorcini CM, Fazzini C, et al. Longitudinal assessment of children with congenital hypothyroidism detected by neonatal screening. Helv Paediatr Acta 1986; 41(5): 415-24.
 22. Bucher H, Prader A, Illig R. Head circumference, height, bone age and weight in 103 children with congenital hypothyroidism before and during thyroid hormone replacement. Helv Paediatr Acta 1985; 40(4): 305-16.
 23. Sun Q, Chen YL, Yu ZB, Han SP, Dong XY, Qiu YF, et al. Long-term Consequences of the Early Treatment of Children with Congenital Hypothyroidism Detected by Neonatal Screening in Nanjing, China: a 12-year Follow-up Study. J Trop Pediatr 2012; 58(1): 79-80.
 24. Ng SM, Wong SC, Didi M. Head circumference and linear growth during the first 3 years in treated congenital hypothyroidism in relation to aetiology and initial biochemical severity. Clin Endocrinol (Oxf) 2004; 61(1): 155-9.
 25. Morin A, Guimarey L, Apezteguia M, Ansaldi M, Santucci Z. Linear growth in children with congenital hypothyroidism detected by neonatal screening and treated early: a longitudinal study. J Pediatr Endocrinol Metab 2002; 15(7): 973-7.
 26. Siragusa V, Terenghi A, Rondanini GF, Vigone MC, Galli L, Weber G, et al. Congenital hypothyroidism: auxological retrospective study during the first six years of age. J Endocrinol Invest 1996; 19(4): 224-9.
 27. Salerno M, Micillo M, Di MS, Capalbo D, Ferri P, Lettiero T, et al. Longitudinal growth, sexual maturation and final height in patients with congenital hypothyroidism detected by neonatal screening. Eur J Endocrinol 2001; 145(4): 377-83.
 28. Salerno M, Militerni R, Di MS, Bravaccio C, Gasparini N, Tenore A. Intellectual outcome at 12 years of age in congenital hypothyroidism. Eur J Endocrinol 1999; 141(2): 105-10.
 29. de OM, Woynarowska B. WHO child growth standards for children 0-5 years and the possibility of their implementation in Poland. Med Wieku Rozwoj 2010; 14(2): 87-94.
 30. Vazirian Sh, Sedighnezhad A. Update of growth percentiles for children of an iranian population. Arch Iranian Med 2003; 6(3): 163-9.
 31. de OM, Garza C, Onyango AW, Rolland-Cachera MF. [WHO growth standards for infants and young children]. Arch Pediatr 2009; 16(1): 47-53.