بررسی مقایسه‌ای سطح سرمی ‌CRP با حساسیت بالا در بیماران با سندرم حاد کرونر

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه بیماریهای قلب و عروق، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه بیماریهای قلب و عروق، دانشکدهی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 پزشک عمومی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، اصفهان، ایران

4 دکترای علوم آزمایشگاهی، مسؤول آزمایشگاه بیمارستان دکتر شریعتی، سازمان تأمین اجتماعی، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: افزایش روزافزون بیماری‌های قلبی عروقی به ویژه بیماری‌های عروق کرونر باعث گردیده است که مرگ و میر در اثر ابتلا به این بیماری‌ها در اکثر مناطق جهان در صدر ده عامل مرگ و میر قرار گیرد. پیش از این عوامل خطری مانند دیابت ملیتوس، فشار خون، سیگار و هیپرلیپیدمی به عنوان علل اصلی بیماری ایسکمیک قلب شناخته بودند، ولی در بررسی‌های جدید مشخص شد که بسیاری از بیماران هیچ یک از این عوامل خطر را ندارند. در مطالعات جدید عوامل خطر جدید (Novel risk factor) معرفی شدند که از جمله‌ی آن‌ها علل التهابی می‌باشند که یکی از مشخص‌ترین آن‌ها افزایش CRP با حساسیت بالا (High sensitive C-reactive protein یا HS-CRP) می‌باشد.روش‌ها: این مطالعه یک پژوهش توصیفی تحلیلی بود که در بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان انجام شد. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه شامل تما‌می ‌بیمارانی بود که با علایم سندرم حاد کرونری و با درد تیپیک همراه با تغییرات الکتروکاردیوگرافی و یا افزایش تروپونین مراجعه کرده بودند. افراد واجد شرایطی که حاضر به شرکت در مطالعه بودند، وارد مطالعه شدند. چک لیست مربوط به اطلاعات دموگرافیک، عوامل خطر و وجود انفارکتوس میوکارد تکمیل شد و آزمایش CRP برای همه‌ی بیماران انجام گرفت. اطلاعات به دست آمده توسط نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 17 آنالیز شد.یافته‌ها: در مجموع 80 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند که 57 نفر آن‌ها مرد (3/71 درصد) ‌و 23 نفر آن‌ها زن (8/28 درصد) ‌بودند. میانگین سنی کل افراد مورد مطالعه، 6/12 ± 9/56 سال بود. از بین 4 عامل خطر اصلی مورد بررسی، هیپرلیپید‌می ‌بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده بود؛ به طوری که در 32 نفر (40 درصد) بیماران مشاهده شد. افزایش فشار خون با 29 مورد (3/36 درصد)، مصرف سیگار با 24 مورد (30 درصد) و ابتلا به دیابت با 13 مورد (3/16 درصد) در مراتب بعدی، قرار داشتند. میانگین CRP در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بدون بالا رفتن قطعه‌ی ST (NSTEMI یا Non-ST elevated myocardial infarction) و با بالا رفتن قطعه‌ی ST (STEMI) به ترتیب 8/1 ± 61/2 و 91/1 ± 87/4 میلی‌گرم در لیتر بود (05/0 > P). در گروه مبتلایان به STEMI هیچ یک از افراد HS-CRP کمتر از 1 میلی‌گرم در لیتر نداشتند، در حالی که در گروه آنژین صدری ناپایدار این مقدار در 7 نفر (3/23 درصد) و در گروه NSTEMI در 5 نفر (20 درصد) دیده شد.نتیجه‌گیری: به نظر ‌می‌رسد که هر چه وسعت درگیری عروق کرونر از لحاظ امکان وجود پلاک و درصد تنگی عروق بیشتر باشد، مقدار CRP بیشتر افزایش ‌می‌یابد؛ چرا که همان طور که در نتایج تحقیق ما نشان داده شد، در بیماران مبتلا به آنژین ناپایدار مقدار CRP کمتر از دو دسته‌ی دیگر بود و ‌می‌دانیم که از لحاظ تئوری در این دسته هنوز مقدار تنگی عروق در حدی نیست که باعث انسداد کامل و ایجاد انفارکتوس شود. همچنین مقادیر CRP کمتر از 1 میلی‌گرم در لیتر در سندرم‌های کرونری حاد از فراوانی کمتری برخوردار است و حتی در STEMI هیچ یک از مبتلایان، CRP کمتر از این مقدار نداشتند. برعکس، مقادیر بیشتر از 3 میلی‌گرم در لیتر این فاکتور، ارزش بیشتری برای پیش‌بینی سندرم‌های کرونری حاد، به خصوص موارد همراه با انفارکتوس دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

High Sensitive C-Reactive Protein Serum Levels in Patients with Acute Coronary Syndrome

نویسندگان [English]

 • Ahmad Mirdamadi 1
 • Hamid Farzamnia 2
 • Majid Aghadavod 3
 • Naser Almasi 4
1 Assistant Professor, Department of Cardiology, School of Medicine, Islamic Azad University, Najaf Abad Branch, Isfahan, Iran
2 Resident, Department of Cardiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 General Practitioner, Islamic Azad University, Najaf Abad Branch, Isfahan, Iran
4 Department of Clinical Laboratory, Shariati Hospital Laboratory, Social Security Organization, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Although high sensitive C-reactive protein (HS CRP) is a predictive factor for acute coronary syndrome, there is controversy about its predictive power. Therefore, it is known as a novel risk factor for coronary artery diseases.Methods: A descriptive, analytic study was performed on 80 patients with acute coronary syndrome. A checklist including demographics, risk factors and the existence of myocardial infarction was completed for all patients. SPSS17 was used to analyze the collected data.Findings: A total number of 30 patients with unstable angina and 25 patients with ST elevated myocardial infarction (STEMI) and non-ST elevated myocardial infarction (NSTEMI) were included the study. Mean CRP values were evaluated in all three groups. There were significant differences between the groups (P < 0.05). The mean ± SD in unstable angina, STEMI and NSTMEI groups were 1.5 ± 0.96, 4.87 ± 1.91 and 2.6 ±1.8, respectively. Conclusion: This study showed CRP to be a risk factor for predicting cardiac incidences. In addition, it is of high value in predicting acute coronary syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

 • C-Reactive Protein
 • Acute Coronary Syndrome
 • Cardiac incidence
 1. Scheller B, Hennen B, Hammer B, Walle J, Hofer C, Hilpert V, et al. Beneficial effects of immediate stenting after thrombolysis in acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 2003; 42(4): 634-41.
 2. Smith SC, Jr., Feldman TE, Hirshfeld JW, Jr., Jacobs AK, Kern MJ, King SB, III, et al. ACC/AHA/SCAI 2005 Guideline Update for Percutaneous Coronary Intervention-Summary Article: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (ACC/AHA/SCAI Writing Committee to Update the 2001 Guidelines for Percutaneous Coronary Intervention). J Am Coll Cardiol 2006; 47(1): 216-35.
 3. Hochman JS, Sleeper LA, Webb JG, Sanborn TA, White HD, Talley JD, et al. Early revascularization in acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock. SHOCK Investigators. Should We Emergently Revascularize Occluded Coronaries for Cardiogenic Shock. N Engl J Med 1999; 341(9): 625-34.
 4. Berger PB, Holmes DR, Jr., Stebbins AL, Bates ER, Califf RM, Topol EJ. Impact of an aggressive invasive catheterization and revascularization strategy on mortality in patients with cardiogenic shock in the Global Utilization of Streptokinase and Tissue Plasminogen Activator for Occluded Coronary Arteries (GUSTO-I) trial. An observational study. Circulation 1997; 96(1): 122-7.
 5. Yun KH, Jeong MH, Oh SK, Rhee SJ, Park EM, Lee EM, et al. Response of high-sensitivity C-reactive protein to percutaneous coronary intervention in patients with acute coronary syndrome. Heart Vessels 2009; 24(3): 175-80.
 6. Mockel M, Danne O, Muller R, Vollert JO, Muller C, Lueders C, et al. Development of an optimized multimarker strategy for early risk assessment of patients with acute coronary syndromes. Clin Chim Acta 2008; 393(2): 103-9.
 7. Roubille F, Cayla G, Picot MC, Pradet V, Massin F, Gervasoni R, et al. C-reactive protein (CRP) after revascularized STEMI: is CRP a prognostic factor? Rev Med Interne 2008; 29(11): 868-74.
 8. Kralisz P, Kemona H, Dobrzycki S, Bachorzewska-Gajewska H, Nowak K, Sawicki Z. Changes in C-reactive protein levels following coronary stent implantation depend on the extent of periprocedural arterial injury. Kardiol Pol 2006; 64(4): 364-71.
 9. Worthley SG, Farouque HM, Cameron JD, Meredith IT. Arterial remodeling correlates positively with serological evidence of inflammation in patients with chronic stable angina pectoris. J Invasive Cardiol 2006; 18(1): 28-31.
 10. Tataru MC, Heinrich J, Junker R, Schulte H, von Eckardstein A, Assmann G, et al. C-reactive protein and the severity of atherosclerosis in myocardial infarction patients with stable angina pectoris. Eur Heart J 2000; 21(12): 1000-8.
 11. Nurkic J, Nurkic M, Nurkic M. High sensitivity C reactive protein and lipid status as a risk factors for coronary disease. Med Arh 2007; 61(3): 138-4.