بررسی استرپتوکوک گروه B در زایمان زودرس

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زنان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 میکروبیولوژیست، آزمایشگاه کلینیکال بیمارستان الزهرا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: زایمان زودرس از مهم‌ترین دلایل مرگ و میر و ناخوشی حوالی زایمان است. هدف از این مطالعه، یافتن هر گونه ارتباط بین کلونیزاسیون رکتوواژینال با استرپتوکوک گروه B و زایمان زودرس بود.روش‌ها: این مطالعه‌ی مورد شاهدی از فروردین 1389 تا خرداد 1390 در دو بیمارستان الزهرا (س) و شهید بهشتی اصفهان انجام شد. جمعیت مورد مطالعه از 200 زن با زایمان زودرس و 200 زن با زایمان ترم تشکیل شده بود. آلودگی مادری با استرپتوکوک گروه B در دو گروه مقایسه شد.یافته‌ها: سن مادری 03/26 در مقابل 19/27 (07/0 = P) و نوبت بارداری 75/1 در مقابل 83/1 (52/0 = P) در گروه مورد و شاهد یکسان بود. سطح تحصیلات و سن بارداری در گروه مورد کمتر از گروه شاهد بود. سابقه‌ی استفاده از آنتی‌بیوتیک در دوران بارداری در گروه مورد شایع‌تر بود. 59 نمونه‌ی واژینال مثبت از 151 نمونه (1/39 درصد) در گروه مورد در مقایسه با 36 نمونه‌ی واژینال مثبت از 178 نمونه (2/20 درصد) در گروه شاهد وجود داشتند (001/0 > P).نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که کلونیزاسیون استرپتوکوک گروه B در زایمان زودرس در مقایسه با زایمان ترم از نظر آماری بالاتر بود. برای درک مکانیسم اثر این باکتری در دوران بارداری، نیاز به مطالعات مشاهده‌ای بزرگ، با نتایج جزئی و در نظر گرفتن عوامل خطرساز و پیش‌گویی کننده برای زایمان زودرس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Group B Streptococcus in Preterm Labors

نویسندگان [English]

 • Elahe Zarean 1
 • Akram Jalalvand 2
 • Seyyed Ehsan Toosi 2
 • Mehdi Sajadi 3
1 Assistant Professor, Department of Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Research Assistant, Isfahan Medical Students' Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Microbiologist, Clinical Laboratory of Alzahra Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Preterm delivery is still a main cause of perinatal mortality and morbidity. This study was designed to find any association between maternal group B streptococcus (GBS) colonization and preterm delivery.Methods: This case-control study was conducted from March 2010 to May 2011 at two referral university hospitals (Alzahra and Shahid Beheshti Hospitals), Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. The study population included a control group of 200 women with term pregnancy and a case group of 200 women with preterm labor (between 20 to 37 weeks of gestation). Maternal GBS colonization was compared between the two groups.Findings: Maternal age (26.03 ± 4.81 vs. 27.19 ± 5.60; P = 0.07) and number of previous pregnancies (1.75 ± 0.88 vs. 1.83 ± 1.08; P = 0.52) were similar in the case and control groups. Level of education and gestational age in the control were significantly higher than the case group (P = 0.01 and P < 0.01, respectively). History of antibiotic use during pregnancy was more frequent in the case group compared with the control group (P < 0.01). There were 59/151 (39.1%) and 36/178 (20.2%) positive vaginal samples in the case and control groups, respectively (P < 0.001). There were 55/151 (36.4%) and 30/178 (16.9%) positive rectal samples in the case and control groups, respectively (P < 0.001).Conclusion: This study showed that GBS colonization was statistically higher in preterm labors compared with term deliveries. To understand the mechanism of GBS effect on pregnancy, large observational studies with clearly defined outcomes and prognostic risk factors for preterm delivery are needed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Preterm labor
 • Group B streptococcus
 • Rectovaginal
 1. Nordenvall M, Sandstedt B. Chorioamnionitis in relation to gestational outcome in a Swedish population. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1990; 36(1-2): 59-67.
 2. Tucker J, McGuire W. Epidemiology of preterm birth. BMJ 2004; 329(7467): 675-8.
 3. Ganji T, Einipour Z, Hosseini F. The Relationa-ship of Pre-Term Delivery and Stressful Life Events during Pregnancy. Iran J Nursing 2009; 22(57): 77-6.
 4. Goldenberg RL, Culhane JF, Iams JD, Romero R. Epidemiology and causes of preterm birth. Lancet 2008; 371(9606): 75-84.
 5. Reedy NJ. Born too soon: the continuing chal-lenge of preterm labor and birth in the United States. J Midwifery Womens Health 2007; 52(3): 281-90.
 6. Basso B, Gimenez F, Lopez C. IL-1beta, IL-6 and IL-8 levels in gyneco-obstetric infections. Infect Dis Obstet Gynecol 2005; 13(4): 207-11.
 7. Jun JK, Yoon BH, Romero R, Kim M, Moon JB, Ki SH, et al. Interleukin 6 determinations in cer-vical fluid have diagnostic and prognostic value in preterm premature rupture of membranes. Am J Obstet Gynecol 2000; 183(4): 868-73.
 8. Doh K, Barton PT, Korneeva I, Perni SC, Bongiovanni AM, Tuttle SL, et al. Differential vaginal expression of interleukin-1 system cyto-kines in the presence of Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum in pregnant wom-en. Infect Dis Obstet Gynecol 2004; 12(2): 79-85.
 9. Khataie Gh, Shahrokhi N. Bacteriologic and serologic diagnosis of group B streptococci in pregnant women, neonates and infants. Teh-ran Univ Med J 1998; 56(6): 54-60.
 10. Amir Mozafari N, Mansour Ghanaei M, Sadr Nouri B, Farhadi Tooli L. Survey prevalence of Group B Streptococci in genital tract women in 28-37 weeks pregnancy. J Guilan Univ Med Sci 2006; 15(59): 91-6.
 11. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Hauth J, Rouse D, Spong C. Williams Obstetrics. 23rd ed. New York: McGraw-Hill; 2009.
 12. Schrag S, Gorwitz R, Fultz-Butts K, Schuchat A. Prevention of perinatal group B streptococcal disease. Revised guidelines from CDC. MMWR Recomm Rep 2002; 51(RR-11): 1-22.
 13. Schuchat A. Group B streptococcal disease: from trials and tribulations to triumph and trepi-dation. Clin Infect Dis 2001; 33(6): 751-6.
 14. Jaureguy F, Carton M, Teboul J, Butel MJ, Panel P, Ghnassia JC, et al. Risk factors and screening strategy for group B streptococcal colonization in pregnant women: results of a prospective study. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 2003; 32(2): 132-8.
 15. Quinlan JD, Hill DA, Maxwell BD, Boone S, Hoover F, Lense JJ. The necessity of both ano-rectal and vaginal cultures for group B strepto-coccus screening during pregnancy. J Fam Pract 2000; 49(5): 447-8.
 16. Gupta C, Briski LE. Comparison of two culture media and three sampling techniques for sensi-tive and rapid screening of vaginal colonization by group B streptococcus in pregnant women. J Clin Microbiol 2004; 42(9): 3975-7.
 17. Nomura ML, Passini Junior R, Oliviera UM. Se-lective versus Selective versus non-selective cul-ture medium for group B streptococcus detection in pregnancies complicated by preterm labor or preterm-premature rupture of membranes. Braz J Infect Dis. 2006; 10(4): 247-50.