بررسی تأثیر تزریق کورتیکوسترویید موضعی در درمان سندرم کارپال تانل

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 متخصص ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: درمان مناسب جهت درمان سندرم کارپال تانل (Carpal tunnel syndrome یا CTS) با علایم خفیف تا متوسط مورد اختلاف نظر می‌باشد. هدف اصلی این مطالعه، مقایسه‌ی تزریق کورتیکوسترویید موضعی و آتل گیری در درمان این بیماران بود.روش‌ها: در این مطالعه که از نوع کارآزمایی بالینی بود، 88 بیمار مبتلا به CTS خفیف تا متوسط که از فروردین ماه 1388 لغایت شهریور ماه 1389 به بیمارستان کاشانی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، تحت بررسی قرار گرفتند. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: گروه اول به روش آتل گیری در وضعیت نوترال مچ دست و گروه دوم با تزریق کورتیکوسترویید موضعی و آتل گیری تحت درمان قرار گرفتند. سپس شدت درد و فراوانی نسبی تست تینل و فالن تعیین و مقایسه شد.یافته‌ها: شدت درد و فراوانی نسبی تست تینل و فالن به طور قابل توجه در بیمارانی که به روش تزریق کورتیکوسترویید موضعی و آتل گیری درمان شده بودند، نسبت به گروه دیگر کمتر بود.نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد تزریق کورتیکوسترویید موضعی و آتل گیری نسبت به آتل گیری در درمان بیماران مبتلا به سندرم کارپال تانل با علایم خفیف تا متوسط مؤثرتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Topical Corticosteroid Injection on Carpal Tunnel Syndrome

نویسندگان [English]

 • Farinaz Sohrabi 1
 • Mahdi Teimouri 2
1 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Orthopedists, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The best treatment for mild to moderate carpal tunnel syndrome (CTS) is still controversial. The main aim of our study was to determine whether corticosteroid injection would result in a better outcome.Methods: In this randomized clinical trial, 88 individuals with mild to moderate CTS were selected from patients who referred to Kashani Hospital in Isfahan, Iran. The patients were randomly assigned into two groups. Splinting in neutral position of wrist was the only therapeutic method utilized in first group. However, splinting accompanied with corticosteroid injection was performed in the second group. Then the patients were evaluated in terms of pain intensity, and the relative prevalence of Phalen's and Tinel tests.Findings: Pain intensity and prevalence of Phalen's and Tinel tests were significantly lower in patients treated with splinting accompanied with corticosteroid injection. Conclusion: It seemed that splinting accompanied with corticosteroid injection is a more effective method in treatment of mild to moderate CTS.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Carpal tunnel syndrome
 • Splinting
 • Corticosteroid
 1. Szabo RM. Entrapment and compression neuropathies. In: Green D, Hotchkiss R, Pederson WC, ditors. Green's Operative Hand Surgery.Philadelphia: Elsevier/Churchill Livingstone; 1999. p. 1404-47.
 2. Kessler FB. Complications of the management of carpal tunnel syndrome. Hand Clin 1986; 2(2): 401-6.
 3. Kaplan SJ, Glickel SZ, Eaton RG. Predictive factors in the non-surgical treatment of carpal tunnel syndrome. J Hand Surg Br 1990; 15(1): 106-8.
 4. Sevim S, Dogu O, Camdeviren H, Kaleagasi H, Aral M, Arslan E, et al. Long-term effectiveness of steroid injections and splinting in mild and moderate carpal tunnel syndrome. Neurol Sci 2004; 25(2): 48-52.
 5. Graham RG, Hudson DA, Solomons M, Singer M. A prospective study to assess the outcome of steroid injections and wrist splinting for the treatment of carpal tunnel syndrome. Plast Reconstr Surg 2004; 113(2): 550-6.
 6. Werner RA, Franzblau A, Gell N. Randomized controlled trial of nocturnal splinting for active workers with symptoms of carpal tunnel syndrome. Arch Phys Med Rehabil 2005; 86(1): 1-7.
 7. Agarwal V, Singh R, Sachdev A, Wiclaff, Shekhar S, Goel D. A prospective study of the long-term efficacy of local methyl prednisolone acetate injection in the management of mild carpal tunnel syndrome. Rheumatology (Oxford) 2005; 44(5): 647-50.
 8. Papez BJ, Turk Z. Clinical versus electrodiagnostic effectiveness of splinting in the conservative treatment of carpal-tunnel syndrome. Wien Klin Wochenschr 2004; 116(Suppl 2): 24-7.
 9. Mishra S, Prabhakar S, Lal V, Modi M, Das CP, Khurana D. Efficacy of splinting and oral steroids in the treatment of carpal tunnel syndrome: a prospective randomized clinical and electrophysiological study. Neurol India 2006; 54(3): 286-90.
 10. Walker WC, Metzler M, Cifu DX, Swartz Z. Neutral wrist splinting in carpal tunnel syndrome: a comparison of night-only versus full-time wear instructions. Arch Phys Med Rehabil 2000; 81(4): 424-9.
 11. Gelberman RH, Aronson D, Weisman MH. Carpal-tunnel syndrome. Results of a prospective trial of steroid injection and splinting. J Bone Joint Surg Am 1980; 62(7): 1181-4.