تأثیر محدوده‌ی فشار متوسط شریانی در حین پمپ قلبی ریوی بر پارامترهای بالینی بیماران حین و پس از جراحی پیوند عروق کرونر

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارورز، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 اپیدمیولوژیست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: حفظ محدوده‌ی فشار خونی سیستمیک مناسب در حین پمپ قلبی ریوی (Cardiopulmonary pump bypass یا CPB) از جمله نکات مورد توجه در زمان انجام عمل پیوند عروق کرونر (Coronary artery bypass graft یا CABG) می‌باشد. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی تأثیر حفظ فشار متوسط شریانی در دو محدوده‌ی متفاوت فشار در حین CPB طرح ریزی شد.روش‌ها: در کارآزمایی بالینی تصادفی حاضر دو گروه 54 نفری از بیماران کاندید CABG مورد مطالعه قرار گرفتند. در این مطالعه با استفاده از داروی افدرین و نیتروگلیسرین، فشار خون حین CPB در یک گروه 50 تا70 و در گروه دیگر 70 تا 90 میلی‌متر جیوه حفظ شد. بیماران قبل، حین و پس از عمل از نظر گازهای خون شریانی، برون ده ادارای، نیاز به پیس‌میکر و اینوتروپ، آریتمی و نیتروژن اوره‌ی خون، کراتینین، سطح شناختی (Cognition)، مدت بستری در بخش مراقبت‌های ویژه و مدت نیاز به اینتوباسیون مورد بررسی قرار گرفتند.یافته‌ها: در این مطالعه 92 مرد (85 درصد) و 16 زن (15 درصد) با میانگین سنی 26/9 ± 31/61 سال وارد شدند. نتایج نشان داد میانگین مقادیر فشار اکسیژن خون شریانی (Po2)، فشار دی اکسید کربن خون شریانی (Pco2)، باز اضافی (BE)، بی‌کربنات (Hco3)، نیتروژن اوره‌ی خون، کراتینین، مدت بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، برون ده ادراری، مدت نیاز به اینتوباسیون، توزیع فراوانی سطح شناختی، نیاز به اینوتروپ و پیس میکر، بروز آریتمی در قبل، حین و بعد از عمل با فشار خون بیماران در دو گروه رابطه‌ی معنی‌داری داشت، در حالی که با PH رابطه‌ی معنی‌داری نداشت.نتیجه‌گیری: در مجموع، نتایج نشان داد که اگر چه محدوده‌ی فشار خون شریانی متوسط 50 تا 90 میلی‌متر جیوه در حین CPB قابل قبول فرض می‌شود، اما پیش‌آگهی بیماران در محدوده‌ی فشار خون کنترل شده‌ی 70 تا 90 میلی‌متر جیوه حین عمل CABG نسبت به فشار خون 50 تا 70 میلی‌متر جیوه رضایت بخش‌تراست. البته انجام مطالعات بیشتر در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Mean Arterial Pressure during Cardiopulmonary Bypass on Clinical and Paraclinical Parameters during and after Coronary Artery Bypass Graft Surgery

نویسندگان [English]

 • Keyvan Bagheri 1
 • Omid Motamedi 2
 • Omid Aghadavoudi 3
 • Mojtaba Akbari 4
1 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Intern, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Anesthesiology, Anesthesiology and Critical Care Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Epidemiologist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Cardiovascular disease is one of the most common causes of death in today's world. Coronary artery bypass graft (CABG) surgery with cardiopulmonary bypass (CPB) is considered as a treatment for ischemic heart diseases. One of the conflicting points during CPB is maintaining optimum mean blood pressure. This study aimed to examine the impact of two different ranges of mean arterial pressure during CPB on intra- and post-operative clinical and paraclinical variables.Methods: In this randomized clinical trial study, two groups of 54 patients undergoing CABG surgery with CPB were enrolled. During CPB, blood pressure was maintained at about 50-70 mmHg in one group and 70-90 mmHg in the other group by administration of ephedrine and nitroglycerin. The patients were studied for blood gas, urine output, pace maker and inotrope requirements, arrhythmia, blood urea nitrogen (BUN), creatinine (Cr), cognition before, during and after the surgery, and also duration of intensive care unit (ICU) stay and intubation.Findings: In this study, two groups of 54 patients were enrolled. Overall, 92 (85%) subjects were male and 16 (15%) were female. Mean age of patients was 61.3 ± 9.3 years. Results showed that mean values of bicarbonate (Hco3), BE, arterial pressure of carbon dioxide(PCO2), arterial pressure of oxygen (PO2), BUN, Cr, duration of ICU stay, urine output, duration of intubation, level of cognition, pace maker and inotrope requirements and incidence of arrhythmia had significant relationships with blood pressure before, during, and after surgery. Meanwhile, pH did not have any significant relationships with blood pressure Conclusion: Overall results showed that prognosis in patients with controlled blood pressure at about 70-90 mmHg during CABG surgery was better compared to the group with a blood pressure of 50-70 mmHg. However, more studies seem necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Coronary Artery Bypass Graft Surgery
 • Cardiopulmonary bypass
 • Arterial pressure
 • Prognosis
 1. Jahanbin F. Epidemiology and prevention of cardiovascular disease. Proceedings of the 12th Internationals Congeress of Cardiovascular Disease; 2000; Tehran, Iran.
 2. Woods SL, Froelicher ESS, Motzer SAU. Cardiac Nursing. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.
 3. Cook DJ. Changing temperature management for cardiopulmonary bypass. Anesth Analg 1999; 88(6): 1254-71.
 4. Galloway AC, Sharony R, Sahwartz CF, Saunders PC, Grossi EA, Colrin SB. Acquircd heart disease. In: Brunicardi C, Andersen DK, Billiar TR, Dunn DL, Hunter JG, Matthews JB, et al., editors. Schwartzs Principles of Surgery. 8th ed. New York: McGraw Hill; 2006. p. 651-2.
 5. Hammon J W. Extracorporeal circulation. In: Cohn L, editor. Cardiac Surgery in the Adult. 3rd ed. McGraw-Hill: New York; 2007. p. 389-414.
 6. Albert MA, Halevy N, Antman EM. Preoperative evaluation for cardiac surgery. In: Cohn L, editor. Cardiac Surgery in the Adult. 3rd ed. New York: McGraw-Hill; 2007. p. 261-80.
 7. De SF. Optimization of the perfusion circuit and its possible impact on the inflammatory response. J Extra Corpor Technol 2007; 39(4): 285-8.
 8. De SF. Optimal versus suboptimal perfusion during cardiopulmonary bypass and the inflammatory response. Semin Cardiothorac Vasc Anesth 2009; 13(2): 113-7.
 9. Gold JP, Charlson ME, Williams-Russo P, Szatrowski TP, Peterson JC, Pirraglia PA, et al. Improvement of outcomes after coronary artery bypass. A randomized trial comparing intraoperative high versus low mean arterial pressure. J Thorac Cardiovasc Surg 1995; 110(5): 1302-11.
 10. Charlson ME, Peterson JC, Krieger KH, Hartman GS, Hollenberg JP, Briggs WM, et al. Improvement of outcomes after coronary artery bypass II: a randomized trial comparing intraoperative high versus customized mean arterial pressure. J Card Surg 2007; 22(6): 465-72.
 11. Alavi SM, Babaei T, Sadeghpour Tabaee A, Naghipur B, Sedighinejad A, Jerineshin H. Comparison of the effect of gelatin solution, ringer solution and voluven in the hemodynamic status of CABG patients during transfer to ICU and early post operation. Journal of surgery 2010; 18(3): 38-47.
 12. Santos FS, Velasco IT, Fraguas R, Jr. Risk factors for delirium in the elderly after coronary artery bypass graft surgery. Int Psychogeriatr 2004; 16(2): 175-93.
 13. Topal AE, Eren MN. Predictors of atrial fibrillation occurrence after coronary artery bypass graft surgery. Gen Thorac Cardiovasc Surg 2011; 59(4): 254-60.
 14. Bahcivan M, Gulel O, Kolbakir F. The effect of preoperative circadian blood pressure pattern on early postoperative outcomes in patients with coronary artery bypass graft surgery. Anadolu Kardiyol Derg 2008; 8(5): 354-9.
 15. Sanders JS, Skipworth JR, Cooper JA, Brull DJ, Humphries SE, Mythen M, et al. Duration of preceding hypertension is associated with prolonged length of ICU stay. Int J Cardiol 2010. [Epub ahead of print].