بررسی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک کودکان دچار سوختگی بستری شده در بیمارستان امام موسی کاظم (ع) استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، گروه پرستاری داخلی-جراحی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سوختگی‌ها از مهم‌ترین حوادث و سوانح مرتبط با سلامت انسان می‌باشند که به دلیل عوارض شدید و میزان مرگ و میر بالا بسیار مورد توجه است. مطالعات اپیدمیولوژیک انجام شده، نشان داده‌اند که حوادث از مهم‌ترین مشکلات مرتبط با سلامتی در جوامع مختلف هستند و سوختگی‌ها از شایع‌ترین آن‌ها به حساب می‌آیند و سبب تحمیل صدمات جسمی، روحی، اجتماعی و اقتصادی به بیماران، خانواده و جامعه می‌شود. در این تحقیق به منظور کاهش سوختگی، پیش‌گیری از آن و تدوین خط مشی مؤثر، شناخت اپیدمیولوژیک سوختگی کودکان مورد بررسی قرار گرفت.روش‌ها: این مطالعه‌ی گذشته‌نگر، توصیفی- مقطعی در طی 2 سال (از فروردین 1388 تا آخر اسفند 1389) بر روی 303 کودک کمتر از 15 سال دچار سوختگی بستری در بیمارستان امام موسی کاظم (ع) انجام شد. اطلاعات به وسیله‌ی چک لیست با رعایت اصول منشور حقوق بیمار و اصل رازداری از پرونده‌های بیماران استخراج گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS و آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: بیشترین موارد سوختگی (9/56 درصد) در کودکان 1 تا 3 سال بود. متوسط سن کودکان مورد بررسی 71/3 سال بود و 69 درصد افراد کودکان مذکر و 31 درصد کودکان مؤنث بودند. بیشترین علت سوختگی آب جوش (7/59 درصد) و همچنین 4/57 درصد موارد شهر نشین بودند. متوسط مدت بستری 8/10 روز بود که از 1 روز تا 60 روز متغیر بود. بیشتر کودکان (2/49 درصد) دچار سوختگی درجه‌ی 2 شده بودند. قسمت عمده‌ی مصدومین (34 درصد) دچار سطح سوختگی 20-11 درصد بودند. بیشترین متوسط سطح سوختگی در اثر انفجار گاز (2/31 درصد) و سوختگی با شیر (2/29 درصد) بود. موضع سوختگی در اغلب کودکان (4/66 درصد) تنه بود.نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش مشخص کننده‌ی گروه‌های سنی در معرض خطر بیشتر و عوامل خطرزای موجب سوختگی در کودکان استان بود. سوختگی با آب جوش و شعله بیشترین عوامل ایجاد کننده‌ی سوختگی بودند. به نظر می‌رسد باید یک برنامه‌ی پیشگیرانه مانند توجه به نکات ایمنی در منازل و آموزش والدین کودکانی که در معرض خطر بیشتری قرار دارند، تدوین گردد. مسؤولین و سیاستگذاران نیز باید در انجام برنامه‌ریزی اساسی ضمن توجه به تدابیر پیشگیرانه و نکات ایمنی در جایگاه‌های مخزن گاز و وسایل گازسوز و اختصاص منابع انسانی و مالی، به نیاز جسمی و روانی کودکان مصدوم توجه بیشتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epidemiologic Features of Children with Burns Admitted to Imam Musa Kazem Hospital, Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

 • Shahriar Loghmani 1
 • Mehdi Tavallaie 2
 • Fatemeh Haddadi 3
1 Associate Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 MSc Student, Student Research Committee, Department Of Medical Surgical Nursing, School Of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Burns are among the most important accidents related to human health. They receive great attention due to severe complications and high mortality rate. Epidemiologic studies have demonstrated accidents one of the most important health-related problems among which burns are the most common. They impose different physical, psychological, economical and social damages to patients, as well as their family and society. In this research, the epidemiologic characteristics of children with burns were studied to find effective policies to reduce and prevent burns.Methods: This retrospective, descriptive, cross-sectional study was performed during 2 years (from April 2010 to March 2011) on 303 children with burns. All children aged under 15 years and were admitted to Imam Musa Kazem Hospital. Data was extracted from patient documents via a valid and reliable checklist. All principles of confidentiality and patients' rights were respected. The data was analyzed using descriptive statistics in SPSS.Findings: Most cases of burns (56.9%) were 1-3 year–old children (mean age: 3.71). In addition, 69% of children were male and 31% were female. The majority of burns were caused by boiling water (59.7%). Urban children constituted 57.4% of the cases. The average hospitalization period was 10.8 days (range: 1-60 days). Most children had grade 2 injury (49.2%) and a burn surface area of 11-20% (34%). The highest average burn surface areas were seen in natural gas explosion cases (31.2%) and milk burns (29.2%). In most children, the trunk was injured (66.4%).Conclusion: Findings of this research showed the high risk age groups and the risk factors of burns in children in Isfahan, Iran. The most common causes of burns were boiling water and flame. In this study, we saw an increase in gas explosion burns compared to a previous study in Isfahan in 2000. Preventive programs are required to train parents of high risk children regarding safety issues.Officials and policymakers should adapt precautionary and safety policies in preparing gas tanks and gas-burning equipments. They must also allocate adequate human and financial resources to pay more attention to physical and psychological needs of injured children.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Epidemiologic
 • Trauma
 • Burn
 1. Eskandari Sh. Public education and community safety in burns. Proceedings of the 1st National Congress of Burn; 2003 Dec 10-12; Tehran, Iran. Tehran: Ebadifar Publication; 2003. p. 326.
 2. Caroline NL. Nancy Caroline's Emergency Care in the Streets. 6th ed. Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers; 2007. p. 20.
 3. Basil A, Pruitt JR, Cleon W, Goodwin A, Mason JR. Epidemiology of burn. In: Herendon DN, editor. Total Burn Care. 2nd ed. Philadelphia: Saunders; 2002. p. 16.
 4. Heggers J, Linares HA, Edgar P, Villarreal C, Herndon DN. Treatment of infection in burns. In: Herendon DN, editor. Total Burn Care. 2nd ed. Philadelphia: Saunders; 2002. p. 98-113
 5. Shah A, Suresh S, Thomas R, Smith S. Epidemiology and profile of pediatric burns in a large referral center. Clin Pediatr (Phila) 2011; 50(5): 391-5.
 6. Ebru A, Emin T, Cem A, Akin T. Burn causes in childhood and adolescence: eleven years of experience Burn and five Disasters institute. Istanbul: Department of General Surgery, Faculty of Medicine, Baskent University, Turkey; 2010.
 7. Venkatraman J, Mathangi R. Epidemiology of pediatric burns: Analysis of 5825 pediatric burn cases". Childs Trust Hospital, Kilpauk Medical College Hospital Chennai, lndia. Proceedings of the 15th Meeting of the International Society for Burn Injuries; 2010 Sep 21-25; Istanbul, Turkey. p. 38-137.
 8. Aghakhani N, Feizi A, Jafarizadeh H, Rahbar N, Daneshmandi M. Epidemiological study of childhood burns in Urmia, Iran. Scientific Journal Hamadan Nursing and Midwifery Faculty 2012; 14(2): 34-9.
 9. Quayle KS, Wick NA, Gnauck KA, Schootman M, Jaffe DM. Description of Missouri children who suffer burn injuries. Inj Prev 2000; 6(4): 255-8.
 10. Simon PA, Baron RC. Age as a risk factor for burn injury requiring hospitalization during early childhood. Arch Pediatr Adolesc Med 1994; 148(4): 394-7
 11. Jafari F. Epidemiology of Pediatric Burns in Hospitalized Children in Isfahan's Imam Musa Kazem Hospital in 1999 [MD Thesis]. Isfahan: Isfahan University of Medical Sciences; 2000.
 12. Ghaderi R, Attaran A. Epidemiology of burns in the burn patients admitted in birjand's Imam Reza Hospital. Journal of Birjand University of Medical Sciences 2003; 10(1): 9-15.
 13. Samimi R, Fatemi MJ, Soltani M. Epidemiology of pediatric burn injuries in hospitalized patients in Shahid Motahari burn hospital in 2009. Iranian Journal of Surgery 2010; 19(1): 24-9.El-Badawy A, Mabrouk AR. Epidemiology of childhood burns in the burn unit of Ain Shams University in Cairo, Egypt. Burns 1998; 24(8): 728-32.
 14. Derakhshan MR, Meyari A. Burns in children in Hamedan's province: study of predisposing factors and complications in 438 children hospitalized in the years 1994 to 1995. Journal of Medical Council of Islamic Republic of Iran 1999; 16(1): 19-26.
 15. Song C, Chua A. Epidemiology of burn injuries in Singapore from 1997 to 2003. Burns 2005; 31(Suppl 1): S18-S26.
 16. Xin W, Yin Z, Qin Z, Jian L, Tanuseputro P, Gomez M, Beveridge M, et al. Characteristics of 1494 pediatric burn patients in Shanghai. Burns 2006; 32(5): 613-8.