بررسی انگل‌های کرمی روده‌ای سگ‌های ولگرد شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه انگل و قارچ شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی و مرکز بهداشت استان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 مربی، گروه انگل و قارچ شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری‌های زئونوز همیشه تهدید مهمی برای انسان بوده‌اند. این بیماری‌ها بین انسان و بسیاری از حیوانات مشترک هستند. از آن جایی که زاد و ولد سگ‌ها به خصوص سگ‌های ولگرد زیاد است و این حیوانات در محیط‌های اطراف شهرها و پیرامون مساکن انسانی زندگی می‌کنند همواره تهدیدی برای سلامتی محیط زیست و انسان بوده‌اند. شناسایی انگل‌های موجود سگ‌های ولگرد منطقه‌ی اصفهان از نقطه نظر اقتصادی، پزشکی و دامپزشکی به ویژه زئونوز کمک شایانی خواهد نمود.روش‌ها: در این مطالعه تعداد 96 قلاده سگ ولگرد شکار شده از مناطق مختلف شهر اصفهان جمع‌آوری گردید و پس از باز نمودن لاشه‌ی حیوانات، روده‌ی آن‌ها از نظر وجود انگل‌های کرمی بررسی شد. لاشه‌ی حیوانات در محل باز شد و پس از بستن دو سر روده، روده‌ها به آزمایشگاه منتقل گردید. سپس روده‌ها به صورت طولی باز شدند و پس از شستشوی آن‌ها، انگل‌های کرمی موجود در آب جدا شدند. پس از فرآوری ایزوله‌ها در محلول فرمالین ده در صد قرار گرفتند. پس از رنگ‌آمیزی موقت و دایمی ‌و طی مراحل آب‌گیری و شفاف‌سازی، ایزوله‌های مناسب مونت دایمی شدند. سپس اشکال ایزوله‌ها با ابزار ترسیم کشیده شد و با استفاده از کلیدهای تشخیصی موجود، شاخص‌های تاکسونومی (طول قلاب بزرگ، شکل بند، موقعیت کیسه‌ی سیر، موقعیت بیضه‌ها و تخمدان در بندهای سستودها) تمامی ایزوله‌ها مطالعه شدند. این شاخص‌ها در نماتودها شامل اندازه‌ی طول بدن، تزیینات کوتیکولی، شکل باله‌ی رأسی و دمی و تعداد و شکل لب‌ها و حالت مری همچنین موقعیت محل واژن و مقعد بود. تمامی ایزوله‌ها در حد جنس و سپس گونه شناسایی شدند.یافته‌ها: در این بررسی با مطالعه‌ی 96 قلاده سگ ولگرد روده‌های 4/60 درصد آن‌ها آلوده به حداقل یک کرم بود. ایزوله‌های کرمی در مجموع شامل هفت گونه سستود و سه گونه نماتود بودند که شامل: 24 درصد تنیا اویس، 54/13 درصد تنیا هیداتیژنا، 21/5 درصد تنیا پیزیفورمیس، 21/5 درصد تنیا مولتی‌سپس، 1/27 درصد اکینوکوکوس گرانولوسوس، 92/22 درصد دیپلیدیوم کانینوم، 21/5 درصد مزوسستوییدس لینه‌آتوس و 9/21 درصد توکسا سکاریس لئونینا، 25/6 درصد توکسوکارا کانیس و 13/3 درصد ریکتولاریا افینیس بودند.گونه‌ی تنیا پیزیفورمیس برای اولین بار از اصفهان گزارش ‌شد.نتیجه‌گیری: ارقام فوق بیان‌گر اهمیت این انگل‌ها از نقطه نظر پزشکی و دامپزشکی است، بنابراین باید نسبت به درمان سگ‌های صاحب‌دار و گله و از بین بردن سگ‌های ولگرد و همچنین از بین بردن لاشه‌های آلوده به مرحله‌ی لاروی سستودهای زئونوز توجه مبذول داشت. شناسایی انگل‌های موجود در این حیوانات به بهبود وضعیت مبارزه و کنترل بیماری‌های زئونوز کمک شایانی خواهد نمود.واژگان کلیدی: زئونوز، تاکسونومی‌، سستود، نماتود، سگ.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distribution of Intestinal Worms among Stray Dogs in Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

 • Nader Pestehchian 1
 • Afshin Rasouli 2
 • Hossein Ali Yoosefi 3
1 Assistant Professor, Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Department of Parasitology, School of Medicine and Province Health Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Instructor, Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Zoonotic diseases have always threatened humans. They are common between human and many animals. Large numbers of dogs, especially stray dogs, are born every year. In addition, they inhabit around the cities and people's residences. Therefore, they have always been considered as threats for human health and environment. Identification of parasites in stray dogs around Isfahan, Iran would have economic, medical, veterinary, and particularly zoonosis benefits.Methods: In this study, 96 killed stray dogs were collected from several regions of Isfahan. After autopsy in place, the two ends of animal's bowel were closed and the intestines were moved to the laboratory. The intestines were opened longitudinally, washed with water, and examined for the presence of worms. The worms isolated from water were then transferred to a 10% formaldehyde solution. After temporary and permanent staining and transparency of isolates, the appropriate isolates were mounted and prepared for taxonomic study. The shapes of all samples were drawn by a drawing tube. They were then identified by diagnostic keys such as length of large hook, shape of proglottid, and characteristics of mature worms like cirrus sucks and the positions of testis. Nematode body length, the cuticle, cephalic and caudal fins, number of lips, morphology of esophagus, and position of rectum and vagina were also evaluated as crucial properties in taxonomic study. All isolates were identified at genus and species levels.Findings: In this study, 96 dogs were examined. Overall, 60.4% intestinal samples of stray dogs were infected with at least one isolated worm. The isolates included a total of seven species of cestodes and three species of nematodes. The identified cestodes consisted of 24% Taenia ovis, 13.54% T. hydatigena, 5.21% T. pisiformis, 5.21% T. multiceps, 27.1% Echinococcus granulosus, 22.92% Dipylidium caninum, 5.21% Mesocestoides lineatus. The nematodes were categorized as 21.9% Toxascaris leonina, 6.25% Toxocara canis, 3.13% Rictularia affini Conclusion: Taenia pisiformis was reported for the first time in the province of Isfahan. Our findings reveal the role of parasites in medical and veterinary aspects. Pet dogs and sheepdogs are thus required to be treated properly. On the other hand, stray dogs should be killed and the infected bodies need to be destroyed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Zoonosis
 • Nematodes
 • Cestodes
 • Dog
 1. Reference ListGholami Sh, Mobadi I, Ziaei H, Sharif M. Study of intestinal worms of dogs and jackals in different parts of Sari region in 1992-1993. Scientific Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 1999; 9(22-23): 12-50.
 2. Soulsby EJL. Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. 7th ed. Philadelphia: Lea & Febiger; 1983.
 3. Eslami A. Veterinary Helminthology. 3rd ed. Tehran: University of Tehran; 2006.
 4. Razmi GHR. Survey of dogs' parasites in Khorasan Razavi province, Iran. Iranian Journal of Parasitology 2009; 4(4): 48-54.
 5. Fallah M, Taherkhani H, Sajjadi S. Study of intestinal worms of stray dogs in Hamedan and its hygienic importance. Proceedings of the 3th Congress of Parasitical Diseases in Iran; 2000; Sari, Iran.
 6. Arbabi M, Drodgar A. Study of cestodes infection in carnivorous in Kashan. Veterinary Journal of Tehran University 2004; (3)59: 289-93.
 7. Hoseini SH, Habibi M. Study of helminthes in sheep dogs in Ardestan. Proceedings of the 2th Congress of Parasitic Infections; 1997; Tehran, Iran.
 8. Abdi G. Study of Cestodes in Stray Dogs in Isfahan and its Hygienic Importance [MSc Thesis]. Isfahan: Isfahan university of Medical sciences; 2003.
 9. Hamedi Y. Study of intestinal parasites of stray dogs in Bandarabbas. Proceedings of the 2nd Congress of Parasitic Diseases; 1997; Tehran, Iran.
 10. Bokaei S, Moazzeni M, Drodgar M. Study on gastrointestinal helminthes of domestic dogs in Shiraz. Journal of Veterinary Research 2008; 63(2): 163-4.
 11. Skriabin KI. Key to parasitic nematodes: Vol. III. Jerusalem: Israel Program for Scientific Translations; 1961. p. 890.
 12. Khalil LF, Jones A, Bray RA. Keys to the Cestode Parasite of Vertebrates. 1st ed. Wallingford, UK: CABI; 1994.
 13. Hegazi SH. Study of Cestodes in stray dogs in Isfahan from 2002 to 2003. Journal of Isfahan Medical School 2004; 22(73): 50-3.
 14. Dalimi A. Study of helminthes in carnivorous in north of Iran and their importance in public health [PhD Thesis]. 1989.
 15. Dalimi A, Sattari A, Motamedi G. A study on intestinal helminthes of dogs, foxes and jackals in the western part of Iran. Vet Parasitol 2006; 142(1-2): 129-33.
 16. Gholami I, Daryani A, Sharif M, Amouei A, Mobedi I. Seroepidemiological survey of helminthic parasites of stray dogs in Sari City, northern Iran. Pak J Biol Sci 2011; 14(2): 133-7.
 17. Overgaauw PA, van Zutphen L, Hoek D, Yaya FO, Roelfsema J, Pinelli E. Zoonotic parasites in fecal samples and fur from dogs and cats in The Netherlands. Vet Parasitol. 2009; 163(1-2): 115-22.
 18. Dubna S, Langrova I, Napravnik J, Jankovska I, Vadlejch J, Pekar S, et al. The prevalence of intestinal parasites in dogs from Prague, rural areas, and shelters of the Czech Republic. Vet Parasitol 2007; 145(1-2): 120-8.
 19. Safari MKH, Masood G. Prevalence of intestinal helminthes in stray dogs in Iran. Proceedings of the 2nd Congress of Parasitic Diseases; 1997; Tehran, Iran.
 20. Khosravi A, Naseri far R, Masood G. Study of Hydatidosis in Ilam convince 1995-1996. Proceedings of the 2nd Congress of Parasitic Diseases; 1997; Tehran, Iran.
 21. Zariffard M, Masood G. Distribution of echinococcus multilocularis in Iran. Proceedings of the 2nd Congress of Parasitic Diseases; 1997; Tehran, Iran.
 22. Yacob HT, Ayele T, Fikru R, Basu AK. Gastrointestinal nematodes in dogs from Debre Zeit, Ethiopia. Vet Parasitol 2007; 148(2): 144-8.
 23. Katagiri S, Oliveira-Sequeira TC. Prevalence of dog intestinal parasites and risk perception of zoonotic infection by dog owners in Sao Paulo State, Brazil. Zoonoses Public Health 2008; 55(8-10): 406-13.