بررسی تغییرات IgAبزاقی به دنبال فعالیت شدید و شناوری در آب سرد و گرم

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه فیزیولوژی، دانشکده‌ی تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه فیزیولوژی، دانشکده‌ی تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه فیزیولوژی، دانشکده‌ی تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: فواصل استراحتی کوتاه پس از فعالیت‌های شدید، فشار جسمی ‌و روحی زیادی بر ورزشکاران وارد می‌کند که تغییرات هورمونی و ایمنی را به دنبال دارد. هدف این تحقیق، مقایسه‌ی اثر دماهای مختلف آب، هنگام شناوری بر غلظت IgA بزاق، ضربان قلب و میزان خستگی شناگران زن نخبه، پس از یک شنای سرعتی بود. روش‌ها: 10 نفر از شناگران با میانگین سن 8/172/2 ± 8/17 سال و سابقه‌ی حداقل سه سال شنای حرفه‌ای و کسب عناوین قهرمانی در مسابقات قهرمانی کشور، به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. شناگران در سه روز جداگانه و به فاصله‌های 48 ساعت، در محل اجرای آزمون حضور یافتند که هر بار پس از انجام شنای 100 متر کرال سینه در یکی از روش‌های برگشت به حالت اولیه‌ی 15 دقیقه‌ای شامل شناوری متناوب در آب گرم (40 درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت 2 دقیقه)/آب سرد (23 درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت 1 دقیقه)، شناوری در آب سرد (23 درجه‌ی سانتی‌گراد) و شناوری در آب گرم (40 درجه‌ی سانتی‌گراد) شرکت کردند. IgA بزاق و ضربان قلب شناگران، قبل و بعد از اجرای آزمون (صد متر کرال سینه) و در پایان هر یک از روش‌های برگشت به حالت اولیه اندازه‌گیری شد. همچنین، کیفیت روش‌های تحت بررسی، روی میزان خستگی ورزشکاران، از طریق پرسش‌نامه ارزیابی گردید. از آزمون‌های ANOVA و Repeated measure ANOVA برای آنالیز داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها: پس از شناوری در آب گرم،  IgAبزاق به طور معنی‌داری در مقایسه با شناوری در آب سرد افزایش یافت. شناوری در آب سرد سبب کاهش سریع‌تر ضربان قلب نسبت به گروه‌های دیگر شد و در مقایسه با شناوری در آب گرم، تفاوت معنی‌داری نشان داد. پس از هر سه روش، میزان خستگی کاهش یافت. نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد روش‌های شناوری در آب گرم/سرد سبب تسریع و بهبود روند برگشت به حالت اولیه شود و شناوری در آب گرم، با افزایش ترشح  IgAبزاق، عملکرد سیستم ایمنی را بهبود دهد. واژگان کلیدی: IgAبزاق، شناوری در آب گرم/سرد، شناوری در آب سرد، شنای سرعتی

عنوان مقاله [English]

Changes in S-IgA Level following Intensive Exercise and Immersion in Hot and Cold Water

نویسندگان [English]

  • Zeinab Rezaie 1
  • Fahimeh Esfarjani 2
  • Seyed Mohammad Marandi 3
1 Department of Physiology, School of Physical Education, The University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Physiology, School of Physical Education, The University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Physiology, School of Physical Education, The University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Intensive physical exercise influences physical and psychological stress which in turn causes hormonal and immune variations. This study assessed the effect of three water immersion methods on salivary immunoglobulin A (S-IgA), heart rate (HR) and fatigue. Methods: In this study 10 elite female swimmers with at least 3 years of athletic experience (aged 17.8 ± 2.2 years) were selected through convenient purposeful sampling. On 3 different days with 48-hour intervals, they performed a 100-meter front crawl. They then completed a 15-minute recovery method contrast water therapy (CWT) (2 minutes in hot (40ºC) water and 1 minute in cold (23ºC) water), cold water (23ºC) immersion (CWI), or hot water (40ºC) immersion (HWI). S-IgA levels and HR were recorded before and after the test and also after the recovery. The effects of each recovery method on fatigue were evaluated by a questionnaire. Repeated measures analysis of variance (ANOVA) was used to analyze the collected data. Findings: The results showed that S-IgA levels increased after recovery methods. In addition, a significant difference was observed between HWI and CWI (19% vs. 8.9%) in terms of S-IgA levels. HR decreased significantly following CWI compared with HWI. Conclusion: Generally, CWI reduced fatigue and increased muscle relaxation. HWI can increase S-IgA secretion. It can thus improve quality of recovery and is suggested after the sprint swimming. Keywords: Immunoglobulin A, Contrast water therapy, Cold water immersion, Sprint swimming.