شیوع Hypernasality بعد از جراحی اولیه‌ی شکاف کام در کودکان مبتلای متولد شده مراجعه کننده به تیم شکاف کام

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه.جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه.جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه گفتار درمانی، دانشکده‌ی علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: اطفالی که با شکاف کام به دنیا می‌آیند نیازمند مداخلات طولانی مدت و تیمی می‌باشند. یکی از این مداخلات، ترمیم اولیه‌ی شکاف کام می‌باشد که این جراحی باعث توانایی‌های گفتاری و شنوایی می‌باشد. با این حال یکی از مشکلات پایدار پس از جراحی، Hypernasality می‌باشد و از شیوع بالایی برخوردار است. هدف این مطالعه، بررسی شیوع Hypernasality و تعیین عوامل مؤثر در افزایش و کاهش شیوع آن بود. روش‌ها: در این بررسی پرونده‌ی بیماران مراجعه کننده به تیم شکاف کام از بایگانی استخراج و کودکان 3 تا 10 سال وارد مطالعه شدند. جنس، وسعت شکاف، سن جراحی، عوارض پس از عمل، تکنیک جراحی به کار رفته و ارتباط این متغیر‌ها با شیوع Hypernasality مورد مطالعه قرار گرفت. یافته‌ها: در این مطالعه، 165 بیمار در سن 10-3 سال مورد بررسی قرار گرفتند. 2/61 درصد بیماران پسر و 3/38 درصد دختر بودند. شیوع Hypernasality در بررسی ما 9/70 درصد بود. شیوع و شدت Hypernasality در دختران و پسران تفاوت معنی‌داری نداشت (85/0 = P). وسعت شکاف کام در 8/21 درصد از بیماران در حد کام نرم (Soft plate)، 4/16 درصد کام نرم و سخت (Soft and hard plate)، 40 درصد کام نرم و سخت و شکاف لب یک طرفه (Unilateral cleft lip یا UCL)، 2/18 درصد کام نرم و سخت و شکاف لب دو طرفه (Bilateral cleft lip یا BCL) و 6/3 درصد در حد زیر مخاطی (Submacosal) بود. رابطه‌ی معنی‌داری بین وسعت شکاف کام و Hypernasality یافت نشد (71/0 = P). شیوع Hypernasality به طور معنی‌داری در استفاده از تکنیک Langen back بیشتر از سایر تکنیک‌های جراحی به کار رفته بود (03/0 > P). شیوع Hypernasality در کودکانی که در سنین بالاتر جراحی شده بودند، به طور معنی‌داری بیشتر بود (05/0 > P). نتیجه‌گیری: شیوع Hypernasality در جمعیت مورد مطالعه‌ی ما در مقایسه با سایر مراکز بالا بود. واژگان کلیدی: شکاف کام، Hypernasality، تکنیک جراحی

عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Hypernasality after Primary Cleft Palate Surgery in Children

نویسندگان [English]

  • Heidar Ali Davari 1
  • Maliheh Zahedi 2
  • Fatemeh Derakhshandeh 3
1 Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Department of Speech Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Children born with cleft palate are required to undergo long and group treatments. One of these treatments is the primary repair of the cleft palate. This surgery helps speech and auditory abilities. It is however commonly associated with velopharyngeal insufficiency (VPI). The present study aimed to investigate the prevalence of VPI and to identify the effective factors in increasing and decreasing this complication. Methods: After assessing 400 medical records belonging to 3-10 year-old children with cleft palate, 165 patients were included in the study. The relationships between hypernasality and some variables, including sex, cleft size, age at the time of surgery, surgical complications, and surgical technique, were then evaluated. Findings: A total number of 165 patients (61.2% males and 38.8% females) aged 3 to 10 years were evaluated in this study. The overall prevalence of hypernasality was 70.9% and the rates were not significantly different between females and males (P = 0.57). In 21.8% of the patients the cleft extended to the soft palate and in 16.4% to the soft and hard palate. Unilateral and bilateral cleft lips were respectively observed in 40% and 18.2% of the children. A submucous cleft lip was found in 3.6% of the subjects. However, there was no significant relation between size of the cleft palate and hypernasality (P = 0.71). The prevalence of hypernasality was significantly higher in patients who received Langenbeck technique compared to those operated by other surgical techniques (P = 0.03). In addition, hypernasality was more prevalent in children who were operated at older ages (P = 0.05). Conclusion: The prevalence of hypernasality in our studied population was much higher than other centers. Keywords: Hypernasality, Cleft palate, Surgical technique, Velopharyngeal insufficiency