بررسی رابطه‌ی میزان کنترل HbA1C با ایجاد زخم پای دیابتی عفونی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه بیماری‌های عفونی و گرمسیری،دانشکده‌ی پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات عفونت‌های بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی،دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از عوامل خطر اصلی ایجاد کننده‌ی زخم پا عدم کنترل قند خون و عدم کنترل هموگلوبین گلیکوزیله (Glycosylated hemoglobin یا HbA1C) است. هدف از انجام این مطالعه تعیین ارتباط بین HbA1C و ایجاد زخم پای دیابتی بود. روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه‌ی تحلیلی و به صورت مورد–شاهدی بود که در سال 90-1389 در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان انجام شد. افراد گروه مورد، 65 نفر مرد با سابقه‌ی بیش از 10 سال دیابت بودند که سابقه‌ی سیگار کشیدن، فشار خون و زخم قبلی پا را نداشتند و در زمان تحقیق با زخم پا مراجعه کرده بودند. گروه شاهد 65 نفر مرد مشابه گروه مورد بودند که در زمان تحقیق زخم پا نداشتند. میزان HbA1C در گروه مورد و شاهد در 6 ماه قبل و در زمان تحقیق بررسی شد. در نهایت داده‌‌ها توسط نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: در این مطالعه مدت زمان ابتلا به دیابت، در گروه شاهد کمتر از گروه مورد بود (میانگین 03/13 سال در مقابل 49/15 سال). از نظر میزان کنترل دیابت در زمان تحقیق،) در گروه مورد 69/7 درصد افراد HbA1C کمتر از 7 درصد داشتند ولی در گروه شاهد 31/52 درصد افراد HbA1C کمتر از 7 درصد داشتند. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این مطالعه عدم کنترل قند خون در ایجاد زخم پای دیابتی نقش مهمی دارد. با اندازه‌گیری مستمر HbA1C و کنترل دیابت و در صورت لزوم با تغییر روش درمان می‌توان از بروز این عارضه تهدید کننده‌ی حیات جلوگیری کرد. واژگان کلیدی: هموگلوبین گلیکوزیله، دیابت ملیتوس، زخم پا

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Controlling HbA1C and Infectious Foot Ulcer

نویسندگان [English]

  • Mohsen Meidani 1
  • Farzin Khorvash 2
  • Mohammad Reza Rajabpournikfam 3
1 Assistant Professor, Department of Infectious Diseases, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Infectious Diseases, School of Medicine AND Nosocomial Infection Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: One of the major risk factors of foot ulcer is uncontrolled diabetes mellitus (DM) or in fact uncontrolled HbA1C. The aim of this study was to evaluate the relationship between controlling HbA1C and foot ulcer. Methods: This analytic case-control study was conducted in Alzahra Hospital, Isfahan, Iran during 2010-2011. The case group included 65 male non-smoker patients who had suffered DM for more than 10 years. They were not hypertensive, did not have a history of a previous foot ulcer and were diagnosed with foot ulcer at the time of the study. The control group included 65 male patients with the same background but without foot ulcer. HbA1C levels in both groups 6 months before the study and at the time of study were evaluated. The collected data was analyzed in SPSS18. Findings: Mean time of having DM in the control group was lower than the case group (13.30 vs. 15.49 years). HbA1C < 7% was found in 7.69% of the case group and 52.31% of the control group. Conclusion: The results of this study showed uncontrolled HbA1C as the major factor to create foot ulcer. Therefore, constant measurement of HbA1C, controlling DM and modification of the treatment method if necessary can prevent this life threatening complication. Keywords: HbA1C, Diabetes mellitus, Foot ulcer.