هپاتیت A در کودکان خیابانی اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات عفونت‌های بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 متخصص پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 مسؤول فنی آزمایشگاه، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 کاردان علوم آزمایشگاه، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: کودکان خیابانی، هم به دلیل شرایطی که سبب این نوع زندگی شده است و هم به عنوان نتیجه‌ی مستقیم زندگی در خیابان، بیشتر در خطر مرگ و میر و ابتلا به بیماری می‌باشند. هپاتیت A یکی از بیماری‌هایی است که سلامت این گروه را تهدید می‌نماید. هدف از مطالعه، تعیین شیوع آلودگی به هپاتیت A و عوامل خطر مرتبط در کودکان خیابانی شهر اصفهان در سال 86-1384 بود. روش‌ها: 348 کودک خیابانی 18-7 ساله طی یک مطالعه‌ی مقطعی بررسی شدند. برای هر کدام یک پرسش‌نامه‌ی دموگرافیک و عوامل خطر تکمیل گردید و از نظر آنتی‌بادی علیه هپاتیت A (HAV-Ab) بررسی شدند. از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 15 و آزمون‌های 2χ و Student-t برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد و 05/0 > P از نظر آماری معنی‌دار تلقی گردید. یافته‌ها: نمونه‌ها شامل 228 (5/65 درصد) پسر و 120 (5/34 درصد) دختر با میانگین سنی 34/3 ± 97/12 سال بودند. 55 نفر (8/15 درصد) روابط جنسی داشتند و 13 نفر (7/3 درصد) مصرف مواد مخدر را گزارش کردند. HAV-Ab در 318 نفر (4/91 درصد) مثبت بود که مثبت شدن آن با جنس، سطح تحصیلات، قومیت، رابطه‌ی جنسی و مصرف مواد مخدر ارتباط آماری معنی‌داری داشت. نتیجه‌گیری: شیوع HAV-Ab مثبت، 9 برابر گروه همسالان در جمعیت عمومی استان اصفهان بود. در این گروه، برنامه‌های آموزشی و دسترسی به امکانات و خدمات بهداشتی باید در نظر گرفته شود. واژگان کلیدی: کودکان خیابانی، هپاتیت A، ایران

عنوان مقاله [English]

Seroprevalence of Hepatitis A among Street Children, Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

  • Zary Nokhodian 1
  • Behrooz Ataei 2
  • Anahita Babak 3
  • Majid Yaran 4
  • Ahmadreza Pahlevani 5
1 Research Expert, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Nosocomial Infection Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Specialist in Community Medicine, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Laboratory Technician, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Street children are at increased risk of mortality and morbidity due to a variety of diseases such as hepatitis A as a result of both the circumstances that made them vagrant and as a direct consequence of life on the streets. The aim of study was to determine the seroprevalence of hepatitis A and its associated risk factors in street children, Isfahan, Iran. Methods: A total number of 348 subjects, aging between 7-18 years old, were enrolled in a cross-sectional study. They completed a demographic and risk factor assessment questionnaire and undertook serological screening for hepatitis A. Chi-square test and t-test were used for statistical analysis in SPSS15. P-values < 0.05 were considered significant. Findings: The subjects included 228 (65.5%) boys and 120 (34.5%) girls with mean age of 12.97 ± 3.34 years. In addition, 15.8% of the participants were sexually active and 3.7% reported using drugs. Overall, the prevalence of hepatitis A virus antibody (HAV-Ab) was 91.4%. Statistical correlations were seen between HAV-Ab and gender, education, nationality, sexual activity, and drug abuse. Conclusion: The prevalence of positive HAV-Ab among the studied street children was 9-fold higher than the rate among the peer group in general population of Isfahan (10.63%). Educational programs and access to health care facilities should thus be considered for theses children. Keywords: Street children, Hepatitis A, Iran