‌آگاهی زوج‌های جوان مراجعه کننده به مرکز مشاوره‌ی قبل از ازدواج نسبت به بیماری ایدز و راه‌های سرایت و پیشگیری از آن

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه باکتری و ویروس‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 پزشک عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، گروه باکتری و ویروس‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری ایدز (Acquired Immunodeficiency syndrome یا AIDS) در حال حاضر یک مشکل جهانی است و میزان بروز این بیماری در اکثر جوامع از جمله کشور ما در حال افزایش است. بنابراین باید قبل از شیوع چشمگیر بیماری، آن را کنترل نمود که خود مستلزم آموزش بهداشت و بالا بردن سطح آگاهی افراد است. هدف از انجام مطالعه، تعیین آگاهی زوج‌های جوان مراجعه کننده به مرکز مشاوره‌ی قبل از ازدواج نسبت به بیماری ایدز، راه‌های سرایت و پیش‌گیری از آن در شهرستان اصفهان در سال 1389 بود. روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی و مقطعی بود که بر روی زوج‌های جوانی که به مرکز آموزش‌های پیش از ازدواج شهر اصفهان طی تیر 1389 تا تیر 1390 مراجعه کرده بودند، انجام گردید. پس از هماهنگی‌های لازم پرسش‌نامه‌ی پژوهش‌گر ساخته‌ای که روایی و پایایی آن به تأیید رسیده بود، توسط افراد مورد مطالعه تکمیل شد. ارتباط نمرات زوجین و منابع کسب اطلاعات آن‌ها با سن، جنس، سطح تحصیلات و رشته‌ی تحصیلی بررسی گردید. جهت تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آزمون‌های آماری 2χ، Kruskal-Wallis و ANOVA با کمک نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 18 استفاده شد. یافته‌ها: در این مطالعه 300 نفر با میانگین سنی 3/6 ± 2/24 سال مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحصیلات 166 نفر (3/55 درصد) از افراد مورد مطالعه زیر دیپلم، 83 نفر (7/27 درصد) در سطح دیپلم، 37 نفر (3/12 درصد) فوق دیپلم و 14 نفر (7/4 درصد) لیسانس و بالاتر بودند. 186 نفر (62 درصد) سطح آگاهی ضعیف، 75 نفر (25 درصد) سطح آگاهی متوسط و 39 نفر (13 درصد) سطح آگاهی خوب داشتند. 7/4 درصد از مردان سطح آگاهی خوب داشتند و 7/33 درصد ضعیف بودند، در مقابل 3/8 درصد از زنان سطح آگاهی خوب داشتند و 3/28 درصد ضعیف بودند (01/0 > P). رابطه‌ی معنی‌داری بین سطح تحصیلات افراد و میزان آگاهی آن‌ها وجود داشت؛ به طوری که با افزایش سطح تحصیلات، میزان آگاهی افزایش داشت (0001/0 > P). نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه می‌‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که شاخص‌هایی چون سن، جنس و میزان تحصیلات با میزان آگاهی افراد درباره‌ی بیماری ایدز ارتباط دارد. با توجه به میزان پایین آگاهی افراد در مورد بیماری ایدز، آموزش برای شناخت بیشتر راه‌های انتقال و پیش‌گیری از این بیماری توصیه می‌شود. در این زمینه با توجه به اهمیت صدا و سیما در اطلاع‌رسانی بایستی نقش آن پر رنگ‌تر باشد. واژگان کلیدی: ایدز، میزان آگاهی، شیوع

عنوان مقاله [English]

HIV/AIDS-Related Knowledge of Young Couples Attending Pre-Marriage Counseling Centers in Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

 • Sharareh Moghim 1
 • Abdolhakim Ghazali 2
 • Behnood Hedayatpour 3
 • Bahram Nasr Esfahani 1
 • Jamshid Faghri 1
 • Hajieh Ghasemian Safaee 4
 • Hossein Fazeli 1
1 Assistant Professor, Department of Bacteriology and Virology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 General Practitioner, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Bacteriology and Virology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: AIDS is still one of the major global health problems. The number of newly infected cases in most populations including Iranians is rising every year. The best way to prevent the increasing prevalence of the disease is to control it disease through raising the knowledge of people. This study evaluated HIV/AIDS-related knowledge among young couples attending pre-marriage counseling centers in Isfahan, Iran during 2010-11. Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on young couples attending pre-marriage counseling centers in Isfahan, Iran. A valid and reliable self-administered anonymous questionnaire was distributed among volunteers. Total scores of couples were compared based on their demographic data (age and sex) and education levels. Data was analyzed using chi-square and Kruskal-Wallis tests and analysis of variance (ANOVA) in SPSS18. Findings: Of the 300 studied subjects with the mean age of 24.2 ± 6.3 years, 166 (55.3%) did not have a high school diploma, 83 (27.7%) had a high school diploma, 37 (12.3%) had an associate degree, and 14 (4.7%) had BSc or higher degrees. Among males, 4.7% and 33.7% had respectively good and poor levels of knowledge about AIDS. In contrast, 8.3% and 28.3% of women had respectively good and poor levels of knowledge. Chi- square test showed that women had higher knowledge than men (P = 0.01). There was a direct correlation between education and knowledge levels (P = 0.001). Conclusion: Our results showed age, gender, and education to be correlated with AIDS-related level of knowledge. Therefore, in order to increase the knowledge level, programs need to be designed to cover transmission routes and prevention methods of the disease. The role of mass media, such as broadcasting, should thus be considered. Keywords: HIV/AIDS, Knowledge level

دوره 30، شماره 181 - شماره پیاپی 181
فروردین و اردیبهشت 1391
 • تاریخ دریافت: 28 فروردین 1391
 • تاریخ بازنگری: 02 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401