تأثیر مکمل پروتئین Whey ایزولات و تمرین مقاومتی بر عوامل خطرزای قلبی-عروقی در مردان جوان دارای اضافه وزن

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: در مورد تأثیر ترکیب تمرین مقاومتی با مکمل پروتئینی بر عوامل خطرساز قلبی- عروقی مطالعات محدودی انجام شده است. هدف از این تحقیق، ارزیابی تأثیر مکمل پروتئین Whey ایزولات همراه با تمرین مقاومتی بر عوامل خطرزای قلبی- عروقی در مردان جوان دارای اضافه وزن بود. روش‌ها: 30 نفر از افرادی که دارای نمایه‌ی توده‌ی بدنی بین 25 تا 30 کیلوگرم بر مترمربع بودند، به عنوان نمونه‌ی آماری در نظر گرفته شدند و به شکل تصادفی به 3 گروه 10 نفره تقسیم گردیدند: گروه تجربی 1 همراه با مصرف مکمل به مدت 6 هفته تمرین مقاومتی (W) انجام دادند، گروه تجربی 2 مصرف دارونما همراه با 6 هفته تمرین مقاومتی داشتند (D) و گروه شاهد (C). مکمل پروتئینی Whey (30 گرم در روز به شکل محلول) و دارونما (به همان مقدار نشاسته به صورت محلول) توسط آزمودنی‌ها مصرف شد. نیم‌رخ لیپید، فیبرینوژن، قند خون حالت ناشتا، فشار خون‌های استراحتی سیستولی و دیاستولی و نسبت دور کمر به دور باسن (Waist to hip ratio یا WHR) اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌ Repeated measures ANOVA و آزمون تعقیبی Bonferroni تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: مقادیر کلسترول و  HDL(High density lipoprotein) در گروه مکمل نسبت به پیش‌آزمون افزایش یافت (05/0 > P). سطوح LDL (Low density lipoprotein) و تری‌گلیسرید در هر دو گروه مکمل و دارونما کاهش مطلوبی را نشان داد (05/0 > P). هیچ تغییری در سطوح فیبرینوژن، قند خون حالت ناشتا، فشار خون‌های استراحتی سیستولی و دیاستولی و WHR در گروه‌ها مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: مصرف مکمل Whey در ترکیب با 6 هفته تمرین مقاومتی در افراد دارای اضافه وزن تغییرات مطلوبی در برخی از عوامل خطرساز قلبی- عروقی ایجاد کرد که می‌تواند باعث پیش‌گیری از ابتلا به بیماری‌های قلبی- عروقی شود. واژگان کلیدی: پروتئین Whey ایزولات، تمرین مقاومتی، عوامل خطرساز قلبی- عروقی، مردان جوان، اضافه وزن

عنوان مقاله [English]

The Effects of Whey Protein Isolate Supplementation and Resistance Training on Cardiovascular Risk Factors in Overweight Young Men

نویسندگان [English]

  • Farhad Ahmadi Kani Golzar 1
  • Dariush Sheikholeslami Vatani 2
  • Hossein Mojtahedi 3
  • Seyed Mohammad Marandi 4
1 Department of Exercise Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, School of Literature and Humanity Sciences, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
3 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Limited studies have been performed regarding the effects of resistant training and protein supplementation combination on cardiovascular risk factors. The purpose of this study was to investigate the effects of whey protein supplementation accompanied with resistance training on cardiovascular risk factors in overweight young men. Methods: A total number of 30 individuals with body mass index of 25-30 kg/m2 were randomly divided into three groups of supplement plus 6 weeks of resistance training (W), placebo plus 6 weeks of resistance training (D), and control (C). Whey protein supplement (30 grams of solution per day) and placebo (the same amount of starch solution) were consumed by the subjects. Lipid profile, fibrinogen, fasting blood sugar, resting systolic and diastolic blood pressure and waist to hip ratio were measured. Data was analyzed by repeated measures analysis of variance (ANOVA) and Bonferroni post-hoc test. Findings: After supplementation, cholesterol and high-density lipoprotein cholesterol levels increased (P < 0.05). Levels of low-density lipoprotein cholesterol and triglyceride showed favorable decreases in both supplement and placebo groups (P < 0.05). No changes were observed in fibrinogen levels, fasting glucose, resting systolic and diastolic blood pressure, and waist to hip ratio. Conclusion: Whey supplementation combined with 6 weeks of resistance training in overweight individuals created favorable changes in some cardiovascular risk factors which can lead to prevention of heart disease.   Keywords: Whey Proteins Isolate, Resistance Training, Cardiovascular Risk Factors, Overweight Young Men