بررسی بروز پروتئین TSLC1 در نمونه‌های سرطانی کولورکتال در شهر اصفهان توسط روش ایمونوهیستوشیمی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه علوم تشریحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ژن TSLC1 (Tumor suppressor in lung cancer 1)، یک مهارکننده‌ی تومور است. برای بررسی ارتباط بروز TSLC1 و ویژگی‌های کلینیکوپاتولوژی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال، بروز این پروتئین را در بافت‌های سرطانی کولورکتال و بافت‌های سالم مجاور آن بررسی نمودیم. روش‌ها: بروز TSLC1 در 100 نمونه‌ی سرطان کولورکتال که پیش از آن از آن‌ها بلوک پارافینی تهیه شده بود و 100 نمونه‌ی بافت سالم مجاور همان نمونه‌های توموری با روش ایمونوهیستوشیمی مورد بررسی قرار گرفت و ارتباط بین بروز پروتئین با ویژگی‌های کلینیکوپاتولوژی بررسی شد. سن، جنس و ویژگی‌های کلینیکوپاتولوژی مورد توجه قرار گرفت. یافته‌ها: TSLC1 در تمام بافت‌ها بروز پیدا کرده بود. از بین نمونه‌های سرطانی 71 درصد کاهش بروز پروتئین TSLC1 را نسبت به بافت سالم مجاور نشان دادند. بروز پروتئین TSLC1 با مرحله‌ی سرطان، متاستاز به غدد لنفاوی و محل تومور ارتباط معنی‌داری داشت. نتیجه‌گیری: بروز پروتئین TSLC1 ممکن است یک مارکر بیولوژیک مطلوب باشد و به عنوان یک عامل پیش‌آگهی ‌دهنده‌ی مفید برای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال محسوب شود. واژگان کلیدی: TSLC1، سرطان کولورکتال، ژن مهارکننده‌ی تومور، ایمونوهیستوشیمی

عنوان مقاله [English]

Analysis of TSLC1 Expression in Colorectal Cancer Specimens by Immunohistochemistry

نویسنده [English]

  • Mehdi Nikbakht Dastjerdi
Associate professor, Department of Anatomical Sciences and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The tumor suppressor in lung cancer-1 (TSLC1) is a tumor-suppressor gene. We evaluated the correlation between TSLC1 expression and clinicopathological characteristics of colorectal cancer patients by comparing primary colorectal cancer and adjacent normal colorectal tissues. Methods: TSLC1 expression was evaluated in 100 pairs of primary colorectal cancerous and corresponding normal colorectal tissues using immunohistochemical staining on paraffin-embedded sections. The correlation between immunohistochemical findings and clinicopathological factors was then investigated. Age, gender, and clinicopathological presentation of patients were also noted. Results: TSLC1 was expressed in all tissues. A 71%- down regulation of TSLC1 was colorectal cancer specimens compared to the matched normal tissues. There were statistically significant correlations between TSLC1 expression and stage, location, and lymph node metastasis. Conclusion: TSLC1 expression may be a favorable biologic marker and a useful prognostic indicator in patients with colorectal cancer. Keywords: TSLC1, Colorectal cancer, Tumor suppressor gene, Immunohistochemistry