الگوی رشد دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس بهداشت ،اداره ی آموزش و پرورش کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس بهداشت، مرکز تحقیق و توسعه‌ی پرشیا، بیمارستان سعدی، اصفهان، ایران

4 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی، اداره آموزش و پرورش شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

مقدمه: مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی الگوی رشد دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه در سال 89-1388 طراحی و اجرا گردید. روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی 1400 دانش‌آموز دوره‌ی ابتدایی به صورت انتخاب تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به قد و وزن دانش‌آموزان جهت محاسبه‌ی شاخص توده‌ی بدنی (Body mass index یا BMI) اندازه‌گیری شد. سایر متغیرهای مورد بررسی شامل سن دانش‌آموز، تحصیلات والدین، شغل پدر و شاغل بودن مادر بود. تعیین صدک‌های BMI بر اساس نمودار رشد مرکز کنترل و پیش‌گیری از بیماری‌های آمریکا صورت گرفت و قرار گرفتن زیر صدک پنجم به عنوان لاغری، بین صدک 85-5 به عنوان طبیعی، بین صدک 95-85 به عنوان اضافه وزن و مساوی یا بالاتر از صدک 95 به عنوان چاقی در نظر گرفته شد. همچنین برای تعیین شیوع کوتاه قدی در دانش‌آموزان از منحنی استاندارد NCHS (National center for health statistics) استفاده گردید و قرار گرفتن زیر صدک 3 به عنوان کوتاه قدی در نظر گرفته شد. یافته‌ها: بر اساس نمودار رشد مرکز کنترل و پیش‌گیری از بیماری‌های آمریکا شیوع اضافه وزن در پسران 6/12 درصد و در دختران 3/14 درصد بود. 4/13 درصد از پسران و 1/8 درصد از دختران دچار چاقی بودند. شیوع لاغری در پسران 2/8 درصد و در دختران 3/9 درصد بود. همچنین میزان کوتاه قدی بر اساس صدک‌های منحنی استاندارد در پسران 6/5 درصد و در دختران 2/8 درصد بود. در بین دانش‌آموزان با مادران تحصیل کرده شیوع اضافه وزن و چاقی بیشتر از سایرین بود. همچنین بین الگوی رشد دانش‌آموزان با تحصیلات و شغل پدر ارتباط معنی‌داری مشاهده گردید. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع اضافه وزن و چاقی در دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی شهر کرمانشاه بالاتر از سطح کشور بود و شیوع لاغری در این دانش‌آموزان پایین‌تر از میزان کشوری شیوع لاغری بود. واژگان کلیدی: شاخص توده‌ی بدنی، چاقی، اضافه وزن، لاغری، مدرسه‌ی ابتدایی

عنوان مقاله [English]

The Growth Pattern among Elementary School Students in Kermanshah, Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Aazami 1
  • Mojtaba Akbari Akbari 2
  • Bahram Heshmati Heshmati 3
  • Madineh Alikhani 4
1 Kermanshah Department of Education, Kermanshah, Iran
2 Epidemiologist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Persia Research Center, Sadi Hospital, Isfahan, Iran
4 Department of Planning of Education, Shahrekord Department of Education, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: The aim of the present study was to assess the growth pattern (obesity, overweight, and thinness) among 6 to11 year-old schoolchildren in Kermanshah, Iran during 2010. Methods: A cross-sectional study was performed in a randomly selected population of 1400 elementary school students. Data on weight and height was used to calculate body mass index (BMI). In addition, age, parental education levels, and father's job and employment status of mothers were collected for all children. The BMI cut-offs provided by the Centers of Disease Control and Prevention (CDC) and the percentiles computed in the population studied were used for the classification of the children and adolescents as underweight (< 5th percentile), normal (5–84th percentile), overweight (85–94th percentile), and obese (≥ 95th percentile). Based on the National Center for Health Statistics (NCHS) references, stunting were defined by the 3rd percentile. Findings: The overall prevalence of overweight was 12.6% and 14.3% for boys and girls, respectively. The overall prevalence of obesity was 13.4% and 8.1% among boys and girls, respectively. The corresponding values for the overall prevalence of thinness were 8.2% and 9.3%. The prevalence of stunting was 5.6% in boys and 8.2% in girls. Children with more educated mothers had a higher prevalence of overweigh than children with less educated mothers. There were significant associations between the growth pattern and father's education level and job. Conclusion: Our findings revealed an increasing prevalence of overweight and obesity and a decreasing trend of thinness among elementary school students in Kermanshah in comparison with the national data. Keywords: Body mass index, Obesity, Overweight, Thinness, Elementary school