بررسی استفاده از داروهای گیاهی در خانه‌های سالمندان شهر اصفهان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسنده

کارشناس پژوهشی، گروه بالینی و مرکزپژوهش‌های توکسیکولوژی بالینی، دانشکده‌ی داروسازی وعلوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سالمندان بیشترین جمعیتی هستند که به دلیل ابتلا به ناراحتی‌های مختلف، هم‌زمان از داروهای گوناگون استفاده می‌کنند و اغلب دچار تداخلات دارویی می‌شوند. از طرفی اکثر سالمندان به گیاهان دارویی اعتقاد زیاد دارند و جهت درمان بیماری‌های خود از آن‌ها استفاده می‌کنند. با توجه به کمتر بودن عوارض جانبی داروهای گیاهی و با توجه به این که سالمندان ساکن در خانه‌های سالمندان به گیاهان دارویی دسترسی ندارند و مصرف داروها تحت نظر پزشک است؛ هدف این مطالعه، بررسی استفاده از داروهای گیاهی و گیاه درمانی تحت نظر پزشک در این مراکز بود. روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی در آذر و دی ماه 1387 انجام شد. افراد مورد مطالعه پزشکان و پرستاران شاغل در خانه‌های سالمندان شهر اصفهان بودند. در زمان مطالعه، 10 خانه‌ی سالمندان (به صورت مرکز خصوصی و خیریه) در اصفهان فعالیت می‌کردند که محقق به این مکان‌ها مراجعه کرده، از پزشکان یا پرستاران مسؤول، سؤال نمود. مصاحبه‌ها به صورت باز بود و نظرات جمع‌آوری و تحلیل گردید. یافته‌ها: 98 درصد از پزشکان و پرستاران شاغل در این مکان‌ها به طب مکمل و گیاه درمانی در خصوص این افراد اعتقاد نداشتند و در واقع داروهای شیمیایی را ترجیح می‌دادند؛ در حالی که به گفته‌ی همین افراد، سالمندان اعتقاد زیادی به این نوع درمان داشتند. داروهای گیاهی مورد استفاده در مراکز مورد مطالعه نیز اغلب موسیلیوم و سیلاکس برای رفع یبوست بود. نتیجه‌گیری: با توجه به عوارض جانبی برخی داروهای شیمیایی و تداخلات احتمالی آن‌ها پیشنهاد می‌شود پزشکانی با گرایش به طب سنتی و داشتن اطلاعات کافی در این زمینه در این مراکز نیز به کار گرفته شوند. واژگان کلیدی: سالمند، خانه‌ی سالمند، داروهای گیاهی

عنوان مقاله [English]

The Algorithm of Herbal Medicine Usage in Nursing Homes, Isfahan, Iran

نویسنده [English]

  • Zohreh Bakhtiyari
Research Assistant, Department of Clinical Pharmaceutical Science, School of Pharmacy, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The elderly population uses the highest amount of drugs due to various disorders. They commonly face drug interactions as well. On the other hand, most of the elderly believe in the effects of medicinal plants and widely use them to treat their diseases. Although medicinal herbs have fewer side effects, nursing home residents do not access them under medical supervision. The aim of this study was to review the application of herbal medicines under medical supervision in nursing homes in Isfahan, Iran. Methods: In a descriptive-analytical study during November-December 2008, doctors and nurses working in nursing homes in Isfahan were included. There are 10 private and charity nursing homes in Isfahan. We referred to all centers and performed open interviews with the doctors or nurses in charge. Their comments were collected and analyzed. Results: Based on the results, 98% of the studied doctors and nurses did not believe in complementary and herbal medicine and indeed preferred chemical drugs. However, many seniors believed this kind of treatment to be better. The most common herbal medicines in these centers were musyllium and C.lax to eliminate constipation.  Conclusion: Regarding the side effects of some chemical drugs and the existing belief in herbal medicines among the elderly, it is recommended to employ doctors with a tendency toward traditional medicine and enough information in this field. Keywords: Elderly, Nursing home, Herbal medicines