بررسی تأثیر استئوتومی پروگزیمال تیبیا در اصلاح شاخص‌های امتداد اندام تحتانی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت کمپارتمان مدیال زانو

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: استئوتومی پروگزیمال تیبیا یکی از درمان‌های جراحی بیماران مبتلا به استئوآرتریت تک کمپارتمان زانو است. از آن جایی که تاکنون در این رابطه مطالعه‌ای بر روی جمعیت کشور انجام نشده است، تصمیم به انجام این مطالعه برای بررسی تأثیر استئوتومی پروگزیمال تیبیا در اصلاح Alignment اندام تحتانی با روش‌های موجود، در بیماران کشورمان گرفتیم. روش‌ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بود. معیار ورود به مطالعه ابتلا به استئوآرتریت خالص کمپارتمان مدیال زانو همراه با درد و ناراحتی زانو به همراه دفورمیتی واروس زانو بود. معیارهای خروج از مطالعه عدم مراجعه‌ی بیمار برای کنترل یا عدم موافقت وی برای شرکت در مطالعه بود. نمونه‌گیری به صورت آسان (Convenient) انجام گردید. قبل از انجام عمل جراحی رادیوگرافی رخ استاندارد تمام طول اندام تحتانی (Alignment view) از اندام تحتانی مبتلا گرفته شد. پس از حدود دو ماه از عمل نیز با انجام یک Alignment view دیگر اندازه‌ی جدید متغیرهای مورد مطالعه جمع‌آوری شد. اطلاعات به دست آمده توسط نرم‌افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت آنالیز داده‌ها از آزمون آماری Paired t استفاده شد. یافته‌ها: میانگین زاویه‌ی محور آناتومیکال اندام قبل از انجام عمل جراحی 4/3 ± 1/5 درجه واروس و بعد از عمل 4/3 ± 9/11 درجه والگوس بود (001/0 > P). میانگین زاویه‌ی مکانیکال اندام قبل از انجام عمل 4/3 ± 6/12 درجه و بعد از عمل 5/3 ± 75/4 درجه بود (001/0 > P). نتیجه‌گیری: انجام عمل جراحی استئوتومی پروگزیمال تیبیا منجر بر اصلاح دفورمیتی و اصلاح شاخص‌های Alignment اندام تحتانی می‌گردد. واژگان کلیدی: استئوتومی پروگزیمال تیبیا، استئوآرتریت زانو، دفورمیتی واروس

عنوان مقاله [English]

The Effect of Proximal Tibial Osteotomy in Correction of Lower Limb Alignment in Patients with Medial Compartment Knee Osteoarthritis

نویسندگان [English]

  • Mehdi Motififard 1
  • Saman Ghafari 2
1 Associate Professor, Department of Orthopedic Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Resident, Department of Orthopedic Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Osteotomy of proximal tibial bone is a surgical treatment for patients with medial compartment osteoarthritis with a 5-year satisfaction rate of 80%. The surgery aims to correct varus deformity and lower limb alignment and reach a 3- to 5-degree overcorrection. Because the most important cause of unsatisfactory results are overcorrection and undercorrection, in this study we tried to evaluate the final results. Methods: In a clinical trial in Kashani Hospital (Isfahan, Iran), 20 patients with medial compartment knee osteoarthritis were selected using convenient sampling. Patients were excluded if they did not wish to participate or did not refer for control. Patients' data was collected before the surgery. Radiographs of the lower limbs (alignment view) were also taken before the operation. Radiography was repeated 2 months after the surgery and the results were compared using paired t-test in SPSS. Findings: The mean of anatomical angle was 5.1 ± 3.4 degrees (varus angle) before and 11.9 ± 3.4 degrees (valgus angle) after the surgery. The difference between the 2 values was significant according to paired t-test (P < 0.001). Similarly, a significant difference was observed between the mechanical angles before and after the surgery (12.6 ± 3.4 vs. -4.75 ± 3.5 degrees) (P < 0.001). Conclusion: Upper tibial osteotomy can correct the alignment of lower extremity and decrease knee pain. Keywords: Proximal tibial osteotomy, Varus deformity, Medial compartment knee osteoarthritis