بررسی فراوانی آلودگی با Transfusion Transmitted Virus به روش مولکولی PCR در بیماران همودیالیزی و معتادان تزریقی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه عفونی و مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه عفونی و مرکز تحقیقات عفونت‌های بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه عفونی و مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ارتباط بین عفونت TTV (Transfusion transmitted virus)  و اختلالات کبدی و نیز اهمیت راه‌های خونی انتقال TTV هنوز مورد بحث است. هدف از انجام مطالعه، بررسی شیوع TTV در بیماران همودیالیزی، معتادان تزریقی و اهداکنندگان خون سالم در اصفهان و مقایسه آن‌ها بود. روش‌ها: در یک مطالعه‌ی مورد- شاهدی، 108 نفر شامل 36 بیمار همودیالیزی در بیمارستان‌های الزهرا (س) و نور اصفهان، 36 معتاد تزریقی در مرکز تحقیقات عفونی اصفهان و 36 اهدا کننده‌ی خون سالم به عنوان گروه شاهد در بانک خون مورد ارزیابی قرار گرفتند. پنج میلی‌لیتر نمونه خون از هر نفر در لوله های حاوی EDTA گرفته شد. سپس جداسازی ژنوم ویروس توسط کیت استخراج DNA انجام گردید. تکثیر DNA توسط پرایمرهای موجود و دستگاه Real-time PCR مدل 6000 Corbett research صورت گرفت. یافته‌ها: میانگین سنی شرکت‌کنندگان 7/14 ± 7/38 سال بود و 71 نفر از آن‌ها مرد بودند. از 108 نفر، 30 نفر (8/27 درصد) TTV PCR مثبت و 78 نفر (2/72 درصد) TTV PCR منفی داشتند. شیوع TTV در معتادان تزریقی 21 نفر (3/58 درصد) و بیماران همودیالیزی 6 نفر (17 درصد) بیشتر از اهدا کنندگان خون سالم 3 نفر (8 درصد) بود که از لحاظ آماری معنی‌دار بود (0001/0 > P). نتیجه گیری: در اصفهان شیوع TTV در بیماران همودیالیزی و معتادان تزریقی بالاتر از جمعیت عمومی است. بایستی تمهیداتی جهت کاهش خطر انتقال ویروس به مراقبین بهداشتی، خانواده‌های بیماران همودیالیزی، معتادان تزریقی و کسانی که به نوعی ارتباط نزدیک با آن‌ها دارند به کار بست . واژگان کلیدی: ویروس منتقل شده از راه انتقال خون، معتاد تزریقی، بیمار همودیالیزی، اهدا کننده‌ی خون سالم

عنوان مقاله [English]

Prevalence of Transfusion Transmitted Virus (TTV) Infection in Injection Drug Users and Hemodialysis Patients Compare to Healthy Blood Donors Using RT-PCR Method in Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

  • Behrooz Ataei 1
  • Alireza Emami Naeini 2
  • Farzin Khorvash 1
  • Mohammad Reza Yazdani 3
  • Abbas Ali Javadi 1
  • Mehdi Ataie 4
1 Associated Professor, Department of Infectious Diseases, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Infectious Diseases, Nosocomial Infections Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Infectious Diseases, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Student of Medicine, School of Medicine, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The relationship between hepatic disorders and Transfusion transmitted virus (TTV) and the significance of parenteral transmission of TTV are controversial. The aim of this study was to compare the prevalence of TTV in injection drug users (IDUs), hemodialysis patients, and healthy blood donors, in Isfahan, Iran, at the year of 2010. Methods: In a case-control study, 108 subjects included 36 hemodialysis patients, 36 IDUs, and 36 healthy blood donors (as control group) were studied. Five-mL blood sample was taken from each subject on EDTA-containing tubes. Then DNA extraction was implemented using DNA extraction kit, and DNA reproduction was done using specific primers and probe by Rotor-Gene 6000 real-time PCR instrument. Findings: The mean of age in subjects was 38.7 ± 14.7 and 71 (66%) were male. Of 108 cases, 30 (27.8%) were TTV positive and 78 (72.2%) were TTV negative. The prevalence of TTV in IDUs 21 (58%) and hemodialysis patients 6 (17%) was higher than healthy blood donors 3 (8%) that was statistically significant (P < 0.0001). Conclusion: The prevalence of TTV in IDUs and hemodialysis patients is significantly higher than the general population in Isfahan, Iran. It seems necessary to make plans and policies to reduce the risk of TTV transmission to families of hemodialysis patient and IDUs, individuals who have close contact with them and health care workers. Keywords: Transfusion transmitted virus, Hemodialysis patient, Injection drug user, Blood donor