تأثیر ماساژ بر وزن‌گیری و یرقان نوزادان ترم مبتلا به هیپربیلی‌روبینمی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، عضو هیأت علمی، گروه پرستاری، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت و توسعه‌ی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

2 استادیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

3 کارشناس پرستاری، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

چکیده

مقدمه: ماساژ به عنوان یکی از درمان‌های تکمیلی شناخته شده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر پنج روز ماساژ مادر بر وزن‌گیری و میزان بیلی‌روبین سرم نوزادان ترم مبتلا به هیپربیلی‌روبینمی انجام شد. روش‌ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بود که بر روی 34 نوزاد ترم مبتلا به هیپربیلی‌روبینمی با وزن موقع تولد 4000-2500 گرم و سطح بیلی‌روبین سرم 24-13 میلی‌گرم در دسی‌لیتر در بخش اطفال بیمارستان 22 بهمن گناباد صورت گرفت. نوزادان به روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند و به صورت تخصیص تصادفی به دو گروه شاهد شامل 16 نوزاد و درمان شامل 18 نوزاد تقسیم گردیدند. 25 نوزاد تا آخر مطالعه باقی ماندند. مداخله شامل ماساژ و حرکات پاسیو اعضا، به مدت پنج روز به طور روزانه بود که طی سه دوره‌ی پانزده دقیقه‌ای در شروع سه ساعت متوالی برای نوزادان گروه درمان انجام گرفت. میزان وزن‌گیری و بیلی‌روبین نوزادان در دو گروه مداخله و شاهد مقایسه گردید. داده‌ها پس از جمع‌آوری با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 14 و آزمون‌های Student-t و Fisher’s exact تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: متوسط وزن‌گیری روزانه‌ی گروه مداخله در طول مطالعه 08/28 گرم و گروه شاهد 83/15 گرم بود که تفاوت آماری معنی‌داری بین آن‌ها نبود (14/0 = P). میانگین سطح بیلی‌روبین سرم در بدو پذیرش (روز اول قبل از مداخله) برای گروه مداخله 12/2 ± 89/17 و برای گروه شاهد 46/2 ± 87/17 میلی‌گرم در دسی‌لیتر بود که از نظر آماری اختلاف معنی‌داری نداشت (98/0 = P) و دو گروه همگن بودند. لیکن میانگین بیلی‌روبین سرم در روز چهارم مداخله برای گروه مداخله 30/1 ± 92/9 و برای گروه شاهد 25/1 ± 97/11 میلی‌گرم در دسی‌لیتر بود که این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود ( 001/0 > P). نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد ماساژ در مدت پنج روز نمی‌تواند باعث تفاوت آماری معنی‌داری در وزن‌گیری نوزادان شود، اما بر کاهش سطح بیلی‌روبین سرم در نوزادان مبتلا به هیپربیلی‌روبینمی تحت درمان با فوتوتراپی مؤثر است. واژگان کلیدی: ماساژ، نوزاد، هیپربیلی‌روبینمی، وزن‌گیری

عنوان مقاله [English]

Effects of Massage on Weight Gain and Jaundice in Term Neonates with Hyperbilirubinemia

نویسندگان [English]

  • Mehdi Basiri Moghadam 1
  • Kokab Basiri Moghadam 1
  • Mojtaba Kianmehr 2
  • Alieh Jomezadeh 3
  • Farideh Davoudi 3
1 Department of Nursing, Social Development and Health Promotion Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Medical Physics, School of Medicine, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran
3 Student Research Committee, Department of Nursing, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran
چکیده [English]

Background: Massage therapy is known as one of the complementary treatments. The present research was performed with the aim of studying the effects of 5 days of massage on weight gain and serum bilirubin levels in term infants with hyperbilirubinemia. Methods: This clinical trial research was carried out on 34 full-term infants with hyperbilirubinemia at a hospital in Gonabad, Iran. The infants weighted between 2500-4000 g at birth and had bilirubin levels of 13-24 mg/dl. The 34 infants hospitalized with hyperbilirubinemia were randomly assigned into a massage group comprising of 18 babies and a control group of 16 babies. A total of 25 infants completed the study. The intervention consisted of massage and passive movements carried out on the infants of the massage group in three 15-minute periods at the beginning of three consecutive hours, daily for 5 days. The mean bilirubin levels were monitored and compared with those of the control group. Data was analyzed in SPSS14 using independent t-test and Fisher's exact test. Findings: During the 5 days of intervention, the mean of daily weight gain among the infants was 28.8 g in the massage group and 15.83 g in the control group. The difference between the two groups was not statistically significant (P = 0.14). Bilirubin levels at the beginning of the study were 17.89 ± 2.12 mg/dl in the massage group and 17.87 ± 2.46 mg/dl in the control group (P = 0.98). However, the mean bilirubin levels on the 4th day of hospitalization showed a significant difference between the massage and control groups (9.92 ± 1.3 mg/dl vs. 11.97 ± 1.52 mg/dl; P = 0.001). Conclusion: This study showed that 5 days of massage therapy cannot cause significant differences in weight gain. However, massage had a significant effect in decreasing the bilirubin level of infants suffering from hyperbilirubinemia undergoing phototherapy treatment. Keywords: Massage, Neonates, Hyperbilirubinemia, Weight gain