بررسی اثر شدت تمرین ایروبیک بر میزان لپتین سرم در زنان چاق و دارای اضافه وزن

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: چاقی بیماری‌هایی از قبیل بیماری عروق کرونر، دیابت ملیتوس، فشار خون، خفگی در خواب، انواع آرتریت، سرطان و سکته‌ی مغزی را به دنبال دارد. هدف از پژوهش، بررسی اثر شدت یک دوره‌ی تمرین ایروبیک بر میزان لپتین سرم در زنان چاق و دارای اضافه وزن بود. روش‌ها: 45 نفر زن چاق یا با اضافه وزن (شاخص توده‌ی بدنی بیشتر از 25 کیلوگرم بر مترمربع) 40-25 ساله از میان مراجعین کلینیک سلامت ایرانیان انتخاب شدند. سطح لپتین در حالت ناشتا و درصد چربی این افراد ارزیابی گردید. شرکت‌ کنندگان به طور تصادفی در سه گروه تمرین ایروبیک با شدت کمتر (45 تا50 درصد ضربان قلب ذخیره‌ی بیشینه)، تمرین ایروبیک با شدت بیشتر (70 تا 75 درصد ضربان قلب ذخیره‌ی بیشینه) و گروه شاهد (بدون تمرین) قرار گرفتند. مدت دوره‌ی تمرین 10 هفته‌ی سه جلسه‌ای و هر جلسه 60 دقیقه شامل تمرینات ایروبیک بود. پس از 10 هفته اندازه‌گیری‌ها دوباره انجام شد. یافته‌ها: تمرین ایروبیک با دو شدت متفاوت بر میزان وزن بدن (001/0 > P)، شاخص توده‌ی بدنی (001/0> P)، نسبت دور کمر به دور لگن (001/0 > P)، درصد چربی (045/0 > P) و سطوح لپتین سرم (03/0 > P)، به طور معنی‌داری اثر دارد. نتیجه‌گیری: این تحقیق نشان داد که تمرین ایروبیک با شدت بیشتر تأثیر به مراتب مطلوب‌تری بر چاقی و اضافه وزن نسبت به تمرین ایروبیک با شدت کمتر دارد و در کاهش درصد چربی و سطوح لپتین مؤثرتر می‌باشد. ممکن است این نوع تمرین نقش مهم‌تری در تنظیم وزن افراد چاق یا با اضافه وزن داشته باشد. واژگان کلیدی: لپتین، درصد چربی، تمرین ایروبیک، چاقی

عنوان مقاله [English]

Effects of Aerobic Exercise Intensity on Serum Leptin Levels in Obese/Overweight Women

نویسندگان [English]

  • Neda Ghadiri Bahram Abadi 1
  • Seyyed Mohammad Marandi 2
  • Hossein Mojtahedi 3
  • Fahimeh Esfarjani 3
1 Department of Exercise Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The purpose of this study was to determine the effect of aerobic exercise intensity on serum leptin levels in obese/overweight women. Methods: A total number of 45 obese/overweight women (body mass index ≥ 25-30 kg/m2) were selected from patients who referred to the Iranian Health Clinic (Isfahan, Iran). Serum leptin levels of patients were evaluated before eating breakfast. Their body fat percentage was also measured. Participants were randomized into 3 groups of moderate aerobic exercise [45-50% maximum heart-rate reserve (HRRMAX)], intense aerobic exercise (70-75% HRRMAX), control group (without training). Training included three 60-minute aerobic exercise sessions a week and lasted for 10 weeks. After 10 weeks, the variables were reassessed. Pre- and post-test data was analyzed by analysis of variance (ANOVA) and Scheffe's test. Findings: Our results showed that moderate and intense aerobic exercise had significant effects on body weight (P < 0.001), body fat percentage (P < 0.03), body mass index (P < 0.001), and serum leptin levels (P < 0.001). Conclusion: This research suggests that aerobic exercise training with higher intensity can better reduce serum leptin levels and body fat percentage. Keywords: Leptin, Fat percent, Aerobic exercise, Obesity