تأثیر چاقی بر عملکرد ریوی دانش‌آموزان دختر دوره‌ی راهنمایی شهرستان اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده‌ی تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده‌ی تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده‌ی تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: چاقی یک مشکل جدی برای سلامت عمومی است. چاقی یک عامل خطر مهم برای بسیاری از بیماری‌های قلبی- عروقی، فشار خون، دیابت نوع 2، استئوآرتریت، برخی سرطان‌ها و مشکلات تنفسی می‌باشد. به نظر می‌رسد چاقی و درصد چربی بدن با مشکلات تنفسی همراه است، هر چند ساز و کار این همبستگی به خوبی روشن نیست. هدف مطالعه، بررسی تأثیر چاقی بر عملکرد ریوی در دانش‌آموزان دختر دوره‌ی راهنمایی بود. روش‌ها: بدین منظور تعداد 283 نفر دانش‌آموز دختر راهنمایی در شهرستان اصفهان به طور تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و بر اساس صدک‌‌های شاخص توده‌ی بدنی (Body mass index یا BMI) برای هر سنی، در سه گروه چاق (50 نفر) برابر با صدک BMI ≥ 95، اضافه وزن (62 نفر) برابر با صدک 95 ≤ BMI ≥ 85 و وزن مطلوب (171 نفر) برابر 85 ≤ BMI ≥ 15 قرار گرفتند. حداکثر ظرفیت حیاتی، ظرفیت حیاتی اجباری، ظرفیت دمی، حجم بازدمی اجباری در یک ثانیه، اوج جریان بازدمی، جریان بازدمی اجباری 25 درصد از ظرفیت حیاتی، جریان بازدمی اجباری 50 درصد از ظرفیت حیاتی، جریان بازدمی اجباری 75 درصد از ظرفیت حیاتی، اوج جریان دمی، حجم باقی‌مانده‌ی بازدمی، نسبت حجم بازدمی اجباری در یک ثانیه به ظرفیت حیاتی اجباری، حداکثر جریان بازدمی اجباری با استفاده از اسپیرومتری مدل Jager اندازه‌گیری و ثبت شد. یافته‌ها: میانگین سنی دانش‌آموزان مورد مطالعه 88/0± 79/12 سال و میانگین BMI آن‌ها 9/39 ± 20 کیلوگرم بر مترمربع بود. میانگین ظرفیت‌ها و حجم‌های ریوی در سه گروه دانش‌آموزان با وزن طبیعی، با اضافه وزن و چاق متفاوت بود؛ به طوری که افزایش معنی‌داری در عملکرد ریوی دانش‌آموزان با وزن طبیعی و کاهش معنی‌داری در گروه‌های اضافه وزن و چاق مشاهده شد. نتایج آزمون تعقیبی LSD نیز نشان داد عملکرد ریوی در دانش‌آموزان گروه طبیعی بیشتر از دانش‌آموزان با اضافه وزن و چاق بود. همچنین نتایج نشان داد که شیوع اضافه وزن و چاقی در دانش‌آموزان دختر دوره‌ی راهنمایی- تحصیلی شهرستان اصفهان به ترتیب 9/21 و 7/17 درصد و شیوع وزن مطلوب 4/60 درصد بود. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که چاقی باعث کاهش ظرفیت‌ها و حجم‌های ریوی می‌شود. با این حال هنوز مکانیسم دقیق آن به خوبی مشخص نشده است و نیاز به تحقیقات بیشتری در این حیطه می‌باشد. واژگان کلیدی: چاقی، اضافه وزن، عملکرد ریوی

عنوان مقاله [English]

Effects of Obesity on Pulmonary Function in Obese, Overweight, and Normal Students

نویسندگان [English]

  • Effat Mehrabi 1
  • Mehdi Kargarfard 2
  • Roya Kelishadi 3
  • Hossein Mojtahedi 4
1 Department of Exercise Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Pediatrics, Child Growth and Development Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Obesity is a major public issue. According to the World Health Organization (WHO), the prevalence of obesity and overweight would increase to 1.5 million individuals by 2015. Obesity is an important risk factor for many cardiovascular diseases, hypertension, type 2 diabetes, osteoarthritis, some cancers. In addition, obesity and percent of body fat seem to be associated with respiratory problems, although the mechanism of this correlation is not very clear. The purpose of this study was examining the relationship between anthropometric characteristics, body composition, and lung function in obese, overweight, and normal students. Methods: In this study, 283 secondary school students in Isfahan, Iran [age: 12.79 ± 0.88 years old, body mass index (BMI): 20 ± 39.9 kg/m2] were selected using cluster random sampling. Subjects were divided into 3 groups of obese (BMI ≥ the 95th percentile; n= 50), overweight (the 85th ≤ BMI ≤ the 95th percentile; n = 62), and normal (the 15th percentile ≤ BMI ≤ the 85th percentile; n = 171). Pulmonary function was assessed using Spirometric methods. In addition, anthropometric characteristics and body composition were measured. Findings: Our results showed the three groups of normal, overweight and obese students to be significantly different in terms of the average lung capacity and volume. Moreover, significant negative correlations were observed between anthropometric characteristics and indicators of body composition and lung function. Least significant difference post hoc test results also showed that lung function in normal students was greater than overweight and obese students. In addition, the prevalence of normal weight, overweight, and obesity among the studied students were 60.4, 21.9, and 17.7, respectively.  Conclusion: Based on our results, obesity has a specific effect on lung function and reduces lung capacity and volume. However, the exact mechanism has not been well understood. Therefore, further studies in this field are required. Keywords: Obesity, Pulmonary function, Anthropometric, Body composition, Body mass index