اثر سالسالات بر روی فاکتورهای بیوشیمیایی و اختلال عملکرد اندوتلیوم بیماران مبتلا به دیابت

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه داخلی، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه مغز و اعصاب، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: پاسخ‌دهی نامناسب عروق ناشی از اختلال عملکرد اندوتلیوم در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 به خوبی شناخته شده است. ولی در مورد اثر داروهایی همچون سالسالات در کاهش سرعت پیشرفت دیابت و جنبه‌ها‌ی اندوتلیومی آن‌ اختلاف نظر وجود دارد. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی اثر سالسالات بر روی برخی متغیرهای سرمی و وابسته به اندوتلیوم در افراد مبتلا به اختلال تحمل گلوکز و موارد جدید با تشخیص دیابت بود.روش‌ها: بیماران دچار اختلال تحمل گلوکز و موارد جدید تشخیص دیابت از بین مراجعین به مرکز تحقیقات غدد اصفهان بین ماه‌ها‌ی بهمن 1387 و تیر 1388 انتخاب شدند. در ابتدا اخذ شرح حال و معاینه‌ی فیزیکی و همچنین نمونه‌گیری خون جهت بررسی HbA1C، کلسترول تام، HDL (High density lipoprotein)، LDL (Low density lipoprotein)، AST (Aspartate aminotransferase)، تری‌گلیسرید (Triglyceride یا TG) و انسولین سرم انجام شد. سپس بررسی اتساع وابسته به جریان (Flow mediated dilatation یا FMD) انجام گردید. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه برای دریافت 5/1 گرم سالسالات (2 × 750 میلی‌گرم) دو بار در روز یا دارونما برای 3 ماه تقسیم شدند. بعد از 3 ماه، نمونه‌گیری خون و FMD به طور مجدد انجام گردید. قبل و بعد از مداخله داده‌ها‌ ثبت شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: 40 بیمار شامل 8 مرد و 32 زن وارد این مطالعه شدند. میانگین سنی آن‌ها‌ 67/6 ± 15/47 سال بود. در گروه تحت درمان با سالسالات قند ناشتای خون (Fasting blood sugar یا FBS) و تعداد گلبول‌ها‌ی سفید خون (White blood cell یا WBC) به طور معنی‌داری کاهش و CRP (C-reactive protein) افزایش داشت. همچنین FMD به طور معنی‌داری در گروه مورد مداخله افزایش یافت (004/0 > P). سایر متغیرها تغییر چشمگیری نداشتند.نتیجه‌گیری: سالسالات در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 به خوبی تحمل می‌شود و می‌تواند سطح FBS بیماران و همچنین عملکرد اندوتلیال آن‌ها‌ را بهبود بخشد، ولی بررسی در مورد ایمن بودن مصرف طولانی مدت دارو در جامعه نیازمند مطالعات بیشتر است.واژگان کلیدی: سالسالات، اختلال عملکرد اندوتلیوم، دیابت نوع 2

عنوان مقاله [English]

The Effects of Salsalate on Biochemical Factors of Serum and Endothelial Dysfunction in Patients with Newly Diagnosed Type 2 Diabetes

نویسندگان [English]

  • Elham Faghihimani 1
  • Seyed Ali Sonbolestan 2
  • Maryam Fakhri 2
  • Mohammad Saadatnia 3
  • Masoud Amini 1
1 Assistant Professor, Department of Internal Medicine, Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Neurology, Isfahan Neuroscience Research Center And School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Abnormalities in vascular reactivity due to factors like endothelial dysfunction are well recognized in type 2 diabetes. However, the effects of drugs like salsalate in decreasing the disease process especially on endothelial aspects are still controversial. The aim of this study was to evaluate the effects of this drug on some serum and endothelial factors of patients with the diagnosis of impaired glucose tolerance or new diabetic patients.Methods: Patients with the diagnosis of impaired glucose tolerance or new diabetic patients who were referred to Isfahan Endocrinology Research Center during February-June 2009 were recruited. After history taking and physical examination, blood samples were obtained to evaluate hemoglobin A1c (HbA1C), total cholesterol, high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C), low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C), triglyceride (TG), aspartate transaminase (AST), and serum insulin. Flow mediated dilation (FMD) was also assessed. Patients were randomly divided to receive 1.5 g salsalate (2×750 mg) or placebo twice a day for three months. After three months, blood sampling and FMD measurements were repeated. Before and after the intervention, the data was registered and analyzed.Findings: Overall, 40 patients including of 8 males and 32 females were recruited. The mean age of patients was 47.15 ± 6.67 years. Fasting blood sugar (FBS) and white blood cell (WBC) count decreased and C-reactive protein (CRP) level increased significantly after the intervention with salsalate. Moreover, FMD increased significantly in the intervention group (P = 0.004). Conclusion: Salsalate could be a tolerable drug in type 2 diabetes patients and may improve FBS level and endothelial function of these patients. However, its safety among these patients should be evaluated by more studies.Keywords: Salsalate, Endothelial dysfunction, Type 2 diabetes