ارتباط بین اختلال بیش‌فعالی و کاهش توجه با شب‌ ادراری در کودکان مبتلا به شب ادراری

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اطفال، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

2 دانشیار، گروه روانپزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

3 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

4 دستیار تخصصی، گروه اطفال، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

چکیده

مقدمه: اختلال بیش‌فعالی- کاهش توجه (Attention deficit hyperactivity disorder یا ADHD) شایع‌ترین اختلال رفتاری عصبی کودکی است که 10-5 درصد کودکان سن مدرسه را مبتلا می‌کند. به نظر می‌رسد که این اختلال در کودکان مبتلا به شب ‌ادراری بیشتر باشد. هدف از مطالعه، بررسی ADHD در کودکان مبتلا به شب ‌ادراری و مقایسه‌ی آن با گروه شاهد در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیر کبیر اراک بود. روش‌ها: این مطالعه‌ی مورد- شاهدی روی 100 مورد کودک مبتلا به شب ‌ادراری و 100 کودک غیر مبتلا به شب ‌ادراری در محدوده‌ی سنی 5 تا 16 سال انجام شد. برای بیماران پرسش‌نامه‌ی 48 سؤالی Conners و چک لیست جمع‌آوری اطلاعات شامل سن، جنس، سابقه‌ی بیماری مادر حین بارداری، وزن تولد و سابقه‌ی ضربه به سر تکمیل شد. اطلاعات با استفاده از شاخص‌های توصیفی و آزمون آماری 2χ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: 16 مورد از کودکان مبتلا به شب ‌ادراری (16 درصد) و 5 مورد از کودکان گروه شاهد (5 درصد) کاهش توجه داشتند که اختلاف معنی‌دار بود (01/0 > P). همچنین در گروه مورد 25 بیمار (25 درصد) مبتلا به بیش‌فعالی، رفتار تکانشی و در گروه شاهد 16 مورد (16 درصد) مبتلا به این اختلال بودند که اختلاف آن‌ها معنی‌دار نبود (08/0 = P). نتیجه‌گیری: اختلال ADHD در کودکان مبتلا به شب ‌ادراری به طور قابل توجهی بیش از گروه شاهد بود. بنابراین می‌توان گفت که بین شب ‌ادراری و ADHD ارتباط وجود دارد، اما این ارتباط قابل تعمیم به کل جامعه نمی‌باشد و نیاز به مطالعات با حجم نمونه‌ی بیشتر و در مراکز درمانی دیگر می‌باشد. واژگان کلیدی: شب ادراری، کمبود توجه و بیش‌فعالی، کودکان

عنوان مقاله [English]

The Correlation between Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Enuresis in Children with Nocturnal Enuresis

نویسندگان [English]

  • Parsa Yousefi 1
  • Bahman Salehi 2
  • Mohammad Reza Firouzifar 3
  • Hamid Sheikholeslami 4
1 Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychiatry, School of Medicine , Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
3 Student of Medicine, Student Research Committee, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
4 Resident, Department of Pediatrics, School of Medicine, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
چکیده [English]

Background: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is the most common childhood psychiatric disorder which affects 5-10% of children in school age. It seems that the disorder is more common among children with enuresis. The aim of this study was to investigate ADHD in children with enuresis and compare it with a control group in patients referring to Amir Kabir Hospital (Arak, Iran). Methods: This case-control study was performed on 100 children with enuresis and 100 children without enuresis in the age bracket of 5-16 years old. In all patients, Conners questionnaire [based on the diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition (DSM-IV)] and a demographic checklist about age, gender, history of maternal disease during pregnancy, birth weight, and head trauma were filled. The subjects were interviewed by a psychiatrist to confirm the diagnoses. The data was analyzed using descriptive and analytical statistics in SPSS15. Findings: Attention deficit was observed in 16 cases (16%) with enuresis and 5 controls (5%) (P = 0.01). Moreover, while 25 children with enuresis (25%) were affected by hyperactivity/impulsive behavior, only 16 controls (16%) were affected by this behavior. However, this important difference was not significant between the 2 groups (P = 0.08). Conclusion: ADHD in children with enuresis is significantly more common than non-enuretic children. The observed correlation between ADHD and enuresis makes psychological counseling mandatory in children with enuresis. Keywords: Enuresis, Attention deficit hyperactivity disorder, Children