اثر سه نوع تمرین هوازی، مقاومتی و موازی بر میزان ترشح هورمون رشد و فاکتور رشد شبه انسولین یک در زنان سالمند

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده‌ی تربیت بدنی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده‌ی تربیت بدنی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده‌ی تربیت بدنی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 دانشجوی کارشناس ارشد، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده‌ی تربیت بدنی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

5 کارشناس ارشد، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده‌ی تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از این پژوهش، بررسی اثر سه نوع تمرین هوازی، مقاومتی و موازی بر میزان ترشح هورمون رشد (Growth hormone یا GH) و فاکتور رشد شبه انسولین (Insulin-like growth factor یا IGF) در زنان سالمند بود. روش‌ها: ٦٠ زن سالمند به صورت تصادفی به چهار گروه هوازی ( ١۵ نفر)، مقاومتی (١۵ نفر)، موازی (١۵ نفر) و شاهد (١۵ نفر) تقسیم شدند. از آزمودنی‌ها قبل از شرکت در فعالیت ورزشی نمونه‌ی خونی گرفته شد. سپس فعالیت‌های ورزشی هوازی، مقاومتی و موازی به مدت هشت هفته اجرا گردید. پس از هفته‌ی چهارم و پس از هشت هفته فعالیت ورزشی نیز نمونه‌ی خونی گرفته شد. سپس، پس از ۴٨ ساعت VO2peak آزمودنی‌ها به وسیله‌ی آزمون پیاده‌روی راکپورت اندازه‌گیری گردید. برای تحلیل استنباطی داده‌ها از آزمون Repeated measures ANOVA و در صورت مشاهده‌ی نتایج معنی‌دار از آزمون تعقیبی LSD استفاده شد. از ضریب همبستگی گشتاوری Pearson برای تعیین ارتباط بین VO2peak با میزان ترشح GH و IGF استفاده گردید. یافته‌ها: ٨ هفته فعالیت ورزشی منظم (مقاومتی، هوازی و موازی) باعث افزایش معنی‌دار مقادیر GH و 1-IGF شد (٠۵/٠ > P). VO2peak پس از هشت هفته فعالیت ورزشی منظم به طور معنی‌داری افزایش یافت (٠۵/٠ > P). همچنین ارتباط مستقیم بین VO2peak (٠٠1/٠ > P، ۷٢/٠r = ) با میزان ترشح GH و 1-IGF وجود داشت. نتیجه‌گیری: در مجموع یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که تمرینات مقاومتی، هوازی و موازی باعث افزایش معنی‌دار در میزان هورمون‌های آنابولیک (GH و IGF-1) در زنان سالمند شده و تمرینات مقاومتی بیشترین افزایش را در ترشح GH و 1-IGF نسبت به تمرینات هوازی و موازی داشته است. با افزایش VO2peak میزان ترشح GH و 1-IGF افزایش یافت. واژگان کلیدی: زنان سالمند، تمرینات مقاومتی، تمرینات هوازی، تمرینات موازی، هورمون رشد، فاکتور رشد شبه انسولین یک

عنوان مقاله [English]

Effects of Aerobic, Resistance, and Concurrent Training on Secretion of Growth Hormone and Insulin-Like Growth Factor-1 in Elderly Women

نویسندگان [English]

  • Asghar Tofighi 1
  • Ali Jalali Dehkordi 2
  • Bakhtiar Tartibian 3
  • Fazlolah Fatholahi Shourabeh 4
  • Mahnaz Sinaei 5
1 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, School of Physical Education, Urmia University, Urmia, Iran
2 Department of Exercise Physiology, School of Physical Education, Urmia University, Urmia, Iran
3 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, School of Physical Education, Urmia University, Urmia, Iran
4 MSc Student, Department of Exercise Physiology, School of Physical Education, Mazandaran University, Mazandaran, Iran
5 Department of Exercise Physiology, School of Physical Education, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, ,Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The purpose of this study was to investigate the effects of 8 weeks of aerobic, resistance, and concurrent training on secretion of growth hormone (GH) and insulin-like growth factor-1 (IGF-1) in elderly women. Methods: A total number of 60 elderly women were randomly allocated to four groups of aerobic training (n = 15), resistance training (n = 15), concurrent training (n = 15), and control (n = 15). Blood samples were taken before and 4 weeks after the initiation of exercise training and also at the end of the 8-week course of training. Maximal oxygen consumption (VO2Peak) was measured after 48 hours using Rockport walk test. Inferential analysis of the collected data was performed by repeated measures analysis of variance (ANOVA). Significant differences were further evaluated by the least significant difference (LSD) test. The relation between VO2Peak and secretion of GH and IGF-1 was assessed by Pearson's correlation coefficient. The significance level was considered as P ≤ 0.05 in all tests. Findings: The results showed that 8 weeks of regular exercise significantly increased levels of GH and IGF-1. A significant increase was also observed in VO2Peak values after 8 weeks of regular exercise (P < 0.05). VO2Peak was directly correlated with GH and IGF (P < 0.001, r = 0.72). Conclusion: In conclusion, regular exercise significantly increased levels of anabolic hormones. Moreover, the combined-exercise training better enhanced GH and IGF-1. VO2Peak increased with increases in GH and IGF-1 levels. Keywords: Elderly women, Aerobic exercise, Resistance training, Concurrent training, Growth hormone, Insulin-like growth factor-1.