تأثیر قطره‌ی دیکلوفناک در مقایسه با قطره‌ی اشک مصنوعی قبل از عمل جراحی در کاهش درد پس از عمل Cataract

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 پزشک عمومی، دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: جراحی آب مروارید یکی از شایع‌ترین جراحی‌های چشم می‌باشد. از عوارض شایع آن التهاب‌های پس از عمل، درد در حین و پس از عمل ناشی از خود عمل و فرایند التهاب ناشی از آن می‌باشد. از جمله داروهایی که می‌توان برای کاهش این عوارض استفاده کرد داروهای ضدالتهاب غیراستروییدی (Non steroidal anti-inflammatory agents یا NSAID) موضعی مانند دیکلوفناک سدیم 1 درصد است. روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفی شده، بود که با هدف بررسی تأثیر قطره‌ی دیکلوفناک در مقایسه با قطره‌ی اشک مصنوعی قبل از عمل جراحی در کاهش درد پس از عمل Cataract در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فیض در سال 91-1390 در شهر اصفهان انجام گردید. 88 بیمار واجد شرایط، به صورت تخصیص تصادفی به دو گروه 44 نفره تقسیم شدند. در گروه اول قبل از عمل قطره‌ی دیکلوفناک سدیم ۱ درصد یک بار یک قطره و در گروه دوم از قطره‌ی اشک مصنوعی یک بار یک قطره در چشم مورد عمل استفاده گردید. با استفاده از مقیاس دیداری شدت درد (Visual analog scale یا VAS) میزان تأثیر هر کدام از این دو دارو بر شدت درد ارزیابی و سپس با هم مقایسه شد. در مورد میزان همکاری بیمار در حین عمل نیز از جراح نظرخواهی گردید و بر اساس معیار VAS میانگین رضایتمندی جراح بیان شد. میزان نیاز دارو‌های آرام‌بخش مصرفی، داروهای مخدر مصرفی حین عمل و سایر موارد نظیر میزان مخدر مصرفی پس از عمل در پرسش‌نامه ثبت گردید. تعیین و مقایسه‌ی میزان خطر عمل جراحی بر اساس معیار ASA (American Society of Anesthesiologists) نیز در دو گروه سنجیده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌‌ها از آزمون‌های آماری 2χ، Mann-Whitney U، Ordinal regression و Student-t استفاده شد. یافته‌ها: تفاوت معنی‌دار آماری در کاهش شدت درد در بین دو گروه به دست نیامد. همچنین میزان رضایتمندی جراح حین عمل جراحی از همکاری بیمار برابر بود. استفاده از قطره‌ی دیکلوفناک سدیم 1 درصد به طور معنی‌داری باعث کاهش مصرف کتامین شده بود، اما تأثیری بر میزان دوز مصرفی مخدر حین عمل جراحی و نیز در ریکاوری نداشت. میانگین نمره‌ی ASA در گروهی که قطره‌ی دیکلوفناک دریافت کرده بودند، به طور معنی‌داری کمتر از گروهی بود که قطره‌ی اشک مصنوعی استفاده کرده بودند. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این تحقیق، استفاده از قطره‌ی دیکلوفناک سدیم 1 درصد در مقایسه با قطره‌ی اشک مصنوعی در کاهش درد پس از عمل در بیماران تحت عمل جراحی Cataract تأثیری نداشت. واژگان کلیدی: آب مروارید، دیکلوفناک، اشک مصنوعی، مقیاس دیداری شدت درد

عنوان مقاله [English]

Effects of Diclofenac Drops and Artificial Tear Drops on Pain Reduction after Cataract Surgery: A Comparative Study

نویسندگان [English]

  • Parvin Sajedi 1
  • Roja Mirhaji 2
1 Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 General Practitioner, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: This study aimed to compare the impacts of applying diclofenac drops and artificial tear drops before cataract surgery on decreasing pain after the operation. Methods: This double-blind randomized clinical trial study was conducted patients who referred to Feiz Hospital (Isfahan, Iran) for cataract surgery during 2011-12. The participants were divided into two groups of 44 people to receive either diclofenac drops or artificial tear drops before the operation. Patients' age, sex, weight, and pain severity, as well as the surgeon's satisfaction, sedative drug dosage during and after the surgery, and the complications after the operation were recorded. Pain intensity was evaluated by a visual analogue scale (VAS). The American Society of Anesthesiologists (ASA) scores were also recorded. Chi-square, Mann-Whitney U, and student's-t tests along with stratified regression were used to analyze the collected data. Findings: Among the total number of 88 studied patients, 33% were males. Their mean age was 64.8 years. The ASA score in all patients was 1.6. Diclofenac drops and artificial tear drops were not significantly different in reducing pain during or after the surgery. No significant differences were observed between the two groups in most of the other measured variables. However, the dosage of ketamine during the surgery and the ASA scores were lower in patients who had received diclofenac drops compared to those who had received artificial tear drops.   Conclusion: Based on the results of this study, diclofenac drops and artificial tear drops were not significantly different in reducing pain after cataract surgery. Moreover, the surgeon's satisfaction during surgery from the patient's cooperation was at the same level in both groups. It is worth mentioning that diclofenac drops were more effective on reducing the dosage of ketamine during the surgery. Since ketamine is an anesthetic with analgesic properties, the lower need to ketamine in the diclofenac group implies the effects of the drug on reducing pain during surgery. However, the two kinds of drops had no significantly different impacts on the dosage of consumed drugs during the surgery and in the recovery room. Keywords: Diclofenac, Tear drops, Cataract, Visual analogue scale