اثر رژیم غذایی پرپروتئین بر عوامل خطر بیماری‌های قلبی-عروقی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات امنیت غذایی و گروه تغذیه‌ی جامعه، دانشکده‌ی تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار تغذیه، مرکز تحقیقات امنیت غذایی و گروه تغذیه‌ی جامعه، دانشکده‌‌ی‌ تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: اضافه وزن و چاقی به عنوان یک مشکل مهم در دنیا مطرح است که مرتبط با دیابت، سندرم متابولیک و بیماری‌های قلبی-عروقی می‌باشد. رژیم‌های غذایی پرپروتئین به عنوان یکی از راه‌های کاهش وزن، در بهبود عوامل خطر بیماری‌های قلبی-عروقی مورد توجه است. هدف مطالعه‌ی حاضر، مروری بر شواهد موجود در ارتباط با اثر رژیم‌های غذایی پرپروتئین بر عوامل خطر بیماری‌های قلبی-عروقی بود. روش‌ها: پس از جستجو در موتور PubMed و استفاده از واژگان کلیدی weight loss، lipid profile، triglyceride، high or low density lipoprotein، total cholesterol، cardiovascular risk،glucose level و high protein diet و محدود کردن آن‌ها به عنوان و نیز جستجو بین سال‌های 2002 تا اکتبر 2011، در کل 25 مقاله با طراحی کارآزمایی بالینی از نوع موازی و متقاطع مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌ها: دریافت رژیم غذایی پرپروتئین (22 تا 35 درصد) منجر به کاهش وزن، کاهش سطح گلوکز خون و بهبود سطح لیپید‌های خون از جمله HDL (High density lipoprotein)، LDL (Low density lipoprotein)، کلسترول تام و تری‌گلیسیرید می‌گردد. به نظر می‌رسد، رژیم غذایی پرپروتئین نسبت به رژیم غذایی با پروتئین با مقدار استاندارد سبب کاهش وزن بیشتری گردد. احتمال دارد سطح تری‌گلیسیرید و کلسترول نیز در رژیم‌های غذایی پرپروتئین که از منابع حیوانی کم چرب و منابع گیاهی استفاده شده است، بهبود بیشتری یابد. نتیجه‌گیری: رژیم‌های غذایی پرپروتئین در بهبود عوامل خطر بیماری‌های قلبی-عروقی از جمله کاهش نمایه‌ی توده‌ی بدنی، بهبود سطح لیپید‌های سرم و گلوکز خون مؤثر است. واژگان کلیدی: رژیم غذایی پرپروتئین، کاهش وزن، سطح لیپیدهای سرم، لیپوپروتئین با دانسیته‌ی کم، لیپوپروتئین با دانسیته‌ی زیاد، سطح گلوکز خون، عوامل خطر بیماری‌های قلبی-عروقی

عنوان مقاله [English]

Effect of High Protein Diet on Cardiovascular Disease Risk Factors

نویسندگان [English]

  • Vajihe Izadi 1
  • Leila Azadbakht 2
1 MSc Student, Food Security Research Center and Department of Community Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Food Security Research Center and Department of Community Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Overweight and obesity are worldwide problems which are also associated with diabetes, metabolic syndrome, and cardiovascular disease risk factors. High protein diets are one of the approaches in weight loss that emphasize on the improvement of the cardiovascular risks. The aim of the present study was reviewing the evidences regarding the effects of high protein diet on cardiovascular disease risk factors. Methods: We searched in PubMed search engine from 2002 to October 2011, by limiting the title using the following key words: weight loss, lipid profile, triglyceride, high or low density lipoprotein, total cholesterol, cardiovascular risk, glucose level, and high protein diet. Totally, 25 clinical trials (parallel or crossover) were recruited in this review. Findings: Consumption of high protein diet (22-35 percent) affects weight loss, reducing serum glucose level, and improving lipid profile [low density lipoprotein (LDL), high density lipoprotein (HDL), triglyceride (TG), and total cholesterol]. High protein diet may have useful effects on weight loss more than diet with the normal amount of protein. Serum triglyceride and total cholesterol levels may improve more in high protein diet with low fat animal protein sources and vegetable proteins. Conclusion: High protein diet positively improve cardiovascular disease risk factors such as body mass index (BMI), lipid profile, and serum glucose level. Keywords: High protein diet, Weight loss, Lipid profile, Low density lipoprotein (LDL), High density lipoprotein (HDL), Blood glucose, Cardiovascular disease, Risk factors