بررسی فراوانی فاکتورهای پیش‌آگهی ‌دهنده‌ در سرطان پستان و ارتباط آن‌ها با سن و مرحله‌ی تظاهر بیماری

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 متخصص پزشکی اجتماعی، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 متخصص پزشکی اجتماعی، عضو مرکز پیش‌گیری و کنترل سرطان استان اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 پاتولوژیست، اصفهان، ایران

6 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

مقدمه: تاکنون فاکتورهای پیش‌آگهی ‌دهنده‌ی متعددی برای سرطان پستان شناسایی شده است که گیرنده‌های هورمون‌های استروییدی و فاکتور رشد اپیدرمال انسانی 2 (Human epidermal growth factor receptor 2 یا HER2) و پروتئین P53 از جمله‌ی آن‌ها هستند. در این مطالعه، فراوانی بروز این فاکتورها و ارتباط آن‌ها با سن و مرحله‌ی بروز بیماری در زنان مبتلا در شهر اصفهان بررسی شد. روش‌ها: این مطالعه به صورت توصیفی در مقطع زمانی بین سال‌های 1378 تا 1388 بر روی خانم‌های مبتلا به سرطان پستان با روش نمونه‌گیری سرشماری انجام گردید. اطلاعات بیماران از پرونده‌های آنان استخراج و در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16وارد شد. سپس این اطلاعات با کمک آمارهای توصیفی مانند فراوانی، میانگین، 2χ و آزمون‌های غیر پارامتری تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها: در این مطالعه ۶۸۵ بیمار بررسی شدند که میانگین سنی آن‌ها 07/11 ± 39/۴۷ سال بود. از میان بیماران بررسی شده در زمان مراجعه، 22 نفر در مرحله‌ی 1، 372 نفر در مرحله‌ی 2، 60 نفر در مرحله‌ی 3 و 38 نفر در مرحله‌ی 4 بیماری قرار داشتند. فراوانی گیرنده‌ی استروژن 4/39 درصد، گیرنده‌ی پروژسترون 9/36 درصد، پروتئین P53 9/49 درصد و HER2 3/23 درصد بود. بین مثبت یا منفی ‌بودن گیرنده‌ی استروژن در مرحله‌ی 4 بیماری، گیرنده‌ی پروژسترون در مرحله‌ی 2 و 4 بیماری، P53 در تمام مراحل بیماری و HER2 در مرحله‌ی 2 بیماری، تفاوت معنی‌داری وجود داشت. فراوانی فاکتورها بین مراحل مختلف بیماری اختلاف معنی‌داری نداشت. به علاوه گیرنده‌های استروژن و پروژسترون بر خلاف HER2 و P53، با سن بیماران ارتباط داشت. نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که بررسی اختصاصی وضعیت این فاکتورها در زمان تشخیص بیماری برای گرفتن تصمیم درمانی مناسب و پی‌گیری‌های بعدی در طول بیماری لازم است، اما در نظر گرفتن تفاوت‌های جمعیتی در این موضوع نیز ضروری می‌باشد. واژگان کلیدی: سرطان پستان، فاکتورهای پیش‌آگهی ‌دهنده، ایران

عنوان مقاله [English]

Investigation of Prognostic Factors in Breast Cancer and their Relationship with Age and Cancer Stage

نویسندگان [English]

  • Fariborz Mokarian 1
  • Fariba Hashemi 2
  • Neda Moatamedi 3
  • Mohammad Arash Ramezani 4
  • Mohammad Reza Mohajeri 5
  • Neda Abdeyazdan 2
  • Parnian Tabesh 2
  • Shirin Mokarian 2
  • Abbasi Maedeh 6
1 Associate Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Specialist in Community Medicine, Deputy of Treatment, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Specialist in Community Medicine, Department of Cancer Control and Prevention, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Pathologist, Isfahan, Iran
6 Student of Medicine, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Background: Breast cancer is the most common cancer and the second cause of mortality in women. It is also the main cause of death among 45-55 year-old women. Several predictive and prognostic factors have been detected until now. Some of these factors, such as steroid hormone receptors and human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) and P53, have been proved. The aim of this study was to investigate these factors in women with breast cancer in Isfahan, Iran. Methods: During 1999-2009, this descriptive study was conducted on patients with pathologically confirmed breast cancer who referred to Seyed-Al-Shohada Cancer Clinic and doctors' offices in Isfahan. Data was extracted from patient files. The collected data was then entered into SPSS16 and analyzed using descriptive statistics like frequencies and mean values, and chi-square and non-parametric tests. Findings: In this study, 685 patients with breast cancer were investigated during 10 years. The mean age of patients was 47.39 ± 11.07 years. While 22 patients were in stage 1, 327, 60, and 38 subjects were in stages 2-4, respectively. In this study, the frequency of estrogen receptor, progesterone receptors, P53 protein, and HER2 was 39.4%, 36.9%, 49.9%, and 23.3%, respectively. Significant differences were detected between positive and negative estrogen receptor in stage 4, progesterone receptor in stages 2 and 4, P53 in all stages, and HER2 in stage 2. Stages of cancer were not significantly different in terms of frequency of these factors. A relation was found between estrogen and progesterone receptors and patients' age. However, such a relation could not be established in case of HER2 and P53. Conclusion: Assessments of hormone receptors and HER2 and P53 after the diagnosis of breast cancer seem necessary in identifying the best treatment choice. However, population differences should not be ignored in this process. Keywords: Breast cancer, Prognostic factors, Iran