بررسی امکان‌سنجی تجویز رژیم Hyper-CVAD در بیماران مبتلا به لوکمی یا لنفوم حاد لنفوبلاستیک

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دستیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه داخلی هماتولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه:در مطالعات قبلی میزان بهبودی کامل لوکمی لنفوبلاستیک حاد (Acute lymphocytic leukemia یا ALL) بالغین توسط رژیم Hyper-CVAD حدود 90 درصد عنوان شده است. مطالعه‌ی حاضر امکان‌سنجی تجویز رژیم Hyper-CVAD و تعیین بهبودی کامل (CR یا Complete remission) را در بیماران مبتلا به ALL در بیمارستان سید‌الشهدای (ع) اصفهان بررسی کرده است.روش‌ها:11 بیمار جدید تشخیص داده شده‌ی ALL، 8 دوره رژیم Hyper-CVAD را به طور متناوب همراه با حمایت فاکتور محرک گرانولوسیتی (Granulocyte colony-stimulating factor یا GCSF) و کموپروفیلاکسی داخل نخاعی دریافت کردند. سپس بیماران وارد درمان نگهدارنده‌ی شیمی‌درمانی شدند. میزان CR 2 و 4 هفته پس از اولین دوره‌ی شیمی‌درمانی بررسی شد.یافته‌ها: میانگین سنی بیماران 25 سال بود. در این مطالعه 9 بیمار (82 درصد) به فاز CR رفتند و 2 بیمار (22 درصد) عود داشتند. بقای کلی (Overall survival یا OS) شش و دوازده ماهه به ترتیب 91 و 80 درصد و بقای عاری از بیماری (Disease free survival یا DFS) شش و دوازده ماهه به ترتیب 91 و 60 درصد بود. با وجود تب و نوتروپنی در 88 درصد بیماران در فاز Induction هیچ مرگی دیده نشد.نتیجه‌گیری:القا و تحکیم درمان با رژیم Hyper-CVAD در بیماران ALL امکان‌پذیر است و مرگ و میر پایین دارد.واژگان کلیدی: لوسمی حاد لنفوپلاستیک، رژیم Hyper-CVAD، القای بهبودی 

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Feasibility of Prescribing Hyper-CVAD Regimen in Adult Acute Lymphoblastic Leukemia

نویسندگان [English]

  • Saleh Azadbakht 1
  • Firouzeh Moeinzadeh 1
  • Valiallah Mehrzad 2
  • Mojgan Alamsamimy 2
  • Mehdi Tazhiby 3
  • Farzaneh Ashrafi 2
1 Resident, Department of Internal Medicine, School of Medicine And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Public Health, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Hyper cyclophosphamide, vincristine, Adriamycin, and dexamethasone (CVAD) regimen is considered as an effective regimen in treatment of adult acute lymphoblastic leukemia (ALL), with complete remission (CR) rate of 90% in previous studies. The aim of this research was to evaluate the feasibility of this regimen in ALL patients in Seyed-Al-Shohada Hospital, Isfahan, Iran.Methods: Eleven adults with newly diagnosed ALL received therapy with hyper-CVAD regimen consisting of 8 courses of alternative intensive chemotherapy with growth factor support and intrathecal chemotherapy prophylaxis followed by oral maintenance chemotherapy. CR was evaluated 2 and 4 weeks after the first courses of chemotherapy.Findings: The mean age of patients was 25 years. After the first course of treatment, 9 patients (82%) achieved CR while 2 patients (18%) relapsed. Overall survival (OS) at 6 and 12 months was 91% and 81%, respectively. Disease free survival (DFS) at 6 and 12 months was 91% and 60% respectively. Febrile neutropenia was seen in 88% of patients in Induction. No death was seen in Induction. Conclusion: Induction/Consolidation with hyper-CVAD in ALL patients was feasible in our institution and had low mortality.Keywords: Acute lymphoblastic leukemia, Hyper-CVAD regimen, Remission Induction