ردیابی باکتری لژیونلا در آب برج‌های خنک‌کننده

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 مربی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده‌ی پرستاری و بهداشت خوی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 مربی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: لژیونلا باکتری گرم منفی و بدون اسپور می‌باشد که از منابع آبی متعددی جدا شده است. این باکتری دو نوع بیماری به نام‌های لژیونلوزیس و تب پونتیاک ایجاد می‌کند که انتقال آن‌ها به انسان از طریق آئروسل‌های ایجاد شده از منابع آبی آلوده به این ارگانیسم صورت می‌گیرد. برج‌های خنک‌کننده به طورر معمول به عنوان یک منبع شیوع بیماری محسوب می‌شوند. بنابراین مطالعه‌ی حاضر به منظور ردیابی این باکتری در برج‌های خنک‌کننده طرح‌ریزی گردید. روش‌ها: در این مطالعه 33 نمونه از آب برج‌های خنک‌کننده برداشت گردید. نمونه‌ها بعد از اندازه‌گیری دما و pH به آزمایشگاه منتقل شدند و جهت ردیابی باکتری به دو روش کشت و PCR (Polymerase chain reaction) مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه همچنین اندازه‌‌گیری کدورت، آهن، منگنز، روی، مس و شمارش باکتری‌های هتروتروفیک نمونه‌ها نیز انجام گرفت. یافته‌ها: با استفاده از روش کشت 15 درصد نمونه‌ها و با استفاده از روش Nested PCR 70 درصد نمونه‌های آلوده به انواع لژیونلاها گزارش شدند. نتایج تست‌های تکمیلی نشان‌گر وجود لژیونلا پنوموفیلا به عنوان گونه‌ی اصلی بیماری‌زا در نمونه‌های آلوده بود. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که برج‌های خنک‌کننده منبعی بالقوه در انتشار باکتری لژیونلا می‌باشند. بنابراین جهت جلوگیری از بروز بیماری‌های وابسته به این باکتری به خصوص در محیط‌های بیمارستانی که افراد حساس و دارای نقص ایمنی وجود دارند، ردیابی باکتری و به کارگیری روش‌های مؤثر جهت کنترل باکتری ضروری می‌باشد. واژگان کلیدی: لژیونلا، PCR، برج خنک‌کننده، آب

عنوان مقاله [English]

Detection of Legionella Spp. in Water from Cooling Towers

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Baghal Asghari 1
  • Mahnaz Nikaeen 2
  • Maryam Hatamzadeh 3
  • Marzieh Vahid Dastjerdi 4
  • Akbar Hassanzadeh 5
1 Lecturer, Department of Environmental Health Engineering, Khoy School of Nursing and Health, Urmia University of Medical Sciences, Urimia, Iran
2 Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, Environment Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Laboratory of Microbiology, Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Department of Environmental Health Engineering, Environment Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Lecturer, Department of Statistics and Epidemiology, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Legionella are Gram negative and non-spore bacteria which are found in various natural and manmade aquatic environments. Legionella can cause legionnaires' disease or Pontiac fever. Inhalation of aerosols from contaminated water sources leads to Legionella infections or legionellosis. Contamination of waters from cooling towers with Legionella was recognized as a major source for legionellosis. Therefore, this study was conducted to survey the Legionella contamination of waters from cooling towers. Methods: A total of 33 water samples were taken from cooling towers. After measuring temperature and pH, the samples were examined for the presence of Legionella in two methods of culture and polymerase chain reaction (PCR). We also evaluated turbidity, iron, magnesium, zinc, and copper content, and heterotrophic bacteria of the samples. Findings: From the 33 cooling towers examined, 15% and 70% of the samples were positive for Legionella by the culture method and nested PCR, respectively. Biochemical tests showed Legionella pneumophila to be the main detected species in contaminated water samples. Conclusion: The results of the study indicated that cooling towers can potentially transmit Legionella infections. Therefore, regular monitoring and application of control measures such as disinfection of waters of cooling towers are needed to minimize human exposure to Legionella, especially in hospital environments with high risk patients. Keywords: Legionella, Water, Cooling tower, Polymerase chain reaction