اثر آنتی‌آنژیوژنیک عصاره‌ی پوست انار سیاه بر سلول‌های اندوتلیال بند ناف انسان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه بیوشیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 استادیار، گروه علوم پایه، دانشگاه پیام نور اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آنژیوژنز، به عنوان فرایند تشکیل عروق خونی جدید از عروق پیشین در پیشبرد پدیده‌های فیزیولوژیک و پاتولوژیک متعددی از جمله رشد تومور، نقش حیاتی دارد. امروزه مهار رگ‌زایی به عنوان یک عامل کمک کننده به درمان‌های مرسوم سرطان مانند شیمی‌درمانی و پرتودرمانی، مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه سعی بر این شد تا اثرات آنتی‌آنژیوژنیک عصاره‌ی پوست انار بررسی شود. روش‌ها: پس از تهیه‌ی عصاره‌ی هیدروالکلی پوست انار سیاه یزد، سلول‌های اندوتلیال جدا شده از سیاهرگ بند ناف انسان (105×1) بر روی ماتریژل کشت داده شدند. سپس به مدت 24 ساعت تحت تیمار با دوزهای متفاوت عصاره (10، 100، 1000 میکروگرم در میلی‌لیتر) قرار گرفتند. سلول‌ها پس از انکوباسیون با رنگ کلسئین رنگ‌آمیزی شدند و با میکروسکوپ فلورسنت از آن‌ها عکس‌برداری شد. تصاویر به دست آمده جهت بررسی طول، اندازه و تعداد انشعاب تیوب‌های تشکیل شده توسط سلول‌های اندوتلیال آنالیز شدند. یافته‌ها: نتایج این مطالعه کاهش معنی‌دار وابسته به دوز طول، اندازه و تعداد انشعاب تیوب‌ها را در هر سه دوز انار نشان دادند. نتایج بیشترین تأثیر معنی‌دار را با دوز 1000 میکروگرم در میلی‌لیتر بر روی کاهش اندازه و طول در مقایسه با دوزهای 10 و 100 میکروگرم در میلی‌لیتر نشان داد. به علاوه در این دوز هیچ انشعاب تیوبی مشاهده نشد در حالی که میزان انشعاب در دوزهای 10 و 100 به ترتیب 50 ± 67/93 و 13 ± 26 بود (05/0 > P). نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از آن است که عصاره‌ی پوست انار دارای اثرات آنتی‌آنژیوژنیک است. از این رو می‌توان آن را به عنوان کاندیدی برای مهار آنژیوژنز در نظر گرفت تا مسیر امیدوارکننده‌ای برای درمان بیماری‌های وابسته به آنژیوژنز باز شود. واژگان کلیدی: آنژیوژنز، انار، سلول اندوتلیال بند ناف

عنوان مقاله [English]

Anti-Angiogenic Effects of Pomegranate Peel Extract (Punica Granatum L.) on Human Umbilical Vein Endothelial Cells

نویسندگان [English]

  • Nasim Dana 1
  • Shaghayegh Haghjooy Javanmard 2
  • Mohammad Fazilati 3
  • Ali Asghar Pilehvarian 4
1 Physiology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Physiology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Biochemistry, Payam-e-Noor University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Basic Sciences, Isfahan Payam-e-Noor University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Angiogenesis, the process of forming new blood vessels from previously existing vessels, plays an important role in the development of various physiological and pathological phenomena including tumor growth. Currently, angiogenesis inhibition is considered as a supplement for the conventional cancer treatments like chemotherapy and radiation therapy. This study aimed to investigate the anti-angiogenesis effects of pomegranate peel extract. Methods: Hydroalcoholic extract was prepared from the peel of black pomegranate (from Yazd, Iran). Afterwards, 1×105 human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) were cultured on Matrigel and treated with different doses of extract (10, 100, and 1000 μg/ml) for 24 hours. The cells were then stained with calcein and investigated by fluorescent microscopy. The obtained images were analyzed by AngioQuant software. Data analysis was performed in SPSS15 using Kruskal-Wallis and one way analysis of variance (ANOVA). Findings: Significant dose-dependent reductions were detected in the length, size, and number of junctions of the tubes at all 3 doses of pomegranate peel extract. The most significant anti-angiogenic effect was observed as the dose 1000 µg/ml. Compared to the other 2 doses, this dose could better reduce tube size (19.46 ± 2.61 vs. 20186 ± 1627 at 10 μg/ml and 11195.67 ± 5454 at 100 μg/ml) and tube length (66 ± 12 vs. 5602 ± 1108 at 10 μg/ml and 3084.4 ± 1541 at 100 μg/ml). Furthermore, there were no junctions at 1000 µg/ml while the junction formation was 93.67 ± 50 and 26 ± 13 at 10 and 100 μg/ml, respectively. Conclusion: Our results indicated anti-angiogenic effects of pomegranate peel extract. It can thus be considered as a candidate for the inhibition of angiogenesis in pathologic angiogenesis-dependent diseases. Keywords: Punica granatum, Human umbilical vein endothelial cells, Angiogenesis