ارتباط سلامـت معنـوی و ابعاد آن با استرس، اضطراب و افسردگی در مبتلایان به سرطان سینـه

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه پرستاری، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه اتاق عمل، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 ااستادیار، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: شیوع بالای سرطان‌ سـینه در میان زنان، آمار قابل ‌توجه بروز مشکلات هیجانی و عاطفی همچون استرس، اضطراب و افسردگی در مبتلایان به این نوع از سرطان و وجود یافته‌های متناقض در زمینه‌ی ارتباط سلامت معنوی با مؤلفه‌های یاد شده در این بیماران، محققین را بر آن داشت تا مطالعه‌ای را با هدف تعیین ارتباط‌ بین سلامت‌ معنوی و ابعاد آن با استرس، اضطراب و افسردگی در مبتلایان به ‌سرطان ‌سینه طراحی و اجرا نمایند‌. روش‌ها: این مطالعه، از نوع توصیفی- تحلیلی و مقطعی بود. نمونه‌های مورد پژوهش 297 نفر از مبتلایان به سرطان‌ سینـه مراجعه‌کننده به مرکز درمانی تخصصی سرطان بودند که به روش نمونه‌گیری آسان وارد‌ مطالعه ‌گردیدند. جهت‌‌ جمع‌آوری ‌اطلاعات از دو پرسش‌نامه‌ی استانـدارد سلامت‌ معنوی Ellison-Palutzian و پرسش‌نامه‌ی DASS-42 (Depression, anxiety, stress scale-42) استفاده ‌شد. ‌داده‌ها با استفاده ‌از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های Student-t و ضریب ‌همبستگی ‌Pearson و Spearman تجزیه ‌و تحلیل شد. یافته‌ها: میانگین نمره‌ی بعد مذهبی سلامت معنوی بیماران 17/8 ± 38/51 از 60، بعد وجودی آن‌ها 21/10 ± 47/42 از 60 و کل نمره‌ی سلامت معنوی آن‌ها 04/10 ± 69/93 از 120 بود. همچنین نتایج نشان ‌دهنده‌ی این بود که سطح سلامت معنوی اکثریت افراد مورد مطالعه در محدوده‌ی متوسط (52/52 درصد) قرار داشت. یافته‌ها‌ حاکی از وجود ‌ارتباط ‌آماری ‌‌معنی‌دار معکوس ‌بین‌ سلامـت ‌‌معنوی با‌ میزان استرس (44/0- = r؛ 001/0 > P)، اضطراب (27/0- = r؛ 001/0 > P) و افسردگی (48/0- = r؛ 001/0 > P) در مبتلایان به سرطان ‌سینـه بود. این ارتباط در هر دو بعد سلامت معنوی نیز معنی‌دار بود. نتیجه‌گیری: در مطالعه‌ی حاضر سطوح بالای سلامت معنوی با کاهش میزان استرس، اضطراب و افسردگی مبتلایان به سرطان سینه همراه بود. بنابراین توجه به بعد معنوی این بیماران در کنار بعد جسمی در فرایند درمان از سوی کادر درمانی در راستای ارتقای سطح سلامت روان بیماران کمک‌کننده خواهد بود. واژگان کلیدی: استرس، اضطراب، افسردگی، سرطان، معنویت

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Spiritual Wellbeing and Stress, Anxiety, and Depression in Patients with Breast Cancer

نویسندگان [English]

  • Amir Musarezaie 1
  • Homayoon Naji Esfahani 2
  • Tahereh Momeni Ghaleghasemi 1
  • Jahangir Karimian 3
  • Amroallah Ebrahimi 4
1 MSc Student, Department of Nursing, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Operating Room, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of of Physical Education, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Behavioral Sciences Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: As a highly prevalent disease among women, breast cancer causes deep psychological and emotional complications such as stress, anxiety, and depression. Due to previous paradoxical findings, we performed this study to survey the relationship between spiritual wellbeing and stress, anxiety, and depression in patients with breast cancer who referred to a specialized cancer treatment center affiliated with Isfahan University of Medical Sciences (Iran) in 2012. Methods: This descriptive, analytic study was conducted on cancer patients who were selected using simple sampling. A total number of 297 hospitalized patients with breast cancer were enrolled. The depression, anxiety, and stress scale (DASS-42) and the spiritual wellbeing questionnaire (by Ellison and Paloutzian) were used to measure stress, anxiety, depression, and spiritual well-being. Data was analyzed using statistical methods such as independent t-test and Pearson's correlation coefficient in SPSS18. Findings: The mean scores of religious and existential aspects of spiritual wellbeing were 51.38 ± 8.17 and 42.47 ± 10.21 (both out of 60), respectively. The mean total score of spiritual wellbeing was 93.69 ± 10.04 out of 120. The spiritual wellbeing scores of the majority of participants (60.6%) were in the range of medium. Pearson's correlation coefficient showed statistically significant relationships between spiritual wellbeing and stress (p < 0.001, r = -0.44), anxiety (p < 0.001, r = -0.27), and depression (p < 0.001, r = -0.48) in patients with breast cancer. The 2 aspects of spiritual wellbeing were also significantly correlated with stress, anxiety, and depression. Conclusion: According to our findings, breast cancer patients with higher scores of spiritual wellbeing had lower levels of stress, anxiety, and depression. Therefore, the treatment of patients with breast cancer needs to pay simultaneous attention to spiritual well being and physical health. Keywords: Anxiety, Depression, Neoplasm, Spirituality, Stress