بررسی مقایسه‌ای بروز پروتئین مهارکننده‌ی تومور P16 در نمونه‌های سرطانی و سالم کولورکتال توسط روش ایمونوهیستوشیمی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه آناتومی و بیولوژی مولکولی، دانشکدهی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکدهی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: P16 پروتئین مهارکننده‌ی تومور است. برای بررسی ارتباط بروز P16 با پاتوژنز سرطان کولورکتال، بیان این پروتئین را در بافت‌های سرطانی و سالم کولورکتال توسط روش ایمونوهیستوشیمی بررسی نمودیم. روش‌ها: بیان پروتئین P16 در 50 جفت از نمونه‌های سرطانی کولورکتال و بافت کولورکتال طبیعی مجاور با روش ایمونوهیستوشیمی بر روی مقاطع پارافینی بررسی شد. یافته‌ها: P16 در تمام بافت‌ها بروز پیدا کرده بود. P16 در نمونه‌های سرطانی کولورکتال در مقایسه با بافت‌های طبیعی مجاور کاهش یافته بود (001/0 > P). نتیجه‌گیری: بروز پروتئین P16 می‌تواند به عنوان یک مارکر بیولوژیک مطلوب و یک عامل پیش‌آگهی‌دهنده‌ی مناسب در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال مطرح باشد. واژگان کلیدی: سرطان کولورکتال، ایمونوهیستوشیمی، ژن مهارکننده‌ی تومور، P16INK4a

عنوان مقاله [English]

A Comparative Survey on the Expression of P16 as a Tumor Suppressor Protein in Cancerous and Non-Cancerous Colorectal Tissue Samples Using Immunohistochemistry Method

نویسندگان [English]

  • Mehdi Nikbakht Dastjerdi 1
  • Mohammad Moeini 2
1 Associate Professor, Department of Anatomical Sciences and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine And Student Research committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: P16 is known as a tumor suppressor protein. This study was conducted to evaluate the association of P16 expression and pathogenesis of colorectal cancer. The presence of P16 in cancerous and non-cancerous colorectal tissue samples were thus compared using immunohistochemistry method. Methods: In this stud, 50 paired tissue samples were provided. The pairs were comprised of samples of cancerous colorectal tissue and normal peers from non-cancerous tissue adjacent to cancerous ones. Expression of P16 was studied on paraffined sections using immunohistochemistry method. Findings: Although P16 was expressed in all tissue samples, we found a lower expression in colorectal cancerous tissue in comparison with normal tissue samples. This difference was revealed to be statistically significant (P < 0.001). Conclusion: The presence of P16 can be regarded as an appropriate biological marker and a valuable prognostic factor for colorectal cancer. Keywords: Colorectal cancer, Immunohistochemistry, Tumor suppressor gene, P16INK4a