بررسی علل عفونی بستری شدن بیماران مبتلا به HIV/AIDS و ارتباط آن با تعداد لنفوسیت‌های CD4+

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیماریهای عفونی، دانشکده‏ی پزشکی و مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‏ ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دستیار، گروه بیماری‌های عفونی، دانشکده‏ ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی و مرکز تحقیقات عفونت‌های بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دستیار، گروه بیماری‌های عفونی، دانشکده‏ ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: عفونت با ویروس نقص ایمنی انسانی (Human immunodeficiency virus یا HIV) منجر به اختلال پیشرونده در عملکرد سیستم ایمنی سلولی می‏شود. سندرم ایدز ناشی از این نقص ایمنی می‏تواند با عفونت‏های باکتریایی، ویروسی، قارچی، تک یاخته‏ای و انگلی در ارگان‏های مختلف تظاهر کند. آگاهی از شیوع نوع عفونت‏ها و ارگان درگیر می‏تواند کمک شایانی در جهت درمان مناسب و زودرس این بیماران باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی اتیولوژی و ارگان درگیر عفونت و ارتباط آن با تعداد CD4+ در بیماران با عفونت HIV بود. روش‌ها: در یک مطالعه‌ی توصیفی-تحلیلی از ابتدای سال 1385 تا انتهای سال 1389 تمام بیماران HIV مثبت که با تشخیص عفونت در بخش عفونی بیمارستان الزهرا (س) اصفهان بستری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. تمامی اطلاعات دموگرافیک، اتیولوژی عفونت و ارگان درگیر بررسی و با آزمون‏های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: در این تحقیق 64 بیمار، مورد بررسی قرار گرفتند. عامل اتیولوژیک عفونت در 44 بیمار باکتری، در 10 نفر ویروس، در 7 مورد تک یاخته و در 3 مورد قارچ بود. بیشترین شیوع عفونت در سیستم تنفسی با 18 مورد (1/28 درصد) و کمترین عفونت در سیستم گوارشی با 1 مورد (6/1 درصد) بود. میانگین تعداد لنفوسیت‏های CD4+ در عفونت‏های باکتریایی 5/190، ویروسی 9/170، قارچی 7/203 و در عفونت‏های تک‏یاخته‌ای 1/158 بود. میانگین تعداد CD4+ بر حسب نوع عفونت و ارگان درگیر تفاوت معنی‏داری نداشت. نتیجه‌گیری: عفونت‏های باکتریایی شایع‏ترین عامل اتیولوژیک و دستگاه تنفسی شایع‏ترین ارگان درگیر بود. میانگین شمارش تعداد لنفوسیت‏های CD4+ خون محیطی در کل بیماران مطالعه شده 185 عدد بود. تعداد CD4+ با نوع عفونت و ارگان درگیر ارتباط نداشت. واژگان کلیدی: ایدز، عفونت، ویروس نقص ایمنی انسانی، لنفوسیت

عنوان مقاله [English]

Causes of Infection and CD4+ Counts in Patients with HIV/AIDS

نویسندگان [English]

  • Alireza Emami Naeini 1
  • Helia Hemmasian Ettefagh 2
  • Kiana Shirani 3
  • Farnoush Mirzadeh 4
  • Ahmad Bagheri 4
1 Associate Professor, Department of Infectious Diseases, School of Medicine And Infectious and Tropical Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine And Student Research committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Resident, Department of Infectious Diseases, School of Medicine AND Student Research Committee AND Nosocomial Infection Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Resident, Department of Infectious Diseases, School of Medicine And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Infection with human immunodeficiency virus (HIV) causes progressive dysfunction of cell-mediated immune system. HIV-related immunosuppression significantly increases the risk for acquiring opportunistic infections due to bacteria, viruses, fungi, parasites, and protozoa. These opportunistic infections are a major source of morbidity and mortality in HIV-infected patients. These infections have different clinical manifestations in terms of etiological factors and infected organ. Awareness of these infections and infected organs can help physicians for early diagnosis and appropriate therapeutic intervention. Methods: In a cross-sectional study during 2006-2010, all HIV infected patients who had been admitted to Alzahra Hospital (Isfahan, Iran) with the diagnosis of infection were studied. Demographic information, etiology of infection, kind of infected organ, and CD4+ (cluster of differentiation 4) count were surveyed and analyzed by statistical tests. Findings: The etiology of infection among the 64 studied patients was bacterial (68.8%), viral (15.6%), protozoal (10.9%), and fungal (4.7%). The most and least commonly infected organs were respiratory system (28.1%) and gastrointestinal system (1.6%), respectively. The mean CD4+ counts in bacterial, viral, fungal, and protozoal infections were 190.5, 170.9, 203.7, and 158.1, respectively. Conclusion: The most common etiology of infection was bacterial infections and the most common infected organ was respiratory system. The mean CD4+ count was 185. According to the analysis of variance, the mean CD4+ counts did not significantly differ based on the infected organ or the type of infection. Keywords: Infection, Human immunodeficiency virus, Acquired immunodeficiency syndrome