عوامل مؤثر بر رضایتمندی از روش‌های پیشگیری از بارداری DMPA، سیکلوفم و LD: یک مطالعه‌ی توصیفی در مراکز بهداشتی درمانی ایران

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 عضو هیأت علمی، گروه مامایی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، گروه زنان و مامایی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از راه‌های دستیابی به جامعه‌ی سالم، کنترل جمعیت و فراهم بودن وسایل مؤثر پیشگیری از بارداری است. روش‌های هورمونی پیشگیری، مؤثرترین روش فاصله‌گذاری بین موالید هستند که رضایتمندی از آن‌ها تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی از روش‌های پیشگیری از بارداری (DMPA) Depot medroxyprogesterone acetate، سیکلوفم و LD) Low dose) در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی اصفهان انجام گرفت. روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی مقایسه‌ای به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی آسان به صورت مقطعی از اردیبهشت تا آبان سال 1389 انجام شد. 150 نفر از زنانی که برای اولین بار جهت دریافت روش‌های DMPA، سیکلوفم و یا LD مراجعه نموده بودند و یا کمتر از سه ماه از شروع مصرف این روش‌ها توسط آن‌ها گذشته بود، بررسی شدند. اطلاعات مورد نظر توسط پرسشنامه‌ی استاندارد ORTHO BC-SAT جمع‌آوری شد که شامل سنجش رضایتمندی سه ماه پس از مصرف روش بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. یافته‌ها: امتیاز کلی رضایتمندی درگروه سیکلوفم نسبت به دو روش دیگر بالاتر بود. میانگین نمره‌ی کل رضایتمندی در سه گروه تفاوت معنی‌داری نداشت. اگر چه میانگین نمره‌ی عوامل مؤثر بر رضایتمندی شامل سهولت استفاده، تأثیر در الگوی قاعدگی و پذیرش و تداوم روش در سه گروه متفاوت بود ولی در حیطه‌های تأثیر در شیوه‌ی زندگی،اعتماد/اطمینان به روش، عوارض جانبی، نگرانی در مورد باروری آینده و رضایت کلی روش تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. نتیجه‌گیری: رضایتمندی از روش‌های هورمونی پیشگیری از بارداری تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند دانش، اطلاعات، سبک زندگی، مذهب، عوارض جانبی، درک فرد و دیگران، اضطراب و دل نگرانی‌ها قرار می‌گیرد و در نتیجه بر دیدگاه فرد نسبت به روش و تداوم یا قطع آن تأثیرگذار است. واژگان کلیدی: پیشگیری از بارداری، رضایتمندی، DMPA، سیکلوفم، LD

عنوان مقاله [English]

Determinants of Satisfaction from Depot Medroxyprogesterone Acetate, Cyclofem, and Low Dose Contraceptive Pills: A Descriptive Study on Health Centers in Iran

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Abdi 1
  • Nahid Fathizadeh 2
  • Mitra Savabi 3
  • Zahra Sadat Allameh 4
1 Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Department of Midwifery, Nursing and Midwifery Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Faculty Member, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: One way to achieve a healthy society is population control and providing effective contraceptive methods. Hormonal contraceptives are the most effective method of birth control. However, their satisfaction rate is affected by many factors. We aimed to study the effective factors on satisfaction from contraceptives including Depot Medroxyprogesterone Acetate (DMPA), Cyclofem, and low dose (LD) in women who referred to health centers in Isfahan, Iran. Methods: This descriptive comparative study was conducted on 150 women who were selected using non-probability sampling during April-October 2010. The subjects were using receive DMPA, Cyclofem, or LD pills for the first time or had used them for less than three months. Data was collected through face to face interviews using a standard questionnaire called ORTHO Birth Control Satisfaction Assessment Tool (BC-SAT) three months after consumption. The data was analyzed using descriptive and inferential statistics. Findings: Cyclofem gained the highest mean satisfaction score. There were no significant differences in mean total satisfaction scores assigned by three groups. Although the three groups had significant differences in mean satisfaction scores in ease of use, menstrual impact, and compliance/adherence, no statistically significant differences were observed in lifestyle impact, assurance/confidence, side effects, future fertility concerns, and overall satisfaction. Conclusion: Satisfaction from hormonal contraceptives is influenced by many factors such as knowledge, information, lifestyle, religion, side effects, understanding of individual and others, anxiety, and concerns. On the other hand, satisfaction will in turn influence on the attitudes of individuals. Keywords: Contraceptive, Satisfaction, Depot medroxyprogesterone acetate, Cyclofem, Low dose