مقایسه‌ی فراوانی تشنج در بیماران مسموم با ترامادول، در دو گروه با و بدون درمان با نالوکسان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پزشکی قانونی و مسمومیت‌ها، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

2 متخصص بیماری‌های اعصاب و روان، گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

3 کارشناس ارشد آموزش پرستاری، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

4 متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

5 استادیار، گروه پزشکی قانونی و مسمومیت‌ها، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

6 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

7 دانشیار، گروه پزشکی بیماری‌های عفونی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه: از آن جایی که ترامادول یک مخدر صناعی می‌باشد، جهت درمان علایم ناشی از مسمومیت با ترامادول مانند سایر اپیوییدها، نالوکسان در مراکز درمانی استفاده می‌شود. با توجه به این که تشنج از عوارض خطرناک و جدی ترامادول می‌باشد، این مطالعه، با هدف مقایسه‌ی فراوانی شیوع تشنج در افرادی که به علت مسمومیت با ترامادول، نالوکسان دریافت کرده‌اند با افرادی که نالوکسان دریافت نکرده‌اند انجام گرفت. روش‌ها: این مطالعه به صورت مقطعی-توصیفی بود. اطلاعات مربوط به بیماران مراجعه‌کننده به دلیل مسمومیت با ترامادول وارد پرسشنامه‌ای که از قبل تعیین شده بود گردید سپس داده‌ها جمع‌آوری و تحت آنالیز قرار گرفتند . یافته‌ها: از اول سال 1386 تا پایان سال 1389، 122بیمار دچار مسمومیت با ترامادول که به اورژانس بیمارستان امام خمینی اردبیل مراجعه‌کرده بودند، وارد مطالعه شدند. 109 نفر (3/89 درصد) از افراد مورد مطالعه مرد بودند و میانگین سن آن‌ها 2/7 ± 27 سال بود. 21 نفر (2/17 درصد) از بیماران تشنج داشتند. اختلاف معنی‌داری بین جنس و سن و سابقه‌ی اعتیاد به ترامادول یا مواد مخدر غیر از ترامادول با تشنج یافت نشد. 60 نفر از کل افراد نالوکسان دریافت کرده بودند که میزان شیوع تشنج در آن‌ها (3/28 درصد) بود. میزان شیوع تشنج در گروهی که نالوکسان دریافت نکرده بودند، 2/11 درصد بود. بیشترین میزان شیوع تشنج ناشی از نالوکسان در 5/1 ساعت اول بعد از تزریق و کمترین دوز مرتبط با تشنج نیز 1000 میلی‌گرم بود. نتیجه‌گیری: تشنج ناشی از ترامادول با سن، جنس، دوز دارو و سابقه‌ی اعتیاد به ترامادول و مواد مخدر دیگر ارتباطی ندارد. نالوکسان در درمان مسمومیت با ترامادول می‌تواند منجر به افزایش ریسک تشنج شود اگر چه در دوزهای درمانی این امر ناشایع است. واژگان کلیدی: ترامادول، نالوکسان، تشنج، مسمومیت

عنوان مقاله [English]

Comparing the Frequency of Seizure in Patients Intoxicated with Tramadol Treated with or without Naloxone

نویسندگان [English]

  • Esmail Farzaneh 1
  • Mehdi Samadzadeh 2
  • Bita Shahbazzadegan 3
  • Iraj Sayadrezai 4
  • Babak Mostafazadeh 5
  • Azam Sarbandi Farahani 6
  • Shahram Habibzadeh 7
1 Assistant Professor, Department of Medical Toxicology and Forensic Medicine, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
2 Department of Psychiatry, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
3 Department of Nursing Education, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
4 Medical Toxicology and Forensic Medicine Specialist, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
5 Assistant Professor, Department of Medical Toxicology and Forensic Medicine, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
6 Student of Medicine, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
7 Associate Professor, Department of Infection Disease, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Background: The most common drug poisoning in Iran, especially in Tehran, is poisoning with tramadol which is a synthetic analgesic. Like poisoning with other opioids, poisoning with tramadol is commonly treated using naloxone. As documented in poisoning references, seizure is a serious and dangerous side effect of this poisoning. The aim of this study was to compare the prevalence of seizure between patients with tramadol overdose who received or did not receive naloxone in Imam Khomeini Hospital, Ardabil, Iran. Methods: In this cross-sectional, descriptive study during 2007-10 data about 122 patients with tramadol overdose in Imam Khomeini Hospital was collected using a questionnaire. The collected data was analyzed in SPSS. Findings: Males constituted 89.3% of the participants (n = 109). The mean age of subjects was 27.0 ± 7.2 years. Seizure was observed in 21 persons (17.2%). No significant relationship existed between seizure and sex, age, and history of addiction to tramadol and other opioids (P > 0.05). Among the 60 subjects who received naloxone, 28.3% had seizure. The prevalence of seizure in persons who did not receive naloxone was 11.2%. The highest prevalence of seizure caused by naloxone was seen during the first 1.5 hours after injection. The lowest dose of naloxone that caused seizure was 1000 mg. Conclusion: Seizure caused by tramadol had no relationship with sex, age, and history of addiction to tramadol or other opioids. Moreover, seizure occurrence is rare in therapeutic dosage. Using naloxone in treatment of tramadol overdose increases the risk of seizure. Keywords: Tramadol, Naloxone, Seizure, Intoxicated