چندشکلی‌های ژنتیکی vacA و cagA در سویه‌های هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیماران گوارشی در استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه میکروبیولوژی، جهرم، ایران

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه میکروبیولوژی، جهرم، ایران

3 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، باشگاه پژوهشگران جوان، جهرم، ایران

چکیده

مقدمه: هلیکوباکتر پیلوری عامل اصلی بیماری‌های مختلف گوارشی می‌باشد. مطالعات نشان داده‌اند که دلایل تنوع پیامد‌های عفونت ناشی از هلیکوباکتر پیلوری ممکن است که با اختلاف در ژنوتیپ یا بیان فاکتورهای بیماری‌زایی وابسته به باکتری و همچنین فاکتورهای محیطی و میزبان مرتبط باشند. هدف از این مطالعه، بررسی انواع ژنوتیپ‌های اصلی بیماری‌زایی cagA و vacA در سویه‌های هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیماران گوارشی بود. روش‌ها: این مطالعه به صورت مقطعی-توصیفی بر روی 200 نمونه‌ی بیوپسی معده انجام شد. استخراج DNA از نمونه‌های بیوپسی انجام گرفت و به‌وسیله‌ی واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (polymerase chain reaction یا PCR) وجود ژن ureC و هفت آلل از ژن vacA و ژن cagA تعیین گردید. سپس بررسی‌های آماری برای یافتن ارتباط بین انواع این ژنوتیپ‌ها و بیماری‌های گوارشی صورت گرفت. یافته‌ها: از 200 نمونه‌ی مورد بررسی در 164 نمونه (82 درصد) هلیکوباکتر پیلوری شناسایی گردید. در سویه‌های جدا شده، فراوانی ژنوتیپ‌های vacA: s1a/m1a، s1a/m1b، s1a/m2، s1b/m1a، s1b/m1b، s1b/m2، s1c/m1a، s1c/m1b، s1c/m2، s2/m1a، s2/m1b و s2/m2 به‌ترتیب 6/16، 3/4، 04/28، 7/3، 5/2، 1/6، 4/7، 5/2، 11، 7/3، صفر و 5/13 درصد بودند. همچنین فراوانی ژن cagA 92 درصد بود. نتایج نشان داد که آلل‌های مختلف s1/m1 با بیماری‌های گوارشی ارتباط بیشتری دارند. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که حضور ژن cagA به همراه آلل vacA s1a می‌تواند با بیماری‌های شدید گوارشی در ارتباط باشد، اما هیچ کدام به‌تنهایی نمی‌توانند مارکری برای بروز بیماری‌ها در نظر گرفته شوند. واژگان کلیدی: هلیکوباکتر پیلوری، vacA، cagA، بیماری‌های گوارشی

عنوان مقاله [English]

Genetic Polymorphisms of CagA and VacA Genes in Helicobacter Pylori Isolates from Chaharmahal and Bakhtiari Province, Iran

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Rezaeian 1
  • Mohammad Kargar 2
  • Negar Souod 3
  • Sadegh Ghorbani Dalini 3
1 Lecturer, Department of Microbiology, Jahrom Branch, Islamic Azad University, Jahrom, Iran
2 Associate Professor, Department of Microbiology, Jahrom Branch, Islamic Azad University, Jahrom, Iran
3 Department of Microbiology, Young Researchers Club, Jahrom Branch, Islamic Azad University, Jahrom, Iran
چکیده [English]

Background: Helicobacter pylori is the main cause of various gastroduodenal diseases. The consequences of H. pylori infection may be related to differences in genotype or expression of virulence factors of bacteria as well as host and environmental factors. The aim of this study was to assess cagA/vacA genotypes of H. pylori strains isolated from patients with gastric disorder. Methods: In this cross-sectional study, gastric biopsy specimens were taken from 200 patients with gastroduodenal diseases. The specimens were processed for DNA extraction. The presence of ureC, vacA subtypes, and cagA genes were tested by polymerase chain reaction (PCR). Statistical analyses were performed to investigate the relationships between genotypes and gastric disorders. Findings: Overall, 164 H. pylori strains were isolated from 200 specimens. The frequency of  the vacA alleles, sa1/m1a, s1a/m1b, s1a/m2, s1b/m1a, s1b/m1b, s1b/m2, s1c/m1a, s1c/m1b, s1c/m2, s2/m1a, s2/m1b, and s2/m2 were 16.60%, 4.30%, 28.04%, 3.70%, 2.50%, 6.10%, 7.40%, 2.50%, 11.00%, 3.70%, 0%, and 13.50%, respectively. The prevalence of cagA gene was 92%. Different alleles of s1/m1 had the strongest relationship with gastric disorders. Conclusion: Based on our findings, it seems that the presence of cagA gene with vacA s1 genotypes is associated with severe gastric disorders. However, none of studied variables can be considered as an independent marker for the onset of disease. Keywords: Helicobacter pylori, VacA, CagA, Gastrointestinal diseases