بررسی ارتباط زمان و نوع زایمان و استحکام خانواده با ظهور سندرم‌های اختلال دفع در کودکان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه نفرولوژی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

مقدمه: اختلالات دفع ادرار و مدفوع (Dysfunctional voiding) در کودکان طیف وسیعی از علایم کلینیکی را شامل می‌شود که به تازگی تحت عنوان سندرم‌های اختلال دفع (Dysfunctional elimination syndrome یا DES) طبقه‌بندی می‌شود. هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی ارتباط زمان و نوع زایمان و با هم یا بدون هم بودن والدین با وقوع DES در کودکان بود. روش‌ها: در این مطالعه، 544 نفر (272 دختر و 272 پسر) از کودکان دبستانی 10 مدرسه‌ی عادی در شهر تهران انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه‌ی PLUTSS (Pediatric lower urinary tract scoring system) و یک پرسشنامه‌ی دموگرافیک توسط والدین ارزیابی شدند. سپس بر اساس سیستم نمره‌دهی PLUTSS کودکان مبتلا به سندرم‌های اختلال دفع شناسایی شدند و فاکتورهای مورد نظر مورد بررسی آماری قرار گرفت. یافته‌ها: بین ابتلا به سندرم‌های اختلال دفع در کودکان و زمان زایمان (ترم یا پره‌ترم بودن)، نوع زایمان (سزارین یا طبیعی) و با هم یا جدا از هم بودن والدین ارتباط معنی‌داری وجود نداشت. نتیجه‌گیری: وقوع سندرم‌های اختلال دفع در کودکان ارتباطی با زمان و نوع زایمان و با هم یا جدا از هم بودن والدین ندارد. واژگان کلیدی: سندرم‌های اختلال دفع، اختلال دفع، زایمان ترم، زایمان پره‌ترم، زایمان طبیعی، سزارین

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Dysfunctional Elimination Syndrome in Children and Time of Delivery, Kind of Delivery, and Parents' Separation

نویسنده [English]

  • Mahboobeh Aghanoory 2
1
2 Student of Medicine, School of Medicine, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Background: Most children learn to control urination and defecation at 3-5 years of age. However, this age can be influenced by several factors. Voiding dysfunction in children encompasses a wide spectrum of clinical entities which have recently been classified collectively as dysfunctional elimination syndrome (DES). The aim of this study was to identify some factors which may be associated with DES in children. Methods: We assessed 544 children (272 girls and 272 boys) who aged 7-10 years old (median age: 8.68 ± 1.48 years). The children were randomly selected from 10 elementary schools. All children and parents were requested to fill out the Pediatric Lower Urinary Tract Scoring System (PLUTSS) and a demographic questionnaire related to symptoms of DES and some other factors. After identifying children with DES, statistical analyses based on demographic characteristics were performed. Findings: Neither time nor kind of delivery was associated with DES in children. Moreover, DES was not related with how parents lived (together or separate). Conclusion: DES was not related with time or kind of delivery or parents' separation. Keywords: Dysfunctional elimination syndrome, Voiding dysfunction, Term, Preterm, Normal delivery, Cesarean