ارتباط بین الگوهای غذایی، رژیم‌های کاهش وزن، ترکیبات غذایی و سطوحآدیپونکتین پلاسما

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات امنیت غذایی و گروه تغذیه‌ی جامعه، دانشکده‌ی تغذیه و علوم غذایی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات امنیت غذایی و گروه تغذیه‌ی جامعه، دانشکده‌ی تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آدیپونکتین، از جمله آدیپوسیتوکین‌های ترشح‌شده از بافت چربی است و غلظت آن ارتباط معکوس با توده‌ی چربی دارد. آدیپونکتین نقش مهمی در حساسیت انسولینی، بهبود پروفایل لیپیدی، بیماری‌های قلبی عروقی و التهاب دارد. هدف مطالعه‌ی حاضر، مروری بر پژوهش‌های انجام شده در ارتباط با اثر الگوهای غذایی، رژیم‌های کاهش وزن و ترکیبات غذایی مختلف بر سطح آدیپونکتین پلاسما می‌باشد. روش‌ها: پس از جستجو در موتور PubMed، مقالات انتخابی بین سال‌های 2002 تا 2012 با واژگان کلیدی Dietary pattern، Weight loss diet، Polyunsaturated fatty acids (3ω)، Dietary protein، Dietary fat و Adiponectin و محدود کردن آن‌ها به عنوان، 45 مقاله مورد بررسی کامل قرار گرفتند. یافته‌ها: پیروی از الگوهای غذایی سالم از جمله الگوی غذایی مدیترانه‌ای، در بهبود غلظت آدیپونکتین پلاسما مؤثر است. از طرفی، رژیم‌های با کالری محدود، حداقل با 10 درصد کاهش وزن و افزایش مدت پیگیری، در بهبود سطح هورمون مؤثر است. ارتباط مثبت و معنی‌داری میان مصرف منابع امگا 3، از طریق غذا یا مکمل و سطح آدیپونکتین وجود دارد. رژیم غذایی پر چرب، ممکن است سبب کاهش غلظت آدیپونکتین یا کاهش بیان mRNA آن می‌شود. هر چند مطالعات انجام شده در زمینه‌ی اثر پروتئین‌های غذایی بر آدیپونکتین پلاسما محدود می‌باشد، اثرات مثبتی از مصرف پروتئین سویا، ارزن و تخم مرغ بر سطح این هورمون یافته شده است. نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد، پیروی از الگوهای غذایی سالم از جمله الگوی غذایی مدیترانه‌ای، کاهش وزن ملایم، مصرف منابع امگا 3، کاهش چربی رژیم غذایی و مصرف پروتئین‌هایی همچون پروتئین ارزن، در بهبود سطح هورمون آدیپونکتین مؤثر باشند. واژگان کلیدی: الگوهای غذایی، کاهش وزن، کربوهیدرات غذایی، ترکیبات غذایی، سطح سرمی آدیپونکتین

عنوان مقاله [English]

Effects of Dietary Patterns, Weight Loss Diets, and Dietary Components on Serum Adiponectin Levels

نویسندگان [English]

  • Vajihe Izadi 1
  • Leila Azadbakht 2
1 MSc Student, Food Security Research Center AND Department of Community Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Food Security Research Center AND Department of Community Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Adiponectin, an adipocytokine secreted by adipose tissue, is negatively related with body fat mass. It plays an important role in insulin sensitivity and improvement of lipid profile, cardiovascular diseases, and inflammation. We aimed to review the evidence of the correlation between dietary patterns, low-calorie diets, and dietary components on adiponectin levels. Methods: We used PubMed search engine to articles which were published during 2002-12 and contained the following keywords: dietary patterns, low calorie diets, omega-3 polyunsaturated fatty acids, dietary protein, dietary fat, and adiponectin. After search, 45 articles with cross-sectional, clinical trial, prospective, and experimental designs were recruited and reviewed. Findings: Adherence to healthy dietary patterns, such as Mediterranean dietary pattern, showed a positive relation with adiponectin level. Long-term low-calorie diet with at least 10% weight loss can improve the level of hormone. Likewise, consumption of omega-3 fatty acids had a significantly positively associated with adiponectin concentration. On the other hand, high-fat diets were potentially negatively correlated with the level of hormone. Although few investigations about dietary proteins and adiponectin were available, intake of millet, egg, and soy proteins were found to enhance the level of this hormone. Conclusion: Serum adiponectin level is positively related with several components of healthy dietary pattern, weight loss diet, and intake of omega-3 sources and dietary proteins such as egg, millet, and soy. It is negatively correlated with high fat diets. Keywords: Dietary pattern, Weight loss, Dietary components, Dietary carbohydrate, Serum adiponectin level