بررسی فراوانی نسبی آنتی‌‌بادی محافظت کننده‌ی هپاتیت A در بیماران مبتلا به هپاتیت B یا C مزمن در استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ، گروه میکروبیولوژی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 متخصص عفونی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه عفونی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات عفونت‌های بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 متخصص پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 دکترای علوم آزمایشگاهی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

7 کاردان، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: نتایج برخی از مطالعات نشان داده است که عفونت با ویروس هپاتیت A (Hepatitis A virus یا HAV) در بیماران مبتلا به بیماری‌های کبدی مزمن عوارض جدی‌تری ایجاد می‌نماید. با این وجود در مورد وضعیت ایمنی بیماران مبتلا به هپاتیت B (Hepatitis B virus یا HBV) یا هپاتیت C (Hepatitis C virus یا HCV) مزمن نسبت به این ویروس و عوامل خطرساز آن در استان اصفهان اطلاع دقیقی در دسترس نیست.. روش‌ها: این مطالعه بر روی 168 بیمار مبتلا به هپاتیت C یا هپاتیت B مزمن بین سال‌های 1385 تا 1386 صورت گرفته است. بیماران بر اساس نوع ویروس و ژنوتیپ HCV، سن، جنس، تعداد افراد خانواده، سابقه‌ی اعتیاد تزریقی و میزان تحصیلات طبقه‌بندی شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون Logistic regression صورت گرفت. یافته‌ها: از میان 168 بیمار، 162 نفر (4/96 درصد) HAV IgG Ab مثبت ارزیابی شدند. ارتباط ژنوتیپ‌های HCV و سروپوزیتیوینی HAV در بیماران معنی‌دار ارزیابی شد (001/0 > P). بین سایر عوامل خطر و سروپوزیتیویتی HAV، ارتباط معنی‌داری دیده نشد. نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع سرمی بالای HAV در میان بیماران مبتلا به هپاتیت B یا C، واکسیناسیون عمومی در این افراد ضروری نمی‌باشد، اما به نظر می‌رسد به مطالعات بیشتر جهت اجرای برنامه‌ی دقیق و منسجم واکسیناسیون موارد HAV Ab منفی نیاز است. واژگان کلیدی: هپاتیت B، هپاتیت C، بیماری‌های مزمن کبدی، هپاتیت A

عنوان مقاله [English]

Seroprevalence of Hepatitis A Virus in Patients with Chronic Hepatitis B or C in Isfahan Province, Iran

نویسندگان [English]

  • Parisa Shoaei 1
  • Laleh Zeidabadinejad 2
  • Behrooz Ataei 3
  • Anahita Babak 4
  • Zary Nokhodian 5
  • Majid Yaran 6
  • Maryam Foroughifar 7
  • Nazila Kassaian 5
1 Department of Microbiology, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Infectious Disease Specialist, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Infectious Diseases, School of Medicine AND Nosocomial Infection Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Community and Preventive Medicine Specialist, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Research Assistant, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Technical Manager, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
7 Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: A number of researchers have suggested that the clinical course of hepatitis A virus (HAV) infection is more severe in patients with chronic liver disease (CLD). However, there is not adequate information about the seroprevalence and risk factors of HAV in the population with chronic hepatitis B or C infection in Isfahan, Iran. Methods: We studied 168 patients with chronic hepatitis B or C between spring 2007 and spring 2009. Patients were stratified based on age, gender, family size, intravenous drug abuse, education, and genotype of hepatitis C. Independent predictors of HAV were identified by logistic regression analysis. Findings: Of 168 patients, 162 persons (96.4%) were HAV seropositive. We found a significant relation between genotypes of hepatitis C and HAV seropositivity (P < 0.001). Other risk factors were not identified as independent predictors. Conclusion: Considering the high seroprevalence of HAV in patients with hepatitis B or hepatitis C, general vaccination against HAV is not necessary. Further studies should be conducted to draw a firm decision on vaccination of seronegative patients. Keywords: Hepatitis A virus, Chronic liver disease, Hepatitis B virus, Hepatitis C virus, Patients