مطالعه‌ی سلول‌های Foxp3+ Treg در سلول‌های T-CD4+و T-CD8+ خون محیطی بیماران مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه ایمنی‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه ایمنی‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 متخصص اونکولوژی و رادیوتراپی، بیمارستان سیدالشهدا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 استاد، گروه ایمنی‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سلول‌های ایمنی و سیتوکاین‌های آن‌ها در سرنوشت بدخیمی‌ها مؤثر هستند. سلول‌های Regulatory T cells (Tregs) گروه به نسبت جدیدی از سلول‌های T هستند که در تنظیم سایر سلول‌های اجرایی سیستم ایمنی از جمله (TH1) T helper 1 و TH2) T helper 2) مؤثر هستند. Forkhead box protein 3 ((Foxp3، عضو خانواده‌ی فاکتور نسخه‌برداری (Forkhead winged–helix) به عنوان فاکتور شاخص رده و عامل توسعه و همچنین حفظ فعالیت مهاری سلول‌های Treg شناخته شده است. تاکنون چندین زیر مجموعه از سلول‌های T تنظیمی +Foxp3 شناسایی شده‌اند که گروه‌های CD4+ Foxp3+ و CD8+ Foxp3+ از جمله‌ی آن‌ها هستند. روش‌ها: سلول‌های تک هسته‌ایی خون محیطی پس از خون‌گیری از 48 بیمار مبتلا به سرطان پستان و نیز از گروه شاهد سالم تهیه گردید. نمونه‌ها پس از آماده‌سازی و رنگ‌آمیزی با آنتی‌بادی‌های کنژوگه‌ی ضد CD4، CD8 و Foxp3 تیمار شدند و برای سنجش مارکرها به روش فلوسیتومتری آماده‌سازی شد. یافته‌ها: آنالیز یافته‌های فلوسیتومتری و آماری نشان داد که میانگین سلول‌های واجد بروز Foxp3 در جمعیت سلول‌های CD4+ در گروه شاهد برابر 3/0 ± 25/1 درصد و در گروه بیماران برابر 74/0 ± 75/1 درصد محاسبه گردید (004/0 = P). میانگین فراوانی سلول‌های واجد بروز Foxp3 در جمعیت سلول‌های CD8+ در افراد گروه‌های شاهد و بیماران به ترتیب 16/0 ± 63/0 و 17/0 ± 71/0 درصد بود (08/0 = P). با این که تعداد گلوبول‌های سفید خون و لنفوسیت‌های مبتلایان به بدخیمی پستان از گروه شاهد کمتر بود ولی از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری حاصل نگردید (05/0 < P). نتیجه‌گیری: نتایج این بررسی نشان می‌دهد که با این که کلون‌های سلول‌های Foxp3+-Treg در خون محیطی فراوانی قابل توجهی ندارد ولی کمیت تغییرات آن‌ها در بدخیمی پستان قابل سنجش است. این تغییرات ممکن است عامل مؤثری در زمینه‌ی استعداد ابتلا به بیماری و یا تغییرات در ضمن روند بیماری تلقی گردد. بنابراین هدف قرار دادن سلول‌های Treg می‌تواند از اهداف نوین روش‌های درمانی ایمونولوژیک باشد. واژگان کلیدی: سرطان پستان، سلول‌های T تنظیمی، سلول‌های Foxp3، سلول‌های CD4، سلول‌های CD8

عنوان مقاله [English]

Forkhead Box Protein 3 and Regulatory T Cells in Cluster of Differentiation 4 and 8 T cell Subsets in Peripheral Blood of Patients with Breast Cancer

نویسندگان [English]

  • Alireza Andalib 1
  • Mahtab Tapak 2
  • Payman Mottaghi 3
  • Shady Babazadeh 4
  • Abbas Rezaei 5
  • Mansoor Salesi 3
1 Associate Professor, Department of Immunology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Department of Immunology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Department of Radiotherapy and Oncology, Seyed-Al-Shohada Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Professor, Department of Immunology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Immune cells and their cytokine production affect in the outcomes of many malignancies. Two subsets of cluster of differentiation 4 T cells (TCD4+) are categorized as T helper 1 (TH1) and 2 (TH2) which differ in their cytokine profile. TH1/TH2 cell balance could shift toward TH2-type responsiveness in many malignancies. Regulatory T cells (Treg) are a new group of T cells which are indicated to adjust other immune cells including T helper cells. Forkhead box protein 3 (Foxp3) is a lineage-determining transcription factor for Treg. Several subsets of Foxp3 and Treg have been identified. CD4+Foxp3+Treg and CD8+Foxp3+Treg are the main cell population in circulation and were the subject of evaluation in this study. Methods: Peripheral blood mononuclear cells (PBMC) were obtained from 48 patients with breast cancer and 21 healthy controls. Monoclonal antibodies including anti-CD4, anti-CD8 and anti-Foxp3 were used and specific staining process was performed. Flow cytometry was applied for evaluation and assessment of the markers. Findings: The percentage of CD4+Foxp3+Treg was 1.75 ± 0.74 in breast cancer group and 1.25 ± 0.30 in the control group (P = 0.004). The corresponding values for CD8+Foxp3+ Treg were 0.71 ± 0.17 and 0.63 ± 0.16 (P = 0.080). The mean of white blood cell (WBC) count and lymphocyte population in the breast cancer group were lower than the control group but the differences were not statistically significant. Conclusion: According to our findings, altered frequency of Treg might be involved in the prognosis of breast cancer. This may be a contributory factor in the susceptibility to breast cancer. Therefore, targeting Treg can be a novel therapeutic approach in this disease. Keywords: Breast cancer, Regulatory T cells, Foxp3, CD4, CD8, T cells